تحلیل گفتمان دیپلماسی عمومی ورسانه ای ایران و آمریکا طی سال 1390 الی 1392- قسمت 98

77 سوریه

14

75 پاکستان

14

81 کره شمالی

12

84 ایران

9

87

گزارش آماری موسسه پیو از جایگاه ایران نزد افکار عمومی مردم سایر کشورهای جهان . این گزارش که در سال خرداد سال 1392 ارائه شده است ممطابق نمودار شماره 4-13 :
69% مردم آمریکا نظر مطلوبی نسبت به ایران ندارند و16% مردم آمریکا نظر مطلوب نسبت به کشور ایران دارند.
نمودار شماره 4-11-19موسسه نظر سنجی پیو میزان مطلوبیت ایران نزد سایر کشور های جهان
موسسه سنجش افکار عمومی جهان یک مقایسه آماری در این خصوص ارائه داده است.مطابق نمودار زیر افکار عمومی مردم آمریکا نسبت به دولت ایران و مردم ایران.
نمودار شماره 4-11-20 نظر مردم آمریکا در خصوص دولت و مردم ایران
http://worldpublicopinion.orgمرجع:
مطابق این نمودار:
78% درصد مردم آمریکا نظر مطلوبی به حکومت ایران ندارند(سال 1390)
29% مردم آمریکا نظر مطلوبی به مردم ایران دارند(سال 1390)
12% آمریکائی ها نظر مطلوب نسبت به حکومت ایران دارند(سال 1390)
موسسه سنجش افکار عمومی جهان تحقیق دیگری در خصوص راهکارهای بهبود رابطه ایران و آمریکا انجام داده است که جالب می باشد مطابق نمودار شماره 4-16در این نظر سنجی درخواست شده است از پرسش شونده که چه اقدامی می تواند تاثیر بهتری در بهبود روابط بین دو کشور داشته باشد.خلاصه این نمودار در جدول شماره 4-16 آورده شده است .
نمودار شماره 4-11-21راهکارهای بهبود رابطه ایران و آمریکا
http://worldpublicopinion.orgمرجع :
جدول شماره 4-11-22- راهکارهای پیشنهادی موسسه سنجش افکار عمومی جهان

راهکارهای پیشنهادی