پژوهش دانشگاهی – رابطه حمایت سازمانی و انگیزش شغلی با توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت شیراز- …

۰۰۰۱/۰
۰۰۰۱/۰

با توجه به جدول فوق می توان متوجه شد که رگرسیون بین انگیزش شغلی و حمایت سازمانی با توانمندسازی کارکنان تا دو گام پیش رفته است و داده های جدول فوق نشان می دهد که نسبت F و سطح معناداری آن در مرحله اول بیانگر اثر معنادار متغیر انگیزش شغلی در معادله رگرسیون است. در این مرحله اثر رگرسیون (۴/۲۵ F= ) به دست آمده که در سطح معناداری (۰۰۰۱/۰) معنادار می باشد، و ضریب تعیین محاسبه شده بر اساس این متغیر ( ۱۳/۰ ) است، یعنی این متغیر ۱۳ درصد واریانس توانمندسازی کارکنان را پیش بینی می کند.
نسبت F و سطح معناداری آن در مرحله دوم بیانگر اثر معنادار متغیرهای انگیزش شغلی و حمایت سازمانی در معادله رگرسیون است. در این مرحله اثر رگرسیون (۹/۲۲ F= ) به دست آمده که در سطح معناداری (۰۰۰۱/۰) معنادار می باشد، و ضریب تعیین محاسبه شده بر اساس این متغیرها ( ۲۱/۰ ) است، یعنی این متغیرها ۲۱ درصد واریانس توانمند سازی کارکنان را پیش بینی می کنند.
با توجه به نتایج می توان متوجه شد که متغیر انگیزش شغلی نسبت به دیگر متغیر پیش بینی کننده قوی تری برای توانمند سازی کارکنان می باشد.
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
در این فصل با توجه به داده های کمی بدست آمده از طریق پرسشنامه ها در چارچوب اهداف و فرضیه های پژوهش ،بحث و نتیجه گیری نهایی انجام می گیرد .همچنین اشاره به محدودیت های موجود پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی به پژوهشگران ارائه می گردد .
خلاصه پژوهش
هدف از پژوهش حاضر تبیین رابطه حمایت سازمانی و انگیزش شغلی با توانمند سازی نیروی انسانی شرکت پالایش نفت شیراز بوده است.روش پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نوع همبستگی است.جامعه آماری در زمان انجام پژوهش بالغ بر ۳۰۰ نفر بودند که برای تعیین حجم نمونه براساس جدول گرجسی- مورگان ۱۶۹ نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند.ابزار سنجش در این پژوهش ۳ پرسشنامه توانمند سازی اسپریتزر(۱۹۹۵)،انگیزش شغلی حبیبی (۱۳۷۷) و حمایت سازمانی آیزنبرگو همکاران (۱۹۸۶) بوده است که روایی و پایایی ابزار مورد تایید قرار گرفت تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی صورت پذیرفت که در سطح آمار توصیفی؛فراوانی،میانگین و انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباطی از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه استفاده شده است پس از تجزیه و تحلیل نتایج در زیر مورد بررسی قرار می گیرد.
بحث و نتیجه گیری
فرضیه اصلی: بین حمایت سازمانی و انگیزش شغلی با توانمندسازی کارکنان رابطه معنی دار وجود دارد.
فرضیه فرعی چهارم: انگیزش شغلی و حمایت سازمانی به طور معناداری قادر به پیش بینی توانمند سازی می باشد.
با توجه به جدول شماره( ۴-۴ ) می توان چنین استدلال نمود که بین حمایت سازمانی و انگیزش شغلی با توانمندسازی کارکنان رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. با توجه به جدول شماره (۴-۹) می توان چنین استدلال نمود که رگرسیون بین انگیزش شغلی و حمایت سازمانی با توانمندسازی کارکنان تا دو گام پیش رفته است و داده های جدول فوق نشان می دهد که متغیر انگیزش شغلی نسبت به دیگر متغیر پیش بینی کننده قوی تری برای توانمند سازی کارکنان می باشد.
این بخش از یافته ها با نتایج تحقیقات آرملی و همکاران ( ۱۹۹۸ ) ،راندل و همکارانش ( ۱۹۹۹ )، سی گال و گاردنر(۲۰۰۰)، کِی و همکارانش (۲۰۰۱) ،شانوک و آیزنبرگ ( ۲۰۰۶ ) رو و چن (۲۰۰۹) ،ریگگل و همکارانش ( ۲۰۰۹ ) ،عرضی وگل پرور(۱۳۸۸)، نعامی (۱۳۹۰) امیدی و همکاران (۱۳۹۱) همسویی دارد.
هر چه سازمان حمایت بیشتری از کارکنان داشته باشد، این موضوع مستقیماً به افزایش توانمندی کارکنان منجر می شود.اگر حمایت سازمانی از سوی این کارکنان درک شود، این احساس در کارکنان به وجود می آید که در هنگام مواجهه با مشکلات، سازمان انها را تنها نخواهد گذاشت و از آنها حمایت خواهد کرد . طبق نظریه مبادله اجتماعی، کارکنان نیز در یک عمل متقابل با افزایش کمیت و کیفیت کار خود این حمایت سازمان را جبران می کنند. منابع انسانی یکی از عوامل حیاتی برای بقای سازمانها هستند. مفهوم مدیریت منابع انسانی بر نقش و اهمیت نیروهای ماهر و مستعد در سازمان استوار است و تمام سعی خود را در جهت به کارگیری، بهسازی و نگهداری و کاربرد منابع انسانی به کار می بندد تا از توانمندی های آن برای ایجاد یک سلسله جریانات موثر تولیدی، خدماتی و رفاهی و در نهایت اداره سازمانی مستحکم و دستیابی به آرمان ها و اهداف والای پیش بینی شده به نحو مطلوب بهره گیرد. با افزایش حمایت کارکنان از سوی مدیران در پالایشگاه شیراز می توان به پرورش کارمندانی با توان بالا و عملکرد بالا امیدوار بود و نیروی انسانی این ادرات به عنوان مهمترین سرمایه آنها به حداکثر توانایی خود برسد. سازمانها علاوه بر حمایت های مالی باید به مسائل رفاهی و همچنین ارائه پاداش،
 

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.