رابطه حمایت سازمانی و انگیزش شغلی با توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت شیراز- …

فقدان منابع علمی کافی و مناسب و نیز نبود الگوی قابل اعتماد در اجرای برنامه های توانمند سازی در سازمانها باعث شده است که طرح های تحقیقاتی در این زمینه کافی نباشد (یاری، ۱۳۸۵).
مفروضات توانمند سازی[۵۹]
توانمندسازی، همانند اکثر موضوعات علمی، بر مفروضاتی مبتنی است که مهمترین آنها شامل موارد زیر است:

 • هر فرد و تیمی در سازمان تا اندازه ای توانمندی دارد؛ چرا که اگر چنین نبود، هیچ کاری انجام نمی شد. هر فرد و تیمی نفوذ مبتنی بر صلاحیت را نیز تا حدودی اعمال می کند. این نشانه توانمند شدن است.
 • توانمندسازی ابتکار علمی است که می تواند سازمان ها را به منظور حفظ و بهبود توانایی شان در رقابت و بقا کمک کند. توانمند سازی فقط شیوه هدایت کسب و کار و انجام دادن کار یا اداره کردن موسسات را ارائه نمی دهد، بلکه کار کردن در تیم ها را بهترین شیوه انجام دادن کار می داند.
 • توانمندسازی بیش از دادن اجازه به کارکنان برای انجام دادن وظایفشان یا دادن اطمینان به افراد برای داشتن حداکثر کنترل بر کارشان است.
 • توانمندسازی غالباً به این مفهوم نیست که تصمیمات بهتر نتیجه می دهند و به سهولت به راهبردهای معین منجر می شوند.
 • توانمندسازی ممکن است همانند هر فعالیت دیگر انسانی بدون احساس مسئولیت باشد.
 • توانمندسازی ممکن است به صورت واکنشی، پاسخی به تحولات جدید مانند کوچک کردن یا ساختاردهی مجدد سازمان ها باشد یا می تواند به طور فعال در استفاده کامل تر از صلاحیت کارکنان مطابق با ساختارهای سازمانی جاری به مرحله اجرا در آید.
 • توانمندسازی ، هم ازطریق فرایند های رسمی و هم غیررسمی حاصل می شود . هر دو مورد نیازند و با هم تعامل دارند و یکدیگر را تقویت می کنند (کینلا، ۱۳۸۳).

الزامات توانمندسازی
برای اینکه بتوانیم توانمندسازی را در سازمان اجرا کنیم نیاز به رهبری مشارکتی داریم و نکاتی که باید مدنظر قرار دهیم تا کارکنان توانمند شوند و در اهداف سازمانی مشارکت کنند عبارتند از:

 • ارزش ها[۶۰]

ارزشها، اصول و اخلاقیاتی هستند که در وجود هر شخصی جای می گیرند و حتی زمانی که کسی توجهی به آنها ندارد، راهنمای اعمال و انتخاب های آنان می شوند. بیشتر تصمیم ها و کارها را نمی توان به دقت زیرنظر گرفت، ارزش ها از دور عمل می کنند ، همیشه حاضر و ناظرند که انسان ها با نظارت دیگران یا بدون آن، چگونه در برابر موقعیت ها واکنش نشان می دهند.
ارزشها دو نوع می باشند:

 • ارزش های استبدادی[۶۱] : ارزشهایی هستند که رهبران قدرت طلب و پیروانشان، آن ارزشها را برای منافع شخصی خود به کار می گیرند.
 • ارزش های مشارکتی[۶۲] : ارزشهایی هستند که برای کار مشارکتی موفقیت آمیز به کارگرفته می شوند مثل مشتری مداری.

    • ساختارها[۶۳]

ساختارها برای ارزشها و مناسبات چهارچوبی را به وجود می آورند که بیشتر شبیه دیوارها، درها و پنجره های یک خانه یا همانند گذرگاهی عمل می کند. ساختار، راههایی را برای جریان اطلاعات می آفریند و درباره اعمالی که سازمان راجع به آن اطلاعاتی دارد، افراد را راهنمایی می کند. برای اینکه بتوان توانمندسازی را در سازمان اجرا کرد، ساختارها یکی ازالزاماتی است که باید به آن توجه نمود (فارستر و راس[۶۴]، ۲۰۰۰).

  • برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.