دسترسی به منابع مقالات : رسانه مدرن و برساخت هویت کانال های ماهواره ای کردی و هویت …

۵ – ۲ – ۲ – ۴ – زبان کردی …………………………………………………………………………………………………..۱۱۶
۵ – ۲ – ۲ – ۵ – موسیقی…………………………………………………………………………………………………………۱۱۶
۵ – ۲ – ۲ – ۶ – سرود ملی …………………………………………………………………………………………………….۱۱۷
۵ – ۲ – ۲ – ۷ – قندیل …………………………………………………………………………………………………………..۱۱۹
۵ – ۲ – ۲ – ۸ – پژاک ……………………………………………………………………………………………………………۱۲۰
۵ – ۲ – ۲ – ۹ – رقص (ههلپهرکی) ……………………………………………………………………………………….۱۲۱
۵ – ۲ – ۲ – ۱۰ – تصویر شهیدان (مبارزین) (عگید، زیلان، روناهی، بریتان و…)………………….۱۲۲
۵ – ۲ – ۲ – ۱۱ – شخصیتهای تاریخی (عبدالله اوجالان) …………………………………………………..۱۲۳
۵ – ۲ – ۲ – ۱۱ – اسامی کردی (افراد، کوهها، مبارزان، شهرها، عناوین برنامهها و…)…………..۱۲۴
۵ – ۲ – ۳ – تحلیل همنشینی و تحلیل جانشینی …………………………………………………………………….۱۲۵
تحلیل همنشینی …………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۵
تحلیل جانشینی …………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۷
۵ – ۲ – ۴ – جمعبندی کلی …………………………………………………………………………………………………………….۱۳۰
۵ – ۳ – تفسیر یافتهها……………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۱
۵ – ۴ – سخن آخر: جمع بندی نهایی …………………………………………………………………………………………………۱۳۶
فصل ششم: نتیجه گیری
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۹
تبیین یافته‌های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۰
محدودیت‌های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۵
پیشنهادات پژوهشی …………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۶
منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۷
منابع کردی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۱
منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵۱
ضمایم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۷
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره ۴ – ۱ – مقایسه رویکردهای روش شناختی علوم اجتماعی ………………………………………………….۶۶
جدول شماره ۴ – ۲ – آمار تفکیکی جامعه آماری بر حسب شهرستان ………………………………………………………۶۹
جدول شماره ۴ – ۳ – آمار تفکیکی جامعه نمونه بر حسب شهرستان ………………………………………………………۷۱
جدول شماره ۴ – ۴ – شاخص سازی متغیرهای پژوهش و منابع مورد استفاده ……………………………………….۷۳
جدول شماره ۴ – ۵ – مقدار آلفای کرونباخ در دو پرسشنامه مقدماتی و نهایی ……………………………………….۷۵
جدول شماره ۵ – ۱ – توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت …………………………………………………………۸۵
جدول شماره ۵ – ۲ – توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب شهر محل سکونت …………………………………………۸۵
جدول شماره ۵ – ۳ – توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویش …………………………………………………………….۸۶
جدول شماره ۵ – ۴ – توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مذهب ……………………………………………………………..۸۶
جدول شماره ۵ – ۵ – توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات ……………………………………………۸۷
جدول شماره ۵ – ۶ – توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل …………………………………………………۸۷
جدول شماره ۵ – ۷ – توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن پاسخگویان………………………………………..۸۸
جدول شماره ۵ – ۸ – توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات والدینشان ………………………….۸۸