سامانه پژوهشی – رسانه مدرن و برساخت هویت کانال های ماهواره ای کردی و هویت قومی …

فضای زیست سیاسی

(تاینس، ۲۰۰۷: ۵۰۵)، (جفرز، ۲۰۰۰: ۵۱۲)،(کوچرا، ۲۰۰۸: ۱۴)، (خیاطی، ۲۰۰۸: ۶۵)، (دالمان، ۲۰۰۲: ۲۷۵)، (اسمیت، ۱۳۸۳: ۷۴)،

شرکت در انتخابات

(جفرز، ۲۰۰۰: ۵۱۲)،(کوچرا، ۲۰۰۸: ۱۴)، (خیاطی، ۲۰۰۸: ۶۵)

استفاده از کانال‌های ماهواره

میزان استفاده

میزان استفاده در شبانه روز

(میهلی، ۲۰۰۸: ۴۷۳)،(تاینس، ۲۰۰۷: ۵۰۵)، (پیتر و والکنبرگ، ۵۸۷)، (فرانس و هیلر، ۲۰۰۴: ۷۳۱). (جواهری و بالاخانی، ۱۳۸۵: ۲۹)، (جفرز، ۲۰۰۰: ۱۵)، (کامپاس، ۲۰۰۳). (کوان هاسه و یونگ، ۲۰۱۰: ۵)، (کتز و بلومر، ۱۹۹۸: ۶۳۴)، )جفرز، ۲۰۰۰: ۵۱۱)

مدت استفاده

مدت استفاده به سال

(میهلی، ۲۰۰۸: ۴۷۵)، (پیتر و والکنبرگ، ۵۸۹)، (کوان هاسه و یونگ، ۲۰۱۰: ۷)، (کتز و بلومر، ۱۹۹۸: ۶۳۴)

نوع برنامه

(تاینس، ۲۰۰۷: ۵۰۵)، (پیتر و والکنبرگ، ۵۸۷)، (کامپاس، ۲۰۰۳). (فرانس و هیلر، ۲۰۰۴: ۷۳۱). (کوان هاسه و یونگ، ۲۰۱۰: ۵)، (جفرز، ۲۰۰۰: ۱۵)

نوع کانال ماهواره‌ای

(کامپاس، ۲۰۰۳). (جفرز، ۲۰۰۰: ۱۵)، تاینس، ۲۰۰۷: ۵۰۵)، (پیتر و والکنبرگ، ۵۸۷)، (کامپاس، ۲۰۰۳). (فرانس و هیلر، ۲۰۰۴: ۷۳۱). (کوان هاسه و یونگ، ۲۰۱۰: ۵)، (جفرز، ۲۰۰۰: ۱۵)

۴- ۳ – ۱ – ۶ – اعتبار و پایایی پژوهش
اعتبار تحقیقاعتبار سنجش بستگی به تطابق مفهوم با معرف‌های تجربی سنجش دارد. اصلی‌ترین روش آزمون اعتبار، بررسی دقیق سنجه مفهوم در پرتو معنای آن و طرح این پرسش جدی است که آیا این ابزار سنجش واقعاً مفهوم مورد نظر را می‌سنجد یا نه (بیکر؛۱۳۹:۱۳۷۷). در پژوهش حاضر برای اطمینان از اعتبار ابزار سنجش، نظرات داوران متخصص در حوزه موضوع تحقیق، مورد استفاده قرار گرفت. علاوه بر استفاده از نظرات متخصصان، در طرح سوالات از سؤالات مشابهی که در تحقیقات و مقاله‌های معتبر آمده است نیز استفاده گردیده است.
پایایی تحقیق: منظور از روایی یا پایایی این است که اگر آزمایشی را چند بار تکرار کنیم یا تجزیه و تحلیل را به دفعات مختلف انجام دهیم، در همه موارد، نتایج به دست آمده یکسان باشد(ساروخانی، ۱۳۸۰:۱۱۵). برای تعیین پایایی این تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. در واقع آلفای کرونباخ نشانگر انسجام درونی و هم سازی داخلی گویه ها به شمار می‌رود. جدول زیر، مقدار آلفای کرونباخ را در دو مرحله نشان می‌دهد.
جدول شماره ۵ – ۴: مقدار آلفای کرونباخ در دو پرسشنامه مقدماتی و نهایی

نام متغیر پرسشنامه مقدماتی
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.