تحقیق دانشگاهی – رسانه مدرن و برساخت هویت کانال های ماهواره ای کردی و هویت قومی کردهای ایران- قسمت …

۳ – ۱ – ۲- هویت: از جستجوی امر گم‌شده به سیالیت سوژه چندتکه ریزومی …………………..۳۲
۳ – ۱ – ۲ – ۱ – سوژه روشنگری: شبح کوگیتوی دکارتی ……………………………………………………………….۳۲
رنه دکارت: من می‌اندیشم، پس هستم …………………………………………………………………………………………۳۲
۳- ۱ – ۲ – ۲- سوژه جامعه شناختی: مرگ سوژه خودبنیاد – تولد دیگری مهم………………………………۳۳
آنتونی گیدنز: خویشتن به منزله پروژه بازاندیشی …………………………………………………………………………۳۴
مانوئل کاستلز: از مشروعیت بخشی منطق سلطه به مقاومت هویتی حاشیه‌ها ……………………………۳۴
ریچارد جنکینز: هویت اجتماعی به عنوان فرآیند بودن و شدن …………………………………………………..۳۶
هنری تاجفل: خودآگاهی سوژه از احساس تعلق به گروه ……………………………………………………………..۳۷
هربرت مید: دیگری تعمیم یافته ……………………………………………………………………………………………………۳۸
۳ – ۱ – ۲ – ۳ – سوژه پسامدرن: از مرکز زدایی رادیکال از سوژه به تحقق امیال متکثر……………….. ۳۸
استوارت هال: از نقد کوگیتوی دکارتی به سوژه بودگی به حاشیه رانده شده‌ها ………………………….۳۹
ژاک دریدا: از شالوده شکنی معنا به تابعیت زبانی سوژه ……………………………………………………………….۴۰
میشل فوکو: از تبارشناسی سوژه مدرن به نفی اسطوره بزرگ درون بودگی ………………………………..۴۱
ژاک لاکان: نگاهی پسافرویدی؛ «خود» شالوده شکنی شده …………………………………………………………۴۱
اسلاوی ژیژک: از کوگیتوی دکارتی به مرکز زدایی رادیکال از سوبژکتیویته ……………………………….۴۳
ژیل دلوز و فلیکس گاتاری: سوژه سیال، میل‌های متکثر و تفکر ریزومی …………………………………..۴۴
۳ – ۱ – ۳ – ناسیونالیسم: از ریشه‌های قومی به سوی نگاهی پسااستعماری ……………………………….۴۶
۳ – ۱ – ۳ – ۱ – پارادایم های ناسیونالیسم: از ازلی گرایی تا نمادگرایی قومی…………………………………۴۶
ازلی گرایی: مدافعان تاریخی بودن قوم و ملت ………………………………………………………………………………۴۶
مدرنیسم: ملت و ناسیونالیسم به مثابه پدیده‌هایی مدرن ……………………………………………………………..۴۷
نمادگرایی قومی: به سوی تعریفی ذهنی از ملت و قوم …………………………………………………………………۴۹
۳ – ۱ – ۳ – ۲ – پسااستعمارگرایی: از ملی گرایی ضد استعماری به بازنمایی سوژه در حاشیه …….۵۰
ناسیونالیسم، ملی گرایی و مطالعات پسااستعماری ……………………………………………………………………….۵۰
قومیت و مسئله بازنمایی: از مکتب بیرمنگام به مطالعات پسااستعماری ………………………………………۵۴
۳ – ۲ – چارچوب نظری: از تجربه تلخ مدرنیته به سیالیت سوژه تکه تکه شده………………………… ۵۶
۳ – ۲ – ۱ – به سوی چارچوب نظری: برساخت هویت در جهان رسانهای ……………………………………….۵۷
۳ – ۲ – ۲ – سخن نهایی: رسانه مدرن و برساخت هویت ………………………………………………………………….۶۳
۳ – ۲ – ۱ – فرضیات پژوهش …………………………………………………………………………………………………………….۶۳
فصل چهارم: روش شناسی
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۵
۴ – ۱ – جنگ‌های پارادایمی: از اثبات گرایی به پراگماتیسم …………………………………………………………..۶۵
۴ – ۲ – روش شناسی ترکیبی: به سوی درکی نئوپراگماتیستی از روش ………………………………………..۶۷
۴ – ۳ – انتخاب روش تحقیق: روش شناسی ترکیبی …………………………………………………………………………۶۸
۴ – ۳ – ۱ – روش تحقیق کمی: به سوی عملیاتی کردن مفاهیم …………………………………………………….۶۹
۴ – ۳ – ۱ – ۱ – جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………….۶۹
۴ – ۳ – ۱ – ۲ – واحد تحلیل ……………………………………………………………………………………………………۷۰
۴ – ۳ – ۱ – ۳ – حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………….۷۰
۴ – ۳ – ۱ – ۴ – روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………………..۷۱
۴ – ۳ – ۱ – ۵ – تعریف عملیاتی مفاهیم ………………………………………………………………………………….۷۱