سامانه پژوهشی – رسانه مدرن و برساخت هویت کانال های ماهواره ای کردی و هویت قومی …

جدول شماره ۵ – ۹ – توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میانگین درآمد خانواده ………………………………….۸۸
جدول شماره ۵ – ۱۰ – توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب ابعاد هویت قومی ………………………………………..۸۹
جدول شماره ۵ – ۱۱ – توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب احساس در حاشیه بودگی ………………………….۸۹
جدول شماره ۵ – ۱۲ – توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب نوع کانال ماهواره‌ای مصرفی …………۹۰
جدول شماره ۵ – ۱۳ – توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب نوع برنامههای مصرفی ………………….۹۱
جدول شماره ۵ – ۱۴ – آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین مدت استفاده و هویت قومی …………………..۹۲
جدول شماره ۵ – ۱۵ – آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین میزان استفاده و هویت قومی …………………۹۴
جدول شماره ۵ – ۱۶ – آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین در حاشیه بودگی و هویت قومی……………..۹۵
جدول شماره ۵ – ۱۷ – آزمون معناداری تفاوت میانگین هویت قومی در بین مذاهب مختلف ………………..۹۶
جدول شماره ۵ – ۱۸ – آزمون معناداری تفاوت میانگین هویت قومی در بین گویش‌های مختلف …………۹۷
جدول شماره ۵ – ۱۹ – آزمون معناداری تفاوت میانگین بعد زبانی هویت قومی در بین کانالها……………..۹۸
جدول شماره ۵ – ۲۰ – آزمون معناداری تفاوت میانگین بعد اجتماعی هویت قومی در بین کانالها…….۱۰۰
جدول شماره ۵ – ۲۱ – آزمون معناداری تفاوت میانگین بعد تاریخی هویت قومی در بین کانالها ……..۱۰۲
جدول شماره ۵ – ۲۱ – آزمون معناداری تفاوت میانگین بعد فرهنگی هویت قومی در بین کانالها …….۱۰۴
جدول شماره ۵ – ۲۲ – آزمون معناداری تفاوت میانگین بعد سیاسی هویت قومی در بین کانالها……….۱۰۶
جدول شماره ۵ – ۲۳ – آزمون معناداری تفاوت میانگین بعد زبانی هویت قومی در بین برنامهها ………..۱۰۸
جدول شماره ۵ – ۲۴ – آزمون معناداری تفاوت میانگین بعد اجتماعی هویت قومی در بین برنامهها…..۱۰۹
جدول شماره ۵ – ۲۵ – آزمون معناداری تفاوت میانگین بعد تاریخی هویت قومی در بین برنامهها………۱۱۰
جدول شماره ۵ – ۲۶ – آزمون معناداری تفاوت میانگین بعد فرهنگی هویت قومی در بین برنامهها……..۱۱۰
جدول شماره ۵ – ۲۷ – آزمون معناداری تفاوت میانگین بعد سیاسی هویت قومی در بین برنامهها………۱۱۱
جدول شماره ۵ – ۲۸ – فهرست برنامه های هفتگی کانال ماهوارهای نوروز …………………………………………..۱۲۶
جدول شماره ۵ – ۲۹ – تقابل های معنایی در تحلیل جانشینی نوروز تیوی ………………………………………..۱۲۶
جدول شماره ۵ – ۳۰ – معناهای حاصل از تقابلهای نشانهای در نوروز تیوی ……………………………………..۱۲۷
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار شماره ۴ – ۱ – مراحل تحلیل روش شناختی پژوهش ……………………………………………………………………۶۸
نمودار شماره ۴ – ۲ – رابطه دال و مدلول در تحلیل نشانه شناسی …………………………………………………………۷۷
نمودار شماره ۴ – ۳ – مدل تحلیل اسطوره ای رولان بارت ………………………………………………………………………۷۸
فهرست عکس ها
عنوان صفحه
عکس شماره ۵ – ۱ – پرچم کردستان ………………………………………………………………………………………………………۱۱۲
عکس شماره ۵ – ۲ – نقشه کردستان ……………………………………………………………………………………………………….۱۱۴
عکس شماره ۵ – ۳ – نوروز؛ آرم نوروز تیوی ………………………………………………………………………………………….۱۱۵
عکس شماره ۵ – ۴ – قندیل ……………………………………………………………………………………………………………………۱۱۹
عکس شماره ۵ – ۵ – پرچم پژاک …………………………………………………………………………………………………………….۱۲۰
مقدمه
«این بهای خیانت است»! مردی بلندقد و با موهای بلند قهوه‌ای را که به صلیبی بسته شده است از در ورودی میدان داخل می‌کنند. جمعیت زیادی گرد هم آمده‌اند. به محض دیدن مرد، با داد و فریاد و سبزی و میوه‌های گندیده به استقبالش می‌روند. همه فریاد می‌زنند خائن، خائن، خائن! مرد را به شدت شکنجه می‌کنند و همه ناظران هورا می‌کشند. کودکی با دیدن صحنه شکنجه مرد، خنده‌ای بر لبانش نقش می‌بندد. نام مرد «والاس» است. جنگجویی اسطوره‌ای از اسکاتلند که برای رهایی اسکاتلند از یوغ استعمار بریتانیا جنگیده است. او در اسکاتلند مردی شجاع است. مردم همه او را قبول دارند و از مقبولیتی بسیار زیاد برخوردار است. او وطن پرستی به تمام معنا می‌باشد و مردم برای نجات او حاضرند هر کاری بکنند. این بخشی از سکانس پایانی فیلم «شجاع دل» میل گیبسون است، فیلمی که تأثیر زیادی در رشد ناسیونالیسم اسکاتلندی داشت. هویت‌ها هم چنین سرنوشتی دارند و هویت قومی بسیار بیشتر. برای ملتی چون اسکاتلند، «والاس» اسطوره است و به بخشی از «خود» اسکاتلندی تبدیل شده است و انقطاع فرآیند سوژه بودگی اسکاتلندی را پایان می‌دهد. در مقابل برای انگلیسی‌ها، «والاس» خائنی است که باید مجازات شود. او به ملت خود (از دیدگاه انگلیسیها، اسکاتلندی‌ها جزئی از بریتانیا هستند) خیانت کرده است و مردم هم چنین می‌گویند. هویت و فرآیند سوژهبودگی، امری بسیار پیچیده و در عین حال دو طرفه است. می‌تواند به رهایی منجر شود و در سوی دیگر مرگ را به انتظار بماند. بسیاری از رهبران کرد هم سرنوشتی شبیه «والاس» داشته‌اند. «قاضی محمد» برای کردها تبدیل به اسطوره شد، اما برای بسیاری از ایرانیان، او خائنی بیش نبود و به همین دلیل

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

مجازات شد. عبدالله اوجالان برای کردهای ترکیه تبدیل به شخصیتی افسانه‌ای شده است، در حالی که برای مردمان ترک، تروریستی است که جان فرزندان آن‌ها را می‌گیرد. در مقابل «اردوغان» که از مقبولیت زیادی در میان ترک‌ها برخوردار است، در میان بسیاری از کردهای ترکیه، تروریستی بیش نیست. به هر حال، هدف از طرح این مسائل در ابتدای کار، تاکید بر پیچیدگی هویت قومی، دو سویهبودگی آن و به ویژه در رابطه با کردها که درگیر نوعی دیگری چندگانه (ولی، ۱۳۸۳) هستند، می‌باشد.
فصل اول:
کلیات پژوهش