رابطه فلسفه اخلاقی و رفتار فرانقش کارکنان شرکت گاز استان گیلان- قسمت …

روش اجرای تحقیق : این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق ، توصیفی–همبستگی است . جامعه این تحقیق ۱۲۵۳ نفر از کارکنان شرکت گاز استان گیلان می باشد ؛ تعداد نمونه برآوردی طبق جدول مورگان۲۹۷ نمونه بود که تعداد ۳۷۰ پرسش نامه پخش و تعداد ۳۵۴ برگشت داده شدند که تعداد ۳۳۹ پرسش نامه قابل تحلیل بود . روش نمونه گیری این تحقیق تصادفی ساده بود.
یافته ها: این تحقیق نشان داد که ابعاد فلسفه اخلاقی (قانون طلایی، منفعت گرایی، وظیفه گرایی، عدالت گرایی و آزادی فردی )با بروز رفتار فرا نقش رابطه معنی دار دارند. بر اساس آزمون همبستگی پیرسون شدت رابطه منفعت گرایی و آزادی فردی بیش از سایر ابعاد می باشد .
محدودیتهای تحقیق :تعداد کم سناریو ها برای سنجش فلسفه اخلاقی کارکنان ، ساده بودن مدل و عدم کنترل متغیرهای مداخله گر و تعدیلگر نظیر عدالت و تعهد سازمانی
ارزش علمی : این تحقیق رابطه بین فلسفه اخلاقی و رفتار فرا نقش و شدت رابطه ابعاد فلسفه اخلاقی و رفتار فرانقش و ابعاد موثر تر بر بروز رفتار شهروندی را روشن می کند و نشان می دهد تمایل افراد برای انجام رفتار فرانقش ، وقتیکه درک مساعد تری نسبت به اخلاق گرایی داشته باشند بیشتر خواهد بود .
واژگان کلیدی : رفتار فرا نقش ، رفتار شهروندی سازمانی ، فلسفه اخلاقی
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : کلیات تحقیق
۱-۱) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….۱
۱-۲) بیان مساله ………………………………………………………………………………………………………………………۱
۱-۳)ضرورت و اهمیت تحقیق ………………………………………………………………………………………………..۳
۱-۴) چارچوب نظری ……………………………………………………………………………………………………………..۵
۱-۵) فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………..۷
۱-۶) اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………۷
۱-۷) تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………۸
۱-۷-۱) تعریف عملیاتی متغیر مستقل ……………………………………………………………………. ۸
۱-۷-۲ ) تعریف عملیاتی متغیر وابسته ………………………………………………………………………۹
۱-۸) قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….۱۰
فصل دوم : ادبیات تحقیق
۲-۱ ) : رفتار فرانقش ………………………………………………………………………………………………………..۱۲
۲-۱-۱)مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲
۲-۱-۲) مفهوم رفتار فرا نقش ……………………………………………………………………………………………………۱۲
۲-۱-۳ ) تاریخچه مفهوم رفتار فرا نقش ……………………………………………………………………………………..۱۵
۲-۱-۴ ) مدلهای رفتار فرا نقش …………………………………………………………………………………………………۱۸
۲-۱-۴-۱ ) مدل گراهام ………………………………………………………………………………………۱۸
۲-۱-۴-۱ ) مدل پودساکف ………………………………………………………………………………………۱۹
۲-۱-۴-۱ ) مدل مارکوزی ……………………………………………………………………………………….۱۹
۲-۱-۴-۱ ) مدل بورمن و موتوویدلو ……………………………………………………………………….۱۹
۲-۱-۴-۱ ) مدل فار ………………………………………………………………………………………………۲۰
۲-۱-۴-۱ ) مدل ارگان ……………………………………………………………………………………………۲۰
۲-۱-۵ ) عوامل تاثیر گذار بر بروز رفتار فرا نقش …………………………………………………………………………..۲۲
۲-۱-۵-۱ ) ویژگی های فردی کارکنان …………………………………………………………………۲۲
۲-۱-۵-۲ ) ویژگی های شغلی ………………………………………………………………………………..۲۳
۲-۱-۵-۳ ) ویژگی های سازمانی ……………………………………………………………………………۲۳
۲-۱-۵-۴ ) سبک رهبری ……………………………………………………………………………………….۲۴
۲-۱-۶ ) پیامدهای رفتار فرانقش …………………………………………………………………………………………………۲۴
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۲-۱-۷ ) سیاستهای تقویت رفتارفرا نقش ……………………………………………………………………………………۲۵
۲-۱-۷-۱ ) گزینش واستخدام …………………………………………………………………………………۲۵
۲-۱-۷-۱ ) آموزش و توسعه …………………………………………………………………………………۲۶
۲-۱-۷-۱ ) ارزیابی عملکرد و جبران خدمات ……………………………………………………………۲۶

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است