پژوهش – رسانه مدرن و برساخت هویت کانال های ماهواره ای کردی و هویت …

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱
۱ – ۱ – بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………….۲
مدرنیته؛ از پیشرفت علمی تا ابهام نمایشی …………………………………………………………………………………………………۲
رسانه‌های ارتباطی؛ از سرگردانی در برزخ مدرنیته ……………………………………………………………………………………..۵
تلویزیون؛ به سیاره تصاویر خوش آمدید! ……………………………………………………………………………………………………..۶
هویت؛ از جستجوی امر گمشده به سوی سیالیت ……………………………………………………………………………………….۷
هویت قومی؛ از یکسان سازی قومی به سوی ………………………………………………………………………………………………۸
کانال‌های ماهواره‌ای کردی؛ از باتلاق حاشیه بودگی …………………………………………………………………………………..۹
مسئله نهایی؛ به سوی طرح سوال پژوهش ……………………………………………………………………………………………..۱۰
۱ – ۲ – اهمیت و ضرورت موضوع …………………………………………………………………………………………………………..۱۱
۱ – ۳ – اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱
۱ – ۴ – سوالات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱
۱ – ۵ – حدود پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲
فصل دوم: روایت های مسئله
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴
۲ – ۱ – روایت‌های ایرانی از مسئله …………………………………………………………………………………………………………۱۴
۲ – ۱ – ۱ – روایت اول: رسانه مدرن، هویت قومی را تقویت می‌کند ………………………………………………….۱۴
۲ – ۱ – ۲ – روایت دوم: رسانه مدرن، هویت قومی را تضعیف می‌کند ………………………………………………..۱۵
۲ – ۲ – روایت‌های غیر ایرانی از مسئله………………………………………………………………………………………………….۱۶
۲ – ۲ – ۱ – روایت اول: رسانه مدرن، هویت قومی را تقویت می‌کند ………………………………………………….۱۶
۲ – ۲ – ۲ – روایت دوم: رسانه مدرن، هویت‌های دیاسپوریک را شکل می‌دهد ………………………………….۱۸
۲ – ۲ – ۳ – روایت سوم: رسانه مدرن، هویت‌های پنهان همزیست طلب ایجاد می‌کند ……………………..۱۹
۲ – ۳ – جمع بندی: به سوی چرایی پژوهش ……………………………………………………………………………………….۲۰
فصل سوم: ادبیات و چارچوب نظری
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۳
۳ – ۱ – واکاوی ادبیات نظری ……………………………………………………………………………………………………………………۲۳
۳ – ۱ – ۱ – رسانه مدرن: از سلطه ذهنی تا رهایی بخشی پست مدرنیستی……………………………….۲۳
۳ – ۱ – ۱ – ۱ – تأثیرات رسانه؛ از مرگ مخاطب تا انگاشت طرح وارهای ………………………………………۲۴
مدل تأثیرات مستقیم …………………………………………………………………………………………………………………….۲۴
مدل اثرات مشروط …………………………………………………………………………………………………………………………۲۴
مدل اثرات انباشتی …………………………………………………………………………………………………………………………۲۴
مدل شناختی- تراکنشی ………………………………………………………………………………………………………………..۲۵
۳ – ۱ – ۱ – ۲ – نظریه انتقادی؛ سوگواران مرگ سوژه در جهان رسانه‌ای …………………………………….۲۵
تئودور آدورنو و ماکس هورکهایمر: منفی گرایان یوتوپیایی ………………………………………………………….۲۶
۳ – ۱ – ۱ – ۳ – پست مدرنیسم: از سیاره تصاویر بودریار به خردمندانهگیهای محلی واتیمو………۲۷
ژان بودریار: از حادواقعگرایی وانمایی به سوی شبیخون مجازی …………………………………………………۲۸
استوارت هال: رمزگذاری و رمزگشایی از گفتمان تلویزیون ………………………………………………………….۲۹
مارشال مک لوهان: به سوی دهکده جهانی …………………………………………………………………………………۳۰
جیانی واتیمو: از تک خطی مرکز – بنیاد به سوی رهایی بخشی خردمندانهگی محلی ……………….۳۱