رسانه مدرن و برساخت هویت کانال های ماهواره ای کردی و هویت قومی کردهای ایران- …

کل

۰۸۳/۴

کل

۱۴۴/۴

کل

۹۶۷/۳

کل

یافته‌های جدول فوق بیان کننده این مسئله است که ابعاد زبانی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دارای تفاوت میانگین معناداری در میان گویش‌های مختلف هستند. سطح معنی داری در این ابعاد کمتر از (۰۵/۰) می‌باشد و این نشان دهنده معنی دار بودن تفاوت میانگین می‌باشد. بعد تاریخی با سطح معنی داری (۲۸۳/۰) در بین گویش‌های مختلف معنی دار نمی‌باشد. این امر به دلایلی چند برمی گردد. برخی از مهمترین دلایل در تحلیل فرضیه قبلی و اشاره به نقش مذهب در برساخت هویت تاریخی بیان شد. در واقع، مسئله گویش و مذهب در تحلیل هویت کردی تا حدود زیادی با هم مرتبط هستند. گویش کلهری در میان کردهای شیعه مذهب کاربرد دارد. این گویش دارای کم‌ترین میانگین در میان همه ابعاد می‌باشد. در حالی که گویش‌های سورانی و کرمانجی که در میان کردهای سنی رایج است، بیشترین میانگین را در همه ابعاد به خود اختصاص داده‌اند. در کل می‌توان گفت که مذهب و گویش در یک راستا بر هویت قومی تاثیر گذار هستند و نقش آن‌ها در برساخت هویت را باید در نگاهی یکسان تحلیل نمود. داده‌های تحقیق هم همین مسئله را تایید می‌کند. در نهایت می‌توان گفت که هویت قومی در تمامی ابعاد به غیر از بعد تاریخی در بین گویش‌های مختلف، تفاوت معناداری دارد. به طوری که در همه ابعاد، کردهای با گویش سورانی، میانگین بیشتری را به خود اختصاص داده‌اند، در حالی که کلهریها کم‌ترین میزان میانگین را دارند.
۵ – ۱ – ۲ – ۶ – آزمون فرضیه ششم: به نظر می‌رسد میانگین هویت قومی در بین استفاده کنندگان از کانالهای ماهوارهای مختلف در کردستان ایران تفاوت معناداری دارد.
برای تبیین و آزمون این فرضیه، هویت قومی در ۵ بعد جداگانه مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد و تفاوت میانگین هر کدام از ابعاد هویت قومی در بین استفاده کنندگان کانالهای ماهواره‌ای مختلف به صورت جداگانه بررسی خواهند شد.
تفاوت میانگین بعد زبانی هویت قومی در بین کانالهای ماهوارهای
جدول زیر تفاوت میانگین ابعاد مختلف هویت قومی در بین کانالهای ماهوارهای مختلف زبان کردی را نشان می‌دهد. از آزمون پارامتریک تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) جهت سنجش معناداری تفاوت میانگین‌ها استفاده شده است.
جدول شماره ۵ – ۱۹: آزمون معناداری تفاوت میانگین هویت قومی بعد زبانی در بین کانالهای ماهوارهای مختلف

بعد زبانی متغیر
اولویت دوم اولویت اول
۶۶۱/۵ =F 000/0 = Sig ۶۸۳/۸ =F 000/0 = Sig
میانگین نوع کانال میانگین نوع کانال کانالهای ماهواره‌ای
۳۷۹/۴
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است