جستجوی مقالات فارسی – رابطه فلسفه اخلاقی و رفتار فرانقش کارکنان شرکت گاز استان گیلان- قسمت ۱۴

روش تحقیق ( متدولوژی ) عبارت است از پاسخ یابی علمی به سوال تحقیق . با توجه به اینکه در این تحقیق سعی بر آن است تا به بررسی رابطه فلسفه اخلاقی و رفتار شهروندی سازمانی در شرکت گاز استان گیلان پرداخته شود، لذا این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش تحقیق از نوع روش این تحقیق ، توصیفی–همبستگی است زیرا هم به توصیف و تفسیر آنچه که هست می پردازد و هم به بررسی رابطه بین متغیرهای تحقیق.
۳– ۴ ) جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدهایی که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. ۱۲۵۵ نفر ار کارکنان شرکت گاز استان گیلان مشغول در واحدهای صفی و ستادی جامعه آماری این تحقیق می باشند .
۳– ۵) نمونه آماری
گروه نمونه مجموعه کوچکی از جامعه آماری است مشتمل بر برخی از اعضا که از جامعه آماری انتخاب شده اند. (سکاران، ۱۳۹۰). در این تحقیق حجم نمونه باتوجه به جامعه آماری وجدول مورگان تعداد ۲۹۷ نفر محاسبه شده است و بدلیل اینکه هدف از انجام این تحقیق رسیدن به یک نتیجه و دستاورد علمی با قابلیت تعمیم پذیری بود بنابراین روش نمونه گیری این تحقیق تصادفی ساده (سیستماتیک ) انتخاب گردید . برای اطمینان از بازگشت صحیح و کامل پرسشنامه های مورد نیاز تعداد ۳۷۰ پرسش نامه ( بر اساس لیست اسامی کارکنان که از امور اداری شرکت تهیه گردیده بود ) پخش و تعداد ۳۵۴ برگشت داده شدند که تعداد ۳۳۹ پرسش نامه قابل تحلیل بود .
۳ – ۶ ) روش و ابزار گردآوری داده ها
پژوهشگر بر حسب روش تحقیق مورد نظر خود و نوع داده هایی که قصد جمع آوری آنها را دارد ، تصمیم می گیرد که از چه ابزاری برای گردآوری داده های خود استفاده کند در تحقیق حاضر ،برای تهیه ادبیات موضوع در پژوهش حاضر با استفاده از مطالعات میدانی همچنین برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شد و روش ارسال و جمع آوری آن به وسیله مراجعه حضوری انجام شد.
در این تحقیق از پرسشنامه بسته(پرسشنامه استاندارد) استفاده شده است و در سوالات پرسشنامه که برای سنجش متغیرهای اصلی مورد استفاده قرار گرفته از مقیاس لیکرت ۵ گزینه ای استفاده شده است. پرسشهای متغیر رفتار شهروندی سازمانی از تحقیق پودساکوف و دیگران(۱۹۹۰) همراه با اندکی جرح و تعدیل و همچنین پرسشنامه متغیر فلسفه اخلاقی نیز از تحقیق کوجالا، لامسا و پتینا (۲۰۰۹) استخراج شده است . در پرسشنامه فلسفه اخلاقی کارکنان با طرح یک سناریو نظر کارکنان را راجع به اخراج کارمندی که تنها سه سال تا بازنشستگی اش مانده به دلیل وضعیت بد مالی شرکت جویا شدیم .
۳-۷) روایی و پایایی تحقیق
در ارزیابی پرسشنامه با دو سوال کلی روبه رو هستیم:
۱ . ابعاد و عناصر یک مفهوم تا چه حد تحت پوشش دقیق قرار گرفته است (روایی).
با توجه به اینکه دراین تحقیق از پرسشنامه های استاندارد خارجی استفاده شده است ، تا حد زیادی از روایی لازم برخوردار میباشد. همچنین برای اطمینان کامل در مورد روایی محتوا پرسشنامه تحقیق، از نظرات جمعی از اساتید استفاده شد و اصلاحات لازم لحاظ گردید.

  1. پرسش دوم این است که نمونه پرسشنامه تا چه حد معرف دقیق مرجع وسیع تر پرسش هایی که از آن استخراج شده است (پایایی ) .

برای سنجش پایایی پرسشنامه از سازگاری درونی و با روش آلفای کرونباخ استفاده شد . برای این منظور تعداد ۳۰ پرسشنامه در بین جامعه مورد مطالعه توزیع و آلفای کرونباخ پرسشنامه ها محاسبه گردید . جدول ۳-۲ متغیرها ، ابعاد ، سوالات مربوطه و ضریب آلفای هر یک در مرحله نهایی را نشان می دهد.
جدول(۳-۲) ابعاد متغیرها و سوالات مربوطه و ضریب پایائی متغیرها

متغیر ابعاد سوالات
مربوطه
تعداد سوالات آلفای کرونباخ آلفای کرونباخ کل نتیجه
فلسفه اخلاقی قانون طلایی ۲،۴،۸،۹ ۴ ۰٫۷۸۷ ۰٫۷۶۴ مورد تأیید
منفعت گرایی ۵،۱۱،۱۵،۱۷ ۴
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است