سامانه پژوهشی – رسانه مدرن و برساخت هویت کانال های ماهواره ای کردی و هویت …

۲۱۹/۴

کل

۸۸۹/۳

کل

۰۸۳/۴

کل

۱۴۴/۴

کل

۹۶۴/۳

کل

یافته‌های جدول فوق نشان دهنده این مسئله است که ابعاد زبانی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دارای تفاوت میانگین معناداری در میان مذهبهای مختلف هستند. سطح معنیداری در این ابعاد کمتر از (۰۵/۰) میباشد و این نشان دهنده معنی دار بودن تفاوت میباشد. بعد تاریخی با سطح معنیداری (۱۲۳/۰) در بین مذاهب مختلف معنیدار نمی‌باشد. این مسئله میتواند ناشی از این امر باشد که تاریخ کردستان مسئله‌ای فراتر از مذهب می‌باشد. به عبارتی دیگر، تاریخ کردستان و حس تعلق تاریخی کردها در راستای مذهب حرکت نکرده است، در حالی که دیگر ابعاد آمیختگی زیادی با مذهب دارند. مثلاً فرهنگ کردها همیشه به گونه‌ای آمیخته به تعلقات مذهبی بوده است. در همین جهت، کردهای سنی فرهنگی تا حدودی متفاوت‌تر از کردهای شیعه که بیشتر ساکن کرمانشاه و ایلام هستند، دارند. همچنین سیاست در میان کردها بیشتر با مذهب مرتبط بوده است تا تاریخ. معمولاً کردهای شیعه ساکن کرمانشاه و ایلام خیلی در سیاست کردستان دخیل نیستند. تجربه سیاسی احزاب کومهله و دمکرات و عدم حضور فعال کردهای شیعه در این احزاب شاهدی بر این مدعا می‌باشد. بعد زبانی و اجتماعی نیز چنین سرنوشتی دارند (این مسائل به تفصیل بیشتر در بخش تفسیر یافته‌ها مورد بحث قرار می‌گیرند). از طرف دیگر، تاریخ کردستان مسئله‌ای نیست که تعلق منطقه‌ای – مذهبی در آن دخیل باشد. به عنوان مثال، طاق بستان به عنوان اثری تاریخی که حس تعلق به آن نشانی از هویت تاریخی می‌باشد، امری نیست که تنها مختص به شیعه‌ها باشد، بلکه فراتر از مذهب، به آن به عنوان اثری تاریخی که می‌تواند معنایی برای برساخت هویت باشد، نگاه می‌شود. پس در نهایت می‌توان گفت که هویت قومی در تمامی ابعاد به غیر از بعد تاریخی در بین مذاهب مختلف، تفاوت معناداری دارد. به طوری که در همه ابعاد، کردهای سنی، میانگین بیشتری را به خود اختصاص داده‌اند.
۵ – ۱ – ۲ – ۵ – آزمون فرضیه پنجم: به نظر می‌رسد میانگین هویت قومی در بین گویشوران مختلف در کردستان ایران تفاوت معناداری دارد.
برای آزمون فرضیه فوق از آزمون پارامتریک تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) جهت سنجش معناداری تفاوت میانگین‌ها استفاده شده است.
جدول ذیل تفاوت میانگین ابعاد مختلف هویت قومی در بین گویشهای مختلف را نشان می‌دهد.
جدول شماره ۵ – ۱۸: آزمون معناداری تفاوت میانگین هویت قومی در بین گویش‌های مختلف

بعد سیاسی بعد تاریخی بعد فرهنگی بعد اجتماعی بعد زبانی متغیر
۳۵۲/۶ =F
۰۰۰/۰ = Sig
۲۶۵/۱ =F
۲۸۳/۰= Sig
۶۹۳/۶ =F
۰۰۰/۰ = Sig
۴۲۷/۹ =F
۰۰۰/۰ = Sig
۶۵۷/۱۱=F
۰۰۰/۰ = Sig
برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.