تحلیل گفتمان دیپلماسی عمومی ورسانه ای ایران و آمریکا طی سال 1390 الی 1392- قسمت 95

1392 1391 1390 احساس می کنیداستانداردهای زندگی شما بهتر یا بدتر شده است
38% 38% 42% بهتر شده است
25% 31% 35% تغییری نکرده است
34% 28% 20% بدتر شده است

همانطور که مشاهده می کنید34% مردم در سال 92 اعتقاد دارند که وضعیت استانداردهای زندگی آنها نسبت به سال های 90 و 91بدتر شده است .
گالوپ: جایگاه ایرانیان نزد افکار عمومی مردم آمریکا: یکیدیگرازنتایج یک نظرسنجی که توسط موسسه معتبر گالوپ در امریکا منتشر شده است، دیدگاه مردم آمریکا نسبت به کشورهای مختلف دنیا را به تفکیک و با جزئیات مشخص کرده است. بر طبق این نظرسنجی تقریبا هر 9 نفر از هر 10 آمریکایی دیدگاه بدی نسبت به ایران دارند. به عبارتی ایران در میان 22 کشوری که مورد سوال قرار گرفته از کمترین محبوبیت در میان مردم آمریکا برخوردار است. هفت کشور بعدی به ترتیب کره شمالی، پاکستان، سوریه، فلسطین، افغانستان، عراق و لیبی هستند که حدود 70 درصد مردم دیدگاه منفی نسبت به این کشورها دارند. حدود 80 درصد مردم تصویر مثبتی از کشورهای کانادا انگلیس آلمان و ژاپن به عنوان محبوبترین کشورها در ایالات متحده داشته اند. نکته حائز اهمیت این است که مردم آمریکا از میان 22 کشور مورد بررسی نسبت به 15 کشور دیدگاه منفی دارند.در جدول ذیل به ترتیب محبوب ترین کشورها در نزد مردم آمریکا در ابتدای لیست و غیر مطلوبترین هم در انتهای لیست آورده شده است:
جدول شماره 4-11- 18میزان محبوبیت کشورها نزد مردم آمریکا

نام کشور درصد دیدگاه مثبت درصد دیدگاه منفی
کانادا 91 5