تحلیل گفتمان دیپلماسی عمومی ورسانه ای ایران و آمریکا طی سال 1390 الی 1392- قسمت 94

50% پرسش شوندگان پول کافی برای تامین غذا نداشته اند.

1392

نظر سنجی جدید دیگری که موسسه گالوپ در بازنمائی افکار عمومی مردم ایران نزد جهانیان و بخصوص مردم آمریکا انجام داده است میزان شدت و یا کاهش رضایت مندی از زندگی ،احساس غمگینی،عصبی بودن و بی تفاوتی آنها در سال های1391 ، 392 و 1393 می باشد که در نمودارها و جداول زیر نمایش داده شده است .
در واقع با طرح این پرسش که شما در طول روز گذشته چه احساسی داشته اید مضطرب،غمگین و عصبانی
همانور که در نمودار شماره 4-9 مشاهده می شود شدت این احساسات در طول سه سال بررسی شده که حالتی افزایشی داشته است و خلاصه آن در جدول شماره 4-10 نشان داده شده است .
نمودار شماره 4-11-14نظر سنجی گالوپ، سنجش اضطراب،غمگینی و عصبانیت ایرانیان
جدول شماره 4-11-15

سال 1392 سال 1391 سال 1390
58% 55% 38% احساس اضطراب
54% احساس غمگینی
54% 51% 35% احساس عصبانیت

نظر سنجی دیگر گالوپ از استانداردهای زندگی مردم ایران است که با طرح این سوال که آیا در حال حاضر احساس می کنید شرایط زندگی شما طی سه سال اخیر بهتر و یا بدتر شده است را نمایش می دهد این نظر سنجی از طریق تماس تلفنی با بیش از 2000 نفر افراد بالای 15 سال صورت گرفته است .
همانطور که در نمودار 4-11 مشاهده می شود میزان رضایت مندی از استاندارهای زندگی نزد ایرانیان سال به سال کاهش یافته و بازنمائی این وضعیت از وضعیت زندگی ایرانیان متاسفانه چهره ای نه چندان مناسب نزد افکار عمومی خواهد داشت . نکته مهم عدم بکار گیری این ابزارها از سوی متولیان نظر سنجی در کشور ایران است که آنان نیز در این راستای دیپلماسی فرهنگی و بازتاب صحیح افکار عمومی مردمم دو کشور متاسفانه هیچ گونه اقدامی انجام نداده اند و در این ارتباطات یک سویه در واقع مردم ایران مخاطب منفعل در برابر ارتباطات رسانه ای آمریکا قرار گرفته اند .
نمودار شماره 4-11-16نظر سنجی گالوپ میزان رضایت مندی از زندگی
جدول شماره 4-11-17خلاصه نمودار رضایت مندی