رابطه حمایت سازمانی و انگیزش شغلی با توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت شیراز- قسمت ۱۵

نمودار ۲-۲: مدل توانمندسازی توماس و ولتهاوس
مدل توانمندسازی اسپریتزر[۱۳۳]
به اعتقاد اسپرتیزر (۱۹۹۵) برخلاف گرایش روزافزون منابع علمی مدیریت به توانمندسازی، عدم فقدان توانمندسازی روانشناختی در یک محیط کاری جلوی تحقیقات بیشتر را در محیط کاری می گیرد. به نظر وی توانمندسازی یک متغیر مستمر و پیوسته است که در آن کارمندان ممکن است درجات مختلفی از آن را تجربه کنند (هنکین[۱۳۴]، ۲۰۰۶). در مدل توانمندسازی اسپریتزر فرض بر این گذاشته شده که توانمندسازی واسطه ای بین روابط ساختار اجتماعی و نتایج رفتاری است . به نظر وی توانمندسازی همانند تغییر بنیادی یا رادیکالی ساختار سلسله مراتبی سنتی به ساختار چالش برانگیز اصلی و کلیدی سازمانهای معاصر است و از بعد روان شناسی فرایندی است متقابل که در آن افراد می توانند بر زندگی خودشان کنترل داشته باشند و تغییر ساختار اجتماعی در سازمان یک شرط لازم – و نه کافی – برای تغییر رفتار فردی است (اسپرتیزر، ۱۹۹۵).
اسپریتزر (۱۹۹۵) در مطالعات خود در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا بر بررسی ابعاد و چگونگی سنجش توانمندسازی روانشناختی در محیط کاری پرداخت . وی در تحقیق خود مدلی را ارائه کرد که در آن به تبیین عوامل مؤثر بر توانمندسازی روان شناختی و پیامدهای آن پرداخت
پیامدهای رفتاری
ساختار اجتماعی
ابعاد توانمندسازی
اثربخشی سازمانی
تاثیر پذیری
دسترسی به اطلاعات
عزم شخصی
کارایی
فرهنگ سازمانی
ماموریت وعملکردسازمان
شایستگی
نظام پاداش
معنادار بودن
خلاقیت
نمودار ۲-۳ : مدل توانمندسازی اسپریتزر
مدل توانمندسازی کانگر -کاننگو
از دیدگاه کانگروکاننگو (۱۹۸۸) گرایش روزافزونی به مفهوم توانمندسازی در بین نظریه های سازمانی و شاغلان به وجود آمده است. این دو صاحب نظر برای تجزیه و تحلیل فرایند توانمندسازی از روش نظریه فرایندی انگیزش که با نظریه انتظار لاور و نظریه کفایت نفس باندورا مرتبط است، استفاده کرده اند. با توجه به این موضوع یک فرایند ۵ مرحله ای را که شامل مراحل توانمندسازی با توجه به شرایط و نتایج رفتاری است، ارائه کردند (کانگر و کاننگو، ۱۹۸۸).

مرحله پنجم مرحله چهارم مرحله سوم مرحله دوم مرحله اول
ایجاد اثرات رفتاری نتایج فعالیت های توانمند شده کارکنان فرآهم آوردن خود اثربخشی اطلاعات از طریق ۳ منبع استفاده از تکنیک ها و استراتژی های مدیریتی شرایطی که منجر به حالت ناتوانی کارکنان می گردد

عوامل سازمانی
نظام پاداش
سرپرستان

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.