فایل – تبیین تغییرات بازده در سه مدل CAPM، TFPM، FFPMدر بورس اوراق بهادارتهران- قسمت ۵۷

نتایج مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای چهار عامله که با چولگی و کشیدگی بسط یافته است در نگاره۴-۱۵ آمده است ضریب تعیین این مدل از بین ۹ مدل بررسی شده بیشترین ضریب تعیین را به خود اختصاص داده است و می توانیم نتیجه بگیریم مدل چهار عامله کارهارت وقتی با گشتاورهای چولگی و کشیدگی بسط می یابند قابلیت بالاتری برای توضیح تغییرات بازده مورد انتظار بازار سهام را دارد. ضریب تعیین این مدل نشان می دهد که متغیرهای مستقل بتا یا عامل بازار(RM_RF)، عامل اندازه(SMB)، عامل نسبت ارزش دفتری به بازار(HML)، عامل گشتاوری (WML)، چولگی (RM_RF_2) و کشیدگی (RM_RF_3) 34 درصد تغییرات بازده اضافی شرکت نسبت به بازده بدون ریسک (RI_RF) را توضیح می دهد.
نگاره ۴-۱۵مدل KFFPM
۴-۷ آزمون نرمال بودن متغیر وابسته و جمله خطا
به منظور آزمون نرمال بودن متغیر وابسته و جمله خطا از آزمون Jarque-Bera استفاده می شود. اگر احتمال آماره کمتر از ۵% باشد (۰٫۵Prob<) فرضیه ۰ H نرمال بودن جمله خطا و متغیر وابسته رد می شود. اگر بزرگتر از ۰٫۵ درصد باشد فرضیه مقابل Hپذیرفته می شود. نگاره ۴-۱۶ آماره های احتمال Jarque-Bera را در تمامی مدل ها بیش از ۰٫۵ درصد نشان می دهد که فرضیه H1 مبنی بر نرمال بودن جمله خطا و متغیر وابسته در تمام مدل ها پذیرفته می شود.
H0: متغیر وابسته و جمله خطا نرمال نیست
H1: متغیر وابسته و جمله خطا نرمال است.
نگاره ۴-۱۶ سطح معنی داری آزمون نرمال بودن جمله خطا

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

نوشته ای دیگر :
دسته بندی علمی - پژوهشی : تبیین تغییرات بازده در سه مدل CAPM، TFPM، FFPMدر بورس اوراق بهادارتهران- ...

مدل اول
CAPM
مدل دوم
SCAPM
مدل سوم
KCAPM
مدل چهارم
TFPM
مدل پنجم
STFPM
مدل ششم
KTFPM
مدل هفتم
FFPM
مدل هشتم
SFFPM
مدل نهم
KFFPM
Jarque-Bera ۲٫۳۶۵۰ ۳٫۰۲۷ ۲٫۸۵