پژوهش – رسانه مدرن و برساخت هویت کانال های ماهواره ای کردی و هویت …

بعد اجتماعی هویت قومی: بعد اجتماعی هویت قومی با شاخص های احساس تعلق اجتماعی ( گویه های شماره ۹، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۷ در پرسشنامه)؛ اعتقاد به سرنوشت مشترک ( گویه شماره ۱۶ در پرسشنامه) و افتخار به عضویت در اجتماع (گویه های شماره ۱۰، ۱۲ در پرسشنامه) سنجیده خواهد شد.
بعد تاریخی – جغرافیایی هویت قومی: بعد تاریخی – جغرافیایی هویت قومی با شاخص های احساس تعلق تاریخی ( گویه های شماره ۱۸، ۲۰ و ۲۱ در پرسشنامه) و شخصیت های تاریخی (گویه های شماره ۲۳، ۲۴، ۲۵ در پرسشنامه ) سنجیده خواهد شد.
بعد سیاسی هویت قومی: بعد سیاسی هویت قومی بر اساس شاخص های فضای زیست سیاسی (گویه های شماره ۴۱، ۴۲، ۴۳ و ۴۴ در پرسشنامه) و شرکت در انتخابات (گویه های شماره ۴۵، ۴۶، ۵۱ و ۵۲ در پرسشنامه) سنجیده خواهد شد.
احساس در حاشیهبودگی: احساس در حاشیه بودگی بر اساس شاخص های احساس محرومیت فرهنگی (گویههای شماره ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵) و محرومیت فرهنگی (گویههای شماره ۵۶، ۵۷ و ۵۸ در پرسشنامه) سنجیده خواهد شد.
میزان استفاده از کانال‌های ماهواره‌ای: هدف سنجش میزان استفاده مخاطبان از کانال‌های ماهواره‌ای در شبانه روز می‌باشد. ذکر این نکته ضروری است که واحد سنجش «دقیقه» است. سوال شماره ۳ این مفهوم را خواهد سنجید.
مدت استفاده از کانال‌های ماهواره‌ای: هدف سنجش مدت زمانی است که مخاطبان از کانال‌های ماهواره‌ای استفاده می‌کنند. واحد سنجش «سال» می‌باشد. سوال شماره ۲ به سنجش این مفهوم می پردازد.
نوع برنامه‌های ماهواره‌ای مصرفی: این مفهوم در مطالعات گوناگون و بسته به هدف تحقیقات به صور گوناگون عملیاتی شده است. در مطالعه حاضر و با توجه به هدف تحقیق این مفهوم به شاخص های برنامه‌های سیاسی، خبری، برنامه‌های تفریحی، برنامه‌های اجتماعی، فیلم، برنامه‌های فرهنگی و موسیقی تقسیم شده است. سوال شماره ۵ به سنجش این مفهوم می پردازد.
نوع کانال‌های ماهواره‌ای مصرفی: منظور از نوع کانال‌های ماهواره‌ای، آن کانال‌های ماهواره‌ای کردزبانی می‌باشد که مخاطب بیشترین زمان خود را صرف تماشای آن می نماید. در تحقیق حاضر، سه اولویت برتر هر مخاطب مورد سنجش قرار می‌گیرد. سوال شماره ۴ به سنجش این مفهوم می پردازد.
عملیاتی کردن مفاهیم فوق از دو طریق صورت خواهد گرفت. اول با بهره گیری از چارچوب نظری و دوم کمک گرفتن از تحقیقات و مطالعاتی که در زمینه تحقیق صورت گرفته است. در جدول زیر مهمترین منابعی که مفاهیم بر اساس آن‌ها عملیاتی شده اند، آورده شده است.
جدول شماره ۴ – ۴: شاخص سازی متغیرهای پژوهش و منابع مورد استفاده

متغیر بعد شاخص منابع مورد استفاده
هویت قومی فرهنگی ادبیات (تاینس، ۲۰۰۷: ۵۰۵)، (سالکادو، ۲۰۱۰: ۷)،(هال، ۱۳۸۳: ۲۰۲)، (تیلور، ۲۰۰۳: ۱۰)، (کوگلان، ۲۰۰۹: ۹۴)، (خیاطی، ۲۰۰۸: ۷۴)،(کوچرا، ۲۰۰۸: ۱۴)
موسیقی ( ویلیامز، ۲۰۰۶: ۱۸۰)، (هال، ۱۳۸۳: ۲۰۲)، (تیلور، ۲۰۰۳: ۱۰)، (کریستنسن، ۲۰۰۷: ۱)، (بارنز، ۲۰۰۹: ۴۱۴)، (خیاطی، ۲۰۰۸: ۷۴)، (جفرز، ۲۰۰۰: ۵۱۲)،(کوچرا، ۲۰۰۸: ۱۴)
آداب و رسوم (وان دورم، ۲۰۱۰: ۹۰)،(تاینس، ۲۰۰۷: ۵۰۵)، (فرانس و هیلر، ۲۰۰۴: ۷۳۶).(سالکادو، ۲۰۱۰: ۷)، (هال، ۱۳۸۳: ۲۰۲)، (بارنز، ۲۰۰۹: ۴۱۴)، (کوچرا، ۲۰۰۸: ۱۴)
اسطوره و روایت تاریخی (کاستلز، ۱۳۸۵ج۲: ۲۴)، (فرانکلین، ۲۰۰۳: ۴۸۳)، (کوچ،۲۰۰۶: ۳۸)، (دالمان، ۲۰۰۲: ۲۷۵)، (کوگلان، ۲۰۰۹: ۹۴)، (بارنز، ۲۰۰۹: ۴۱۴)، (خیاطی، ۲۰۰۸: ۶۵)، (جفرز، ۲۰۰۰: ۵۱۲)، (گیبرنا، ۱۳۷۸: ۱۳۲)، (کوچرا، ۲۰۰۸: ۱۴)، (فرانس و هیلر، ۲۰۰۴: ۷۳۶). (هال، ۱۳۸۳: ۲۰۲) ، (اسمیت، ۱۳۸۳: ۷۴).
زبانی احساس تعلق زبانی