تدوین الگوی شایستگی کانونی تخصصی و سنجش آن در میان دانشجویان دوره ی کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه های تهران، شهید چمران اهواز، شیراز و فردوسی مشهد- قسمت ۳۶

۳

 

 

۲/۱۴

 

 

۱۹

 

 

۳/۳۱

 

 

۴۲

 

 

۱/۳۵

 

 

۴۷

 

 

۹/۱۱

 

 

۱۶

 

 

۵/۷

 

 

۱۰

 

 

میزان آشنایی با تحولات مسیر آینده رشته علم اطلاعات و دانششناسی

 

 

ادامه‌ جدول ۴-۶٫ توزیع فراوانی و درصد میزان برخورداری دانشجویان از شایستگیهای کانونی تخصصی‌ مورد انتظار
جدول ۴-۶ نشان می‌دهد که، در ارتباط با خرده مقیاس خدمات اطلاعاتی و الکترونیکی، دانشجویان شرکت کننده در پژوهش حاضر توانایی خود را از نظر میزان آشنایی با خدمات اطلاعرسانی در کتابخانهها و مراکز اطلاعرسانی، میزان آشنایی با خدمات اشاعه اطلاعات (جاری و گزینشی) در کتابخانهها و مراکز اطلاعرسانی، میزان مهارت در به کارگیری انواع خدمات مرجع (همزمان و غیر
همزمان) برای پاسخگویی به کاربران، میزان آشنایی با خدمات آموزشی و پژوهشی در کتابخانهها و مراکز اطلاعرسانی و میزان آشنایی با خدمات دسترسی به اطلاعات در کتابخانهها و مراکز اطلاعرسانی زیاد و خیلی زیاد و در میزان آشنایی با خدمات اینترنتی و شبکهای مانند OPAC ، OCLC در کتابخانهها و مراکز اطلاعرسانی، میزان آشنایی با خدمات اینترنتی و شبکه ای مانند OPAC ، OCLC در کتابخانهها و مراکز اطلاعرسانی ، میزان آشنایی با خدمات مشاورهای اطلاعات در کتابخانهها و مراکز اطلاعرسانی و میزان آگاهی از نرم افزارهای اجتماعی وبی دانشجویان متوسط ارزیابی کرده‌اند.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
در ارتباط با خرده مقیاس کاربران و کاربردها، دانشجویان شرکت کننده در پژوهش حاضر توانایی خود را از نظر میزان مهارت در شناسایی و تشخیص کاربران بالفعل و بالقوه انواع کتابخانهها، میزان آشنایی با مفاهیم و شیوه های برقراری ارتباط باکاربران، زیاد و خیلی زیاد و در میزان آشنایی با مفاهیم و نظریه های مربوط به جامعه اطلاعاتی (کاربران)، میزان آشنایی با ابعاد جامعه اطلاعاتی (بعد فناورانه، بعد اقتصادی، بعد شغلی، بعد فضایی و بعد فرهنگی)، میزان آشنایی با کاربردهای اطلاعات در رابطه با نیاز های اطلاعاتی کاربران و تحولات جامعه و میزان مهارت در برقراری ارتباطی مؤثر با کاربران از طریق نوشتن متوسط ارزیابی کرده‌اند.
عکس مرتبط با اقتصاد
در ارتباط با خرده مقیاس سازماندهی و بازیابی اطلاعات، دانشجویان شرکت کننده در پژوهش حاضر توانایی خود را از نظر میزان آشنایی با فهرستنویسی توصیفی منابع اطلاعاتی چاپی، میزان آشنایی با فهرستنویسی تحلیلی منابع اطلاعاتی چاپی و ابزارهای مورد نیاز آن و میزان دانش شما در رابطه با شناسایی انواع نمایه ها زیاد و خیلی زیاد و در پاسخ به گویه‌ی میزان آشنایی با فهرست نویسی توصیفی منابع الکترونیکی و ابزارهای مورد نیاز آن، میزان آشنایی با فهرست نویسی توصیفی منابع الکترونیکی و ابزارهای مورد نیاز آن و میزان آشنایی با زبانهای نمایهسازی متوسط و در میزان آشنایی با فهرستنویسی تحلیلی منابع الکترونیکی و ابزار مورد نیاز آن، میزان آشنایی با ابزار مورد نیاز سازماندهی در کتابخانه های دیجیتال، میزان آشنایی با اصطلاحنامههایی مانند اصفا و میزان آشنایی با فهرستنویسی تحلیلی منابع الکترونیکی و ابزار مورد نیاز آن کم و خیلی کم ارزیابی کرده‌اند.
در ارتباط با خرده مقیاس فراهم آوری و مدیریت مجموعه، بیشتر دانشجویان شرکت کننده در پژوهش حاضر توانایی خود را از نظر میزان دانش شما نسبت به تمام شکلهای انتشاراتی و ویژگیهای آنها، آشنایی با رویکرد جدید فراهم آوری مجموعه در کتابخانهها، زیاد و خیلی زیاد و در میزان آگاهی شما نسبت به بازار نشر و مسائل حقوقی، میزان آگاهی شما نسبت به فروشندگان، ناشران و کارگزاران معتبر و مناسب جهت سفارش و خرید منابع اطلاعاتی، میزان دانش شما در مورد بانکها و پایگاه های کتابشناختی جاری در زمینه انتشارات داخلی و خارجی، میزان آشنایی با دانش علمی و عملی حفاظت و نگهداری منابع چاپی و الکترونیکی متوسط ارزیابی کرده‌اند.
در ارتباط با خرده مقیاس فناوری اطلاعات، دانشجویان شرکت کننده در پژوهش حاضر توانایی خود را از نظر میزان آشنایی با فناوریهای نوین اطلاعاتی، میزان مهارت در بکارگیری ۴ مهارت پایه فناوری اطلاعات، میزان مهارت در استفاده از نرم افزارهای کتابخانهای مانند پارسآذرخش، نوسا و کاوش زیاد و خیلی زیاد و در میزان مهارت در ایجاد و طراحی صفحات وب متوسط و در میزان آشنایی با زبانهای برنامهنویسی، بیشتر دانشجویان شرکت کننده، میزان آشنایی با زبانهای نشانهگذاری در صفحات وب و وب سایتهای اینترنتی و میزان آشنایی با قوانین و پروتکلهای محیطهای الکترونیکی کم و خیلی کم ارزیابی کرده‌اند.
نتیجه تصویری درباره فناوری اطلاعات
در ارتباط با خرده مقیاس اقتصاد اطلاعات، دانشجویان شرکت کننده در پژوهش حاضر توانایی خود را از نظر میزان آشنایی با مفهوم اقتصاد اطلاعات متوسط و در میزان آشنایی با نقشهای اقتصادی، میزان آشنایی با گرایشهای اقتصاد اطلاعات در جامعه، میزان آشنایی با کاربرد اصول علم اقتصاد در نظامهای اطلاعرسانی و دانشمدار، میزان آشنایی با قیمت گذاری منابع و خدمات اطلاعاتی و میزان آشنایی با فنون ارزیابی تحلیلهای هزینه – سودمندی نظامهای اطلاع رسانی کم و خیلی کم ارزیابی کرده‌اند.
در ارتباط با خرده مقیاس مدیریت دانش، دانشجویان شرکت کننده در پژوهش حاضر توانایی خود را از نظر میزان آشنایی با تفاوتهای فرآورده های اطلاعاتی با سایر فرآورده‌ها، میزان آشنایی با زیر ساختهای مدیریت دانش، میزان آشنایی با اهداف مدیریت دانش، میزان آشنایی نسبت به رابطه مدیریت دانش و علم اطلاعات و دانششناسی، میزان آشنایی با الگوهای مدیریت دانش، میزان آشنایی با راهبردهای مدیریت دانش و میزان آشنایی با موانع و چالشهای فراروی مدیریت دانش کم و خیلی کم و در پاسخ به گویه‌ی میزان آشنایی با مفهوم مدیریت دانش متوسط ارزیابی کرده‌اند.
در ارتباط با خرده مقیاس علم سنجی، میزان آشنایی با روش های علمسنجی، دانشجویان شرکت کننده در پژوهش حاضر میزان آشنایی با مفهوم علمسنجی و اصطلاحهای مشابه آن متوسط و در پاسخ به گویه‌ی میزان آشنایی با کاربردهای علمسنجی در علم اطلاعات و دانششناسی، میزان آشنایی با صاحب نظران حوزهی علمسنجی، میزان آشنایی با قواعد پایه علمسنجی، میزان آشنایی با شاخصهای سنتی (کمی) علمسنجی و میزان آشنایی با شاخصهای جدید (کیفی) علم سنجی کم و خیلی کم ارزیابی کرده‌اند.
در ارتباط با خرده مقیاس سواد اطلاعاتی، دانشجویان شرکت کننده در پژوهش حاضر توانایی خود را از نظر میزان آشنایی با استانداردهای سواد اطلاعاتی، میزان آشنایی با کاربردهای سواد اطلاعاتی، میزان آشنایی با فرایند سواد اطلاعاتی، میزان آشنایی با انواع راهبردهای جستجوی اطلاعات، میزان آگاهی شما نسبت به پایگاه های اطلاعاتی موضوعی، میزان توانایی شما در سنجش کارایی اطلاعات بدست آمده و ارزیابی اثر بخشی آن متوسط و در میزان آشنایی با مهارتهای ضروری کتابداران برای توسعه سواد اطلاعاتی در کتابخانهها و مراکز اطلاعرسانی کم و خیلی کم ارزیابی کرده‌اند.
در پاسخ به گویه‌ی میزان آشنایی با مفهوم رفتار اطلاعاتی، دانشجویان شرکت کننده در پژوهش حاضر توانایی خود را از نظر میزان آشنایی با مفهوم رفتار اطلاعاتی، میزان آشنایی با رفتار اطلاعاتی گروه های مختلف، میزان آشنایی با فرایند رفتار اطلاع یابی کاربران، میزان آشنایی با عوامل مؤثر بر رفتار اطلاعیابی افراد، میزان آشنایی با کاربردهای مطالعات رفتار اطلاعیابی در کتابخانهها و مراکز اطلاعرسانی، میزان آشنایی با روش های تعیین نیازهای اطلاعاتی کاربران و میزان آشنایی با ویژگیهای نیازهای اطلاعاتی متوسط و در پاسخ به گویه‌ی میزان آشنایی بانظریه های رفتار اطلاعاتی کم و خیلی کم ارزیابی کرده‌اند.
در ارتباط با خرده مقیاس ابعاد شناختی و نظری رشته علم اطلاعات و دانش شناسی، بیشتر دانشجویان شرکت کننده در پژوهش حاضر توانایی خود را از نظر میزان آشنایی با مفهوم اطلاعات، میزان آشنایی با اخلاق اطلاعات، میزان آشنایی با جایگاه علمی رشته علم اطلاعات و دانششناسی، میزان آشنایی با فلسفهی رشته علم اطلاعات و دانششناسی، میزان آشنایی با چالشهای موجود رشته علم اطلاعات و دانششناسی، میزان آشنایی با تحولات مسیر آینده رشته علم اطلاعات و دانششناسی زیاد و خیلی زیاد و در میزان آشنایی با حوزه های پژوهشی مهم در علم اطلاعات و دانششناسی متوسط و در میزان آشنایی با نظریه های اطلاعاتی کم و خیلی کم ارزیابی کرده‌اند.
با توجه به میانگین خرده مقیاس‌ها، میزان برخورداری دانشجویان از شایستگیهای کانونی تخصصی مورد انتظار به ترتیب بیشترین فراوانی عبارتند از:
مسلط به خدمات اطلاعاتی و الکترونیکی (میانگین: ۹۷/۲۵)
آگاهی از ابعاد نظری و شناختی علم اطلاعات و دانش شناسی (میانگین: ۸۶/۲۵)
سازماندهی و بازیابی اطلاعات (میانگین: ۲۳)
کاربران و کاربردها (میانگین: ۶۰/۲۲)
نیازها و رفتارهای اطلاعاتی (میانگین: ۳۶/۲۲)
فراهم آوری و مدیریت دانش(میانگین: ۰۹/۲۱)
سواد اطلاعاتی (میانگین: ۷۶/۲۰)
فراهم آوری اطلاعات (میانگین: ۲۶/۲۰)
علم سنجی (میانگین: ۷۹/۱۷)
مدیریت دانش (میانگین: ۴۲/۱۷)
اقتصاد اطلاعات(میانگین: ۲۹/۱۵)
پرسش سوم پژوهش
سطح شایستگیهای کانونی تخصصی دانشجویان دورهی کارشناسی دانشگاه های تهران، شهید چمران، شیراز و فردوسی مشهد و نمره معدل آن ها، در مقایسه با هم چگونه است؟
پاسخ به پرسش سوم پژوهش را در دو بخش مورد بررسی قرار میدهیم. ابتدا اینگونه بررسی
میکنیم که:
بخش اول
آیا بین سطح شایستگی‌های کانونی تخصصی دانشجویان دانشگاه‌های مختلف اختلاف معنی‌داری وجود دارد؟
به منظور پاسخگویی به بخش اول پرسش سوم پژوهش از روش آماری تحلیل واریانس چند راهه استفاده شده است که نتایج آن در جدول ۴-۸ آورده شده است. در ابتدا به اطلاعات توصیفی شایستگی‌های کانونی تخصصی دانشجویان دانشگاه‌های مختلف پرداخته می‌شود که نتایج آن در جدول ۷-۴ آورده شده است.
جدول ۴-۷٫ میانگین شایستگی‌های تخصصی دانشجویان دانشگاه‌های مختلف در پژوهش حاضر

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رفتن به نوارابزار

بیرون رفتن

مقیاس

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *