دسترسی به منابع مقالات : رسانه مدرن و برساخت هویت کانال های ماهواره ای کردی و هویت قومی کردهای ایران- …

کرمانشاه

۱۰۵

سنندج

۶۳

پاوه

۲۴

مریوان

۳۴

مهاباد

۴۵

پیرانشهر

۲۵

سردشت

۲۵

جمعیت کل نمونه

۳۶۸

۴ – ۳ – ۱ – ۴ – روش نمونه گیری
در پژوهش حاضر، برای برآورد حجم نمونه از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای استفاده شده است. بدین گونه که در مرحله اول و با استفاده از نمونه گیری سهمیهای متناسب و با توجه به جمعیت هر استان، سهم نمونه آن تعیین شده است. در مرحله دوم از هر استان، چند شهرستان با توجه به درجه اهمیت آن‌ها و میزان جمعیت کرد ساکن در آن‌ها، انتخاب گردیده و سهم نمونه آن‌ها از سهم نمونه کلی استان تعیین گردیده است. در نهایت با استفاده از نمونه گیری طبقهای و بر اساس بلوک های ساختمانی شهرستان، حجم نمونه به آن اختصاص داده شده است.
۴ – ۳ – ۱ – ۵ – تعریف عملیاتی مفاهیم
در تعریف عملیاتی، شاخصهای دقیق، قابل مشاهده و سنجش پذیر برای مفاهیم کلیدی ارائه میشود، همچنین تعاریف عملیاتی بر پایه تبدیل واقعیت به کمیت استوار هستند و زمانی میتوان تعاریف مذکور را عملیاتی قلمداد نمود که دارای ابعاد علمی و منطقی باشند و در تمامی فرایند تحقیق همان تعریف حفط شود(ساروخانی،۹۲:۱۳۸۰). در پژوهش حاضر نیز مفاهیم مهمی حاضر هستند که در این بخش به صورت عملیاتی تشریح می شوند. دو مفهوم اصلی پژوهش حاضر (در بخش کمی) هویت قومی و کانال‌های ماهواره‌ای هستند. هویت قومی به ابعاد مختلفی قابل تقسیم می‌باشد که بر اساس مطالعات پیشین به پنج بعد زبانی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و تاریخی – جغرافیایی تقسیم شده است[۵۰]. در مورد کانال‌های ماهواره‌ای و مصرف آن نیز می‌توان به ابعادی چون مدت مصرف، میزان مصرف، نوع کانال مورد استفاده و نوع برنامه مصرفی اشاره نمود. هر یک از این مفاهیم در این بخش به صورت مفصل مورد بحث قرار می گیرند.
بعد فرهنگی هویت قومی: بعد فرهنگی هویت قومی با شاخص های ادبیات ( گویه های شماره ۳۶، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ در پرسشنامه)؛ موسیقی (گویه های شماره ۳۰، ۳۱ و ۳۲ در پرسشنامه)؛ آداب و رسوم (گویه های شماره ۲۸ و ۲۹ در پرسشنامه) و اسطوره و روایت تاریخی (گویه های شماره ۲۶، ۳۳ و ۳۵ در پرسشنامه) سنجیده خواهد شد.
بعد زبانی هویت قومیبعد زبانی هویت قومی با شاخص های احساس تعلق زبانی ( گویه های شماره ۱، ۲ و ۵ در پرسشنامه)؛ اهمیت آموزش زبان مادری ( گویه های شماره ۳، ۴ و ۷ در پرسشنامه) و مهارت زبانی ( گویه های شماره ۶ و ۸ در پرسشنامه) سنجیده خواهد شد.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.