فايل دانشگاهی – رابطه تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی …

آریا، ساره. (۱۳۸۸). بررسی رابطه باورهای انگیزشی با سلامت روانی دانش آموزان دبیرستانی دختر ناحیه ۴ اهواز. پایان نامه کارشناسی. دانشگاه آزاد اسلامی اهواز.
آریایی، مهران. (۱۳۸۹). رابطه تاب آوری با خود اثر بخشی در پزشکان شهرستان کاشمر، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام.
احمدزاده، علی. (۱۳۸۹). رابطه شوخ طبعی با رضایت از زندگی دانشجویان رشته های علوم انسانی. پایان نامه کارشناسی. دانشگاه آزاد اسلامی کرمان.
اسکندری، ستار. (۱۳۸۷). رابطه کیفیت زندگی با شوخ طبعی دانشجویان دانشگاه آزاد تهران. پایان نامه کارشناسی. دانشگاه آزاد اسلامی کرمان.
انتظاری، سهیلا. (۱۳۹۰). بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجویان. پایان نامه کارشناسی. دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار.
ایران نژاد، فریبا. (۱۳۸۹). رابطه بین خوش بینی، شادکامی و هوش هیجانی با انعطاف پذیری کنشی در معتادین مرد شهرستان ماهشهر، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم تحقیقات خوزستان.
ایزدی، فروغ. (۱۳۸۹). رابطه بین خوش بینی، شادکامی و هوش هیجانی با انعطاف پذیری کنشی در معتادین مرد شهرستان ماهشهر، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم تحقیقات خوزستان.
باقری، ستار. جاوید، رضا و دوستانی، مهران. (۱۳۸۹). بررسی هوش معنوی و هیجانی با سلامت روان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی. پایان نامه کارشناسی. دانشگاه شهید چمران اهواز.
برنا، محمد رضا و سواری، کریم. (۱۳۸۷). ارتباط ساده و چندگانه نگرش های مذهبی، سلامت روانی، رضایت از زندگی و عزت نفس با احساس شادکامی در بین دانشجویان. فصلنامه علمی پژوهشی یافته های نو در روانشناسی. سال دوم. شماره ۸ : ۷۶- ۸۶٫
بشارت، شیرین. صالحی نیما و زبردست، باران. (۱۳۸۷). رابطه ی تاب آوری و سخت کوشی با موفقیت ورزشی و سلامت روان در ورزشکاران شهر تهران، پایان نامه کارشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز.
بهبهانی، رزیتا. (۱۳۸۷). بررسی رابطه سبک های مقابله با استرس با تاب آوری زنان مطلقه شهر اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز.
پارسایی کیا، فریبا. (۱۳۹۰). رابطه سلامت روان با دلبستگی شغلی کارکنان بانک ملی اهواز. پایان نامه کارشناسی. دانشگاه آزاد اسلامی اهواز.
جمالی ، صدیقه. رقیبی، مهوش و سالاری درگی، زهره. (۱۳۸۹). رابطه هوش معنوی با تعهد زناشویی دانشجویان متاهلمجله دانشگاه علوم پژشکی شهید صدوقی یزد. شماره ۳، دوره ۱۸، ۲۴۲-۲۳۵٫
جوکار، لیلا و سمنگان، بهناز. (۱۳۸۹). رابطه تعلل و سلامت روان در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و احد اهواز. پایان نامه کارشناسی. دانشگاه آزاد اسلامی اهواز.
جوهری نیا، رضا. (۱۳۸۵). مقایسه اضطراب مرگ و اضطراب اجتماعی دانشجویان دختر و پسر دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز. پایان نامه کارشناسی. دانشگاه شهید چمران اهواز.
حسینی، ساره .(۱۳۹۱). بررسی رابطه ی بین تاب آوری و فرسودگی شغلی با تعهدسازمانی پرستاران شهر شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت.
حلاجانی، فاطمه. (۱۳۸۹). رابطه تنظیم هیجانی، فراشناخت و خوش بینی با اضطراب امتحان در دانشجویان تحصیلات تکمیلی واحد علوم و تحقیقات خوزستان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان.
خدارحیمی، محمد. (۱۳۷۴). رابطه اضطراب مرگ با خوش بینی و سلامت روان دانشجویان. پایان نامه کارشناسی. دانشگاه آزاد اسلامی اهواز.
خزائلی، مریم و پارسا، بیتا. (۱۳۸۸). مقایسه ی رابطه ی ساختار انگیزشی،تاب آوری،استرس ادراک شده و رضایت از زندگی در دختران پرورشگاهی و غیر پرورشگاهی. پایان نامه کارشناسی. دانشگاه آزاد اسلامی اهواز.
خزل پور، بیتا. (۱۳۹۰). بررسی رابطه سازگاری فردی و اجتماعی با سلامت روانی مددکاران بهزیستی شهر اهواز. پایان نامه کارشناسی. دانشگاه آزاد اسلامی اهواز.
خزل، شیدا. (۱۳۹۰). بررسی رابطه ضریب سختی و تاب آوری با سلامت عمومی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم تحقیقات خوزستان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی اهواز.
خلیلی، سارا. (۱۳۹۲). اثربخشی موسیقی درمانی بر سلامت روان دانشجویان علوم تحقیقات خوزستان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم تحقیقات خوزستان.
داوودی، ایران و نجاریان، بهمن. (۱۳۸۰). ساخت و اعتبار یابی فرم کوتاه شده ۹۰-SCL. مجله انجمن روانشناسی. شماره ۱۸٫
دهشیری، غلامرضا. علی نیا کروئی، رستم. دوستی، علی و یارعلی، محمد حسن. (۱۳۸۷). سبک های شوخ طبعی، بهزیستی فاعلی و هوش هیجانی در دانشجویان. فصلنامه روانشناسان ایرانی، سال ۵، شماره ۱۸: ۱۶۹-۱۵۹٫
رحیمیان بوگر، فرید و اصغر نژاد، رضا. (۱۳۸۷). رابطه سرسختی روان شناختی و تاب آوری را با سلامت روان در جوانان و بزرگسالان بازمانده زلزله شهرستان بم، فصلنامه یافته های نو در روانشناسی، دوره دوم. ۸: ۲۴-۱۵٫
رضاپور، غلام. (۱۳۸۹). رابطه ی فرسودگی شغلی با سلامت روان با نقش کنترل کنندگی جنسیت و تاب آوری در معلمین ابتدائی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز.
رضوانی، شیوا. بهرامی، فاطمه و عابدی، محمدرضا. (۱۳۹۰). تاثیر تنظیم هیجانی بر شادکامی و نشخوار فکری دانشجویان. فصلنامه یافته های نو در روانشناسی، دوره ۵، شماره ۸: ۵۶-۴۳٫
رئیسی، علی. (۱۳۸۷). رابطه هوش فرهنگی و معنوی با سرسختی روانی دانشجویان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید چمران اهواز.
سادات خشوعی، مهدیه سادات. (۱۳۸۹). رابطه بین هوش هیجانی و شوخ طبعی دانشجویان دانشگاه. فصلنامه مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی، دوره ۶، سال ۳: ۱۰۷-۹۷٫
ساعتچی، محمود. کامکاری، کامبیز و عسکریان، مهناز. (۱۳۹۰). آزمون های روانشناختی. تهران: انتشارات ویرایش. چاپ دوم.
سامانی، سارا. صحراگرد، امل و جوکار، تینا. (۱۳۸۶). رابطه تعاملی تاب آوری، سلامت روانی و رضایت از زندگی بیماران زن، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال سیزدهم،۳: ۲۹۰ – ۲۹۵٫
سقائیان، غلامرضا و سمیع، عبدالله. (۱۳۹۲). رابطه تاب آوری و صفات شخصیتی با شادکامی دانشجویان. سومین همایش ملی روان شناسی سلامت و خانواده، دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت، ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت.
سعیدی، ایران. (۱۳۹۱). مقایسه هوش معنوی و تاب آوری معتادین و افراد عادی شهر اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
سمیع پور، اردلان. (۱۳۹۰). بررسی رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی با سلامت روان دانش آموزان مدارس راهنمایی شهرکرد. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی شیراز.
سهرابی، فرامرز. (۱۳۸۵). درآمدی بر هوشمعنوی، فصلنامه معنا، ویژهنامه روانشناسیدین، شماره ۲: ۳۴-۱۸٫
شاکری نیا، ایرج و محمدپور، مهری. (۱۳۸۹). رابطه استرس شغلی و تاب آوری با فرسودگی شغلی در پرستاران زن. فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهسال چهاردهم، شماره دوم.
شاوران، مژگان. دخیل پور، علی. مرادیان، خلیل و رهبریان، محمد. (۱۳۸۵). تاثیر آموزش هیجان محور بر میزان شوخ طبعی دانشجویان. پایان نامه کارشناسی. دانشگاه آزاد اسلامی کرمان.
عباسپور دوپلانی، طاهره. (۱۳۸۹). رابطه فراشناختی و خلاقیت با تاب آوری در دانشجویان. فصلنامه یافته های نو در روانشناسی. سال پنجم. شماره ۱۴٫ صص ۱۱۱- ۱۲۴ .
عطاری شوشتری، مرضیه و شفاعی، ثمره. (۱۳۹۱). رابطه اضطراب مرگ با سلامت روان بیماران سرطانی شهر اهواز. پایان نامه کارشناسی. دانشگاه آزاد اسلامی کرمان.
علیپور، فرید. محمدپور، ابراهیم و بختیار، سعید. (۱۳۸۹) شادکامی و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه چمران اهواز. پایان نامه کارشناسی. دانشگاه شهید چمران اهواز.
فدایی، رضا. (۱۳۷۳). رابطه سلامت روان با بهزیستی و رضایت شغلی کارکنان ملی حفاری ایران در شهر اهواز. پایان نامه کارشناسی. دانشگاه شهید چمران اهواز.
فرج زاده، محسن. (۱۳۸۸). بررسی رابطه احساس امنیت شغلی و حمایت ادراکی با سلامت روانی کارکنان آب و برق شهرستان دهدشت. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت.
فقیهی، مریم. (۱۳۹۱). رابطه تاب آوری و ویژگی های شخصیتی، شادکامی دانشجویان دانشگاه آزاد تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی تهران.