رسانه مدرن و برساخت هویت کانال های ماهواره ای کردی و هویت قومی کردهای ایران- قسمت …

یافتههای جدول فوق نشان دهنده آن است که تفاوت میانگین بعد زبانی در هر دو اولویت انتخابی توسط پاسخگویان معنادار می‌باشد. سطح معنی داری در هر دو اولویت اول و دوم ۰۰۰/۰ می‌باشد. در اولویت اول، بیشترین میانگین مربوط به کانالهای ماهوارهای کردستان تیوی (۴۳۷/۴) و نوروز تیوی (۳۶۰/۴) می‌باشد. کم‌ترین میانگین‌های بدست آمده هم متعلق به کانالهای ماهوارهای پیام (۳۳۷/۲) و کومهله (۹۸۸/۲) می‌باشد. با نگاهی به کانال ماهوارهای پیام می‌توان مسئله فوق را تبیین نمود. کانال پیام بیشتر از آن که به مسئله زبان کردی توجه نماید، بر مسائل مذهبی و دینی تاکید دارد. در واقع اولویت برنامه و سیاست گذاری این کانال ماهوارهای برنامه‌های دینی می‌باشد که این مسئله در پایین آمدن میانگین بعد زبانی در کانال ماهوارهای پیام تأثیر گذار بوده است. کومهله، دیگر کانال ماهوارهایی است که میانگین پایینی را به خود اختصاص داده است. علت این مسئله را باید در ساختار برنامه سازی و سیاست گذاری شبکه‌ای این کانال جستجو نمود. در واقع، این کانال، به گونه‌ای یکی از تریبون‌های حزب کومهله می‌باشد که دارای گرایشات مارکسیستی است و بیش از آنکه به زبان کردی و هویت کردی توجه نماید، بر منافع کارگران فارغ از جنبه قومی آن‌ها توجه نشان می‌دهد که همین مسئله می‌تواند دلیلی برای پایین بودن میانگین بعد زبانی هویت قومی در آن باشد. از طرف دیگر، نوروز تیوی و کردستان تیوی، کانال‌هایی هستند که بیشترین توجه را به بعد زبانی هویت قومی کردها دارند. این مسئله در نگاهی به برنامههای این کانالها قابل تایید می‌باشد. این مسئله در کانال نوروز تیوی بیشتر نمایان است که در بخشهای بعدی به تفصیل تحلیل خواهد شد. در اولویت دوم، کانالهای کردسات (۳۸۱/۴) و روژ تی وی (۳۷۹/۴) بیشترین میانگین را به خود اختصاص داده‌اند. کردست از اولین کانالهای ماهواره‌ای کرد زبان می‌باشد که در سال ۲۰۰۰ در شهر سلیمانیه شروع به پخش برنامه نمود.. تمام برنامه‌های این کانال ماهوارهای به زبان کردی می‌باشد و توجه به زبان و فرهنگ کردی یکی از مهمترین اهداف آن‌ها در تنظیم برنامه‌ها می‌باشد. کانال ماهوارهای روژ در سال ۲۰۰۴ تاسیس شده است و به زبان‌های کردی، ترکی، عربی، آسوری و فارسی برنامه‌های خود را پخش می‌کند. البته زبان کردی، زبان غالب این کانال می‌باشد. توجه به زبان کردی و به ویژه اهمیت آن برای کودکان از مهمترین برنامه‌های این کانال می‌باشد. عوامل فوق در بالا بودن میانگین بعد زبانی هویت قومی در این کانالها نقش زیادی داشته است. کانالهای ماهواره‌ای پیام (۰۷۹/۲) و سپیده (۳۳۹/۳) کم‌ترین میانگین را در اولویت دوم به خود اختصاص داده‌اند که به دلایل آن در بالا اشاره شد. در یک تحلیل کلی، می‌توان گفت که تفاوت میانگین بعد زبانی هویت قومی در هر دو اولویت معنادار می‌باشد.
تفاوت میانگین بعد اجتماعی هویت قومی در بین کانالهای ماهوارهای
جدول زیر تفاوت میانگین بعد اجتماعی مختلف هویت قومی در بین کانالهای ماهوارهای مختلف زبان کردی را نشان می‌دهد. از آزمون پارامتریک تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) جهت سنجش معناداری تفاوت میانگین‌ها استفاده شده است.
جدول شماره ۵ – ۱۹: آزمون معناداری تفاوت میانگین بعد اجتماعی هویت قومی در بین کانالهای ماهوارهای

بعد اجتماعی متغیر
اولویت دوم اولویت دوم
۸۲۳/۵ =F 000/0 = Sig ۸۷۷/۶=F 000/0 = Sig
میانگین نوع کانال میانگین نوع کانال کانالهای ماهواره‌ای
۶۳۱/۴ روژ تیوی ۶۶۶/۴ کردستان تیوی
۵۸۳/۴ انآرتی ۶۴۱/۴ روژ تیوی
۵۲۳/۴
برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.