رسانه مدرن و برساخت هویت کانال های ماهواره ای کردی و هویت قومی …

کرد ۱

۱۳۱/۳

کومهله

۷۳۰/۳

روژههلات

۱۲۳/۳

سپیده

۵۶۵/۳

آسو سات

۸۵۱/۲

انآرتی

۵۵۵/۳

سپیده

۲۸۰/۲

پیام

۴۸۱/۳

وین تیوی

۰۳۲/۲

پیام

یافتههای جدول فوق نشان دهنده این مسئله است که تفاوت میانگین بعد اجتماعی در هر دو اولویت انتخابی توسط پاسخگویان معنادار می‌باشد. سطح معنی داری در هر دو اولویت اول و دوم ۰۰۰/۰ می‌باشد. در اولویت اول بیشترین میانگین مربوط به کانالهای ماهوارهای کردستان تیوی (۶۶۶/۴) و نوروز تیوی (۵۶۴/۴) و کم‌ترین میانگین‌های بدست آمده هم متعلق به کانالهای ماهوارهای پیام (۲۸۰/۲) و سپیده (۱۲۳/۳) می‌باشد. با نگاهی به کانالهای ماهوارهای پیام و سپیده می‌توان مسئله فوق را تحلیل نمود. این کانالها، بیشترین بخش برنامههای خود را به پخش برنامه‌های مذهبی می‌گذرانند، مسئله‌ای که در تبیین مسئله هویت قومی کردها جایگاه چندان مستحکمی ندارد و شاید طبیعی به نظر بیاید که این کانالها کم‌ترین میانگین را به خود اختصاص داده باشند. در مورد کانالهای کردستان تیوی و نوروز تیوی هم می‌توان با نگاهی به ساختار پخش برنامه و سیاست گذاری شبکه‌ای آن‌ها، به دلایل بالا بودن میانگین این کانالها پی برد. کانال نوروز تیوی، بخش مهمی از برنامه‌های خود را به جنبه اجتماعی مسئله کردستان اختصاص داده است. برنامه‌هایی همچون «کیله شین»، «ههورامان» و «آژانس» برنامه‌هایی هستند که به بعد اجتماعی مسئله کردستان می‌پردازند. کردستان تیوی هم برنامه‌های متعددی در مورد احساس تعلق اجتماعی، همگرایی قومی و… پخش می‌کند که در تقویت جنبه اجتماعی هویت قومی کردها موثر می‌باشد. در اولویت دوم، روژ تیوی (۶۵۳/۴) و انآرتی (۵۸۳/۴) بیشترین میانگین را به خود اختصاص داده‌اند. همان قضیه گفته شده در مورد اولویت اول (تبیین کانالهای نوروز تیوی و کردستان تیوی) در مورد این دو کانال نیز صدق می‌کند. در واقع، کانال روژ تیوی را می‌توان مهمترین کانال ماهوارهای کردی در زمینه تقویت انسجام اجتماعی میان کردها دانست. این کانال را به گونه‌ای میتوان صدای کردهای اروپا هم به حساب آورد. به عبارتی بهتر، کانال روژ تیوی توسط کردهای ساکن اروپا تاسیس شده است و در برقراری ارتباط اجتماعی میان کردهای ساکن اروپا و کردهای ساکن کردستان نقشی اساسی داشته است. کانال انآرتی نیز با وجود سابقه بسیار کوتاه مدت خود، در راه انسجام اجتماعی کردها تا حدودی موفق عمل نموده است. مستندها و گفتگوهای اجتماعی این کانال گواهی بر این مدعا می‌باشد. به طور کلی می‌توان گفت که تفاوت میانگین بعد اجتماعی هویت قومی در بین کانالهای ماهواره‌ای مختلف و در هر دو اولویت پاسخ داده شده توسط پاسخگویان معنادار می‌باشد.
تفاوت میانگین بعد تاریخی هویت قومی در بین کانالهای ماهوارهای
جدول زیر تفاوت میانگین بعد تاریخی هویت قومی در بین کانالهای ماهوارهای مختلف زبان کردی را نشان می‌دهد. از آزمون پارامتریک تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) جهت سنجش معناداری تفاوت میانگین‌ها استفاده شده است.
جدول شماره ۵ – ۲۰:آزمون معناداری تفاوت میانگین بعد تاریخی هویت قومی در بین کانالهای ماهوارهای