رسانه مدرن و برساخت هویت کانال های ماهواره ای کردی و هویت …

۴ – ۳ – ۱ – ۶ – اعتبار و پایایی پژوهش……………………………………………………………………………………۷۴
۴ – ۳ – ۲ – روش تحقیق کیفی: نشانه شناسی به مثابه ابزار پژوهش ……………………………………………..۷۵
۴ – ۳ – ۲ – ۱ – نشانه شناسی: از نظریه تا روش………………………………………………………………………۷۵
۴ – ۳ – ۲ – ۲ – دلالت صریح و دلالت ضمنی………………………………………………………………………….۷۹
۴ – ۳ – ۲ – ۳ – تحلیل همنشینی و تحلیل جانشینی …………………………………………………………….۸۰
۴ – ۳ – ۲ – ۴ – رولان بارت و رمزگان …………………………………………………………………………………….۸۰
۴ – ۳ – ۲ – ۵ – سوالات اصلی …………………………………………………………………………………………………۸۲
۴ – ۴ – بحث نهایی: از پیمایش به تفسیر …………………………………………………………………………………………….۸۲
فصل پنجم: یافته های پژوهش
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۴
۵ – ۱ – تحلیل کمی یافته‌ها ……………………………………………………………………………………………………………………..۸۴
۵ – ۱ – ۱ – توصیف متغیرهای پژوهش …………………………………………………………………………………………….۸۴
۵ – ۱ – ۱ – ۱ – توزیع فراوانی نمونه آماری بر حسب جنسیت………………………………………………..۸۵
۵ – ۱ – ۱ – ۲ – توزیع فراوانی نمونه آماری بر حسب شهر محل سکونت ………………………………۸۵
۵ – ۱ – ۱ – ۳ – توزیع فراوانی نمونه آماری بر حسب گویش…………………………………………………۸۶
۵ – ۱ – ۱ – ۴ – توزیع فراوانی نمونه آماری بر حسب مذهب ………………………………………………..۸۶
۵ – ۱ – ۱ – ۵ – توزیع فراوانی نمونه آماری بر حسب میزان تحصیلات ………………………………..۸۷
۵ – ۱ – ۱ – ۶ – توزیع فراوانی نمونه آماری بر حسب وضعیت تأهل …………………………………….۸۷
۵ – ۱ – ۱ – ۷ – توزیع فراوانی نمونه آماری بر حسب سن …………………………………………………….۸۸
۵ – ۱ – ۱ – ۸ – توزیع فراوانی نمونه آماری بر حسب میزان تحصیلات والدین ……………………..۸۸
۵ – ۱ – ۱ – ۹ – توزیع فراوانی نمونه آماری بر حسب میانگین درآمد خانواده……………………….۸۹
۵ – ۱ – ۱ – ۱۰ – توزیع فراوانی نمونه آماری بر حسب میزان هویت قومی……………………………۸۹
۵ – ۱ – ۱ – ۱۱ – توزیع فراوانی نمونه آماری بر حسب احساس در حاشیه بودگی ………………..۹۰
۵ – ۱ – ۱ – ۱۲ – توزیع فراوانی نمونه آماری بر حسب نوع کانال ماهواره‌ای مصرفی……………..۹۱
۵ – ۱ – ۱ – ۱۳ – توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر حسب نوع برنامه‌های مصرفی ………۹۲
۵ – ۱ – ۲ – تحلیل داده‌ها؛ آزمون فرضیات پژوهش ………………………………………………………………….۹۲
۵ – ۱ – ۲ – ۱ – آزمون فرضیه اول …………………………………………………………………………………………..۹۲
۵ – ۱ – ۲ – ۲ – آزمون فرضیه دوم ………………………………………………………………………………………….۹۳
۵ – ۱ – ۲ – ۳ – آزمون فرضیه سوم …………………………………………………………………………………………۹۴
۵ – ۱ – ۲ – ۴ – آزمون فرضیه چهارم ………………………………………………………………………………………۹۵
۵ – ۱ – ۲ – ۵ – آزمون فرضیه پنجم…………………………………………………………………………………………۹۷
۵ – ۱ – ۲ – ۶ – آزمون فرضیه ششم ………………………………………………………………………………………..۹۸
۵ – ۱ – ۲ – ۷ – آزمون فرضیه هفتم………………………………………………………………………………………۱۰۸
۵ – ۲ – تحلیل کیفی؛ نشانهشناسی کانالهای ماهواره‌ای (مطالعه موردی: نوروز تیوی)………………..۱۱۲
۵ – ۲ – ۱ – مروری بر تاریخچه شکلگیری کانال ماهوارهای نوروز تیوی………………………….۱۱۲
۵ – ۲ – ۲ – دال‌ها و مدلول‌های موجود در برنامه‌ها بر اساس مدل رولان بارت………………..۱۱۲
۵ – ۲ – ۲ – ۱ – پرچم کردستان ……………………………………………………………………………………………۱۱۲
۵ – ۲ – ۲ – ۲ – نقشه کردستان …………………………………………………………………………………………….۱۱۴
۵ – ۲ – ۲ – ۳ – نوروز …………………………………………………………………………………………………………..۱۱۵