فایل – تبیین تغییرات بازده در سه مدل CAPM، TFPM، FFPMدر بورس اوراق بهادارتهران- قسمت ۵۷

نتایج مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای چهار عامله که با چولگی و کشیدگی بسط یافته است در نگاره۴-۱۵ آمده است ضریب تعیین این مدل از بین ۹ مدل بررسی شده بیشترین ضریب تعیین را به خود اختصاص داده است و می توانیم نتیجه بگیریم مدل چهار عامله کارهارت وقتی با گشتاورهای چولگی و کشیدگی بسط می یابند قابلیت بالاتری برای توضیح تغییرات بازده مورد انتظار بازار سهام را دارد. ضریب تعیین این مدل نشان می دهد که متغیرهای مستقل بتا یا عامل بازار(RM_RF)، عامل اندازه(SMB)، عامل نسبت ارزش دفتری به بازار(HML)، عامل گشتاوری (WML)، چولگی (RM_RF_2) و کشیدگی (RM_RF_3) 34 درصد تغییرات بازده اضافی شرکت نسبت به بازده بدون ریسک (RI_RF) را توضیح می دهد.
نگاره ۴-۱۵مدل KFFPM
۴-۷ آزمون نرمال بودن متغیر وابسته و جمله خطا
به منظور آزمون نرمال بودن متغیر وابسته و جمله خطا از آزمون Jarque-Bera استفاده می شود. اگر احتمال آماره کمتر از ۵% باشد (۰٫۵Prob<) فرضیه ۰ H نرمال بودن جمله خطا و متغیر وابسته رد می شود. اگر بزرگتر از ۰٫۵ درصد باشد فرضیه مقابل Hپذیرفته می شود. نگاره ۴-۱۶ آماره های احتمال Jarque-Bera را در تمامی مدل ها بیش از ۰٫۵ درصد نشان می دهد که فرضیه H1 مبنی بر نرمال بودن جمله خطا و متغیر وابسته در تمام مدل ها پذیرفته می شود.
H0: متغیر وابسته و جمله خطا نرمال نیست
H1: متغیر وابسته و جمله خطا نرمال است.
نگاره ۴-۱۶ سطح معنی داری آزمون نرمال بودن جمله خطا

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

مدل اول
CAPM
مدل دوم
SCAPM
مدل سوم
KCAPM
مدل چهارم
TFPM
مدل پنجم
STFPM
مدل ششم
KTFPM
مدل هفتم
FFPM
مدل هشتم
SFFPM
مدل نهم
KFFPM
Jarque-Bera ۲٫۳۶۵۰ ۳٫۰۲۷ ۲٫۸۵