رابطه فلسفه اخلاقی و رفتار فرانقش کارکنان شرکت گاز استان گیلان- قسمت ۱۶

۸،۹،۱۰،۱۱

۴

۰٫۷۹۸

مورد تأیید

جوانمردی

۱۲،۱۳،۱۴

۳

۰٫۸۵۶

مورد تأیید

ادب ونزاکت

۱۵،۱۶

۲

۰٫۷۰۴

مورد تأیید

۳ – ۸ ) روش تجزیه و تحلیل داده ها
در تحقیق حاضر با استفاده از نرم افزار SPSS از دو نوع آمار توصیفی و استنباطی برای تحلیل
داده ها استفاده شده است. در سطح توصیفی با استفاده از مشخصه های آماری نظیر فراوانی، درصد، به رسم نمودارها و تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته شد و در سطح استنباطی از آزمون همبستگی پیرسون برای رد یا تایید فرضیات و رتبه بندی آنها استفاده شده است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل
داده ها
۴ – ۱ ) مقدمه
فصل چهارم، به تجزیه و تحلیل داده های تحقیق می پردازد. پرسشنامه های توزیع شده پس از جمع آوری می بایست مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا بتوان دلایل کافی جهت رد یا پذیرش فرضیه های تحقیق به دست آورد. برای این منظور ابتدا مقدار هر متغیر بر اساس شاخص های موجود محاسبه شده و سپس توصیف اطلاعات حاصل شده در قالب جداول و نمودار آمار توصیفی صورت می پذیرد تا دیدگاهی کلی از چگونگی توزیع آنها ایجاد نماید . سپس با تعیین الگو برای آزمون فرضیات تحقیق، پس از ورود داده ها به نرم افزار آماری spss با استفاده از فنون تحلیل آماری ذکر شده در فصل سوم، به تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیات پرداخته خواهد شد .
۴ – ۲ ) آمار توصیفی
ابتدا از آمار توصیفی برای توصیف هر متغیر استفاده شده است .که برای این کار از نمودارهای ستونی و جداول فراوانی بهره برده شده است . جزئیات مربوطه در صفحات بعد بیان گردیده است.
۴-۲-۱) متغیر های جمعیت شناختی
نتایج آمار توصیفی نشان می دهد که ۲/۸۳ درصد از پاسخگویان مرد و ۸/۱۶ درصد زن بوده اند.
نمودار ستونی جنسیت
نتایج آمار توصیفی نشان می دهد که ۴/۲ درصد زیر ۲۵ سال، ۳/۴۶ درصد از پاسخگویان در رده سنی ۲۵ تا ۳۵ سال، ۳/۳۳ درصد بین ۳۵ تا ۴۵ سال و ۰/۱۸ درصد بالای ۴۵ سال بوده اند.
نمودار ستونی سن
نتایج آمار توصیفی نشان می دهد که ۸/۱ درصد از پاسخگویان دارای تحصیلات زیر دیپلم، ۱/۲۷ درصد ، دیپلم، ۲/۲۱ درصد ، فوق دیپلم، ۸/۴۲ درصد لیسانس و ۱/۷ درصد فوق لیسانس و بالاتر بوده اند.
نمودار ستونی تحصیلات
نتایج آمار توصیفی نشان می دهد که ۵/۶۵ درصد از پاسخگویان با رشته تحصیلی مرتبط با شغل و ۵/۳۴ درصد غیر مرتبط بوده اند.
نمودار ستونی ارتباط رشته با شغل
نتایج آمار توصیفی نشان می دهد که ۵درصد از پاسخگویان سابقه زیر ۲ سال، ۶/۱۰درصد دارای سابقه ۲تا۵ سال ، ۳/۳۳درصد دارای سابقه ۵تا۱۰سال و ۵۱درصد دارای سابقه بالای ۱۰ سال بوده اند .
نمودار ستونی سابقه خدمت

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است