علمی : تبیین تغییرات بازده در سه مدل CAPM، TFPM، FFPMدر بورس اوراق بهادارتهران- …

 
 
 
نمودار چارک-چارک مشاهدات
در این نمودار ها چارک اول، چارک دوم و چارک سوم متغیرها به نمایش در آمده است چارک اول مقداری است که ۲۵ درصد داده ها و مشاهدات از آن کوچکتر و ۷۵ درصد داده ها از آن بزرگتر هستند. چارک دوم مقداری است که نیمی از داده ها از آن کوچکتر و نیمی از داده ها از آن بزرگتر هستند که به آن میانه نیز می گویند. چارک سوم نیز مقداری است که ۷۵ درصد داده ها از آن کوچکتر و ۲۵% داده ها از آن بزرگتر هستند و همانطوری که درنگاره ۴-۲ میانه ها ی متغیر ها ذکر شد در این نمودارها نیز تمام مشاهدات که بر اساس چارکها مرتب شده اند به نمایش در آمده اند به عنوان مثال میانه متغیر SMB -0.01 است که در نمودار نیز (پراکنش های وسطی هر نمودار) به همین مقدار به نمایش در آمده است.
 
نمودار۴-۷ چارک مشاهدات
 
 
پراکنش تمام مشاهداتی که برابر میانه هستند حول میانه ترسیم شده اند و به همین ترتیب میانه بازده اضافی سهام (Ri-RF) -0.1 ، بازده اضافی بازار (MKT)  ۰٫۲که به صورت یک نقطه (سومین پراکنش) در نمودار نشان داده شده است میانه HML -0.01 و میانه WML 0.07 میباشد که در نمودار ۴-۷ نیز کاملاً مشخص است.
۴-۳ آزمون فرضیه
برای بررسی آزمون فرضیه با استفاده از روش panel data مدل های تحقیق با متغیر وابسته (بازده سهام) و متغیر های مستقل MKT، SMB، HML، WML مورد برآورد قرار می گیرند.
۴-۴ آزمون بررسی معنی داری ضرایب همبستگی
ضریب همبستگی جهت تعیین این نکته مورد استفاده قرار می گیرد که آیا رابطه معنی داری بین دو متغیر وجود دارد یا خیر. ضریب همبستگی صرفا جهت بررسی وابستگی خطی بین دو متغیر استفاده میشود از لحاظ آماری اگر متغیر مستقل و متغیروابسته مستقل باشند ضریب همبستگی آنها صفر است. هرچند عکس آن صادق نیست بدین معنی که اگر حتی ضریب همبستگی بین متغیر ها صفر باشد نمی توان گفت متغیر ها مستقل اند.
بر حسب مقدار بدست آمده برای r، در مورد رابطه بین متغیر مستقل و متغیروابسته، می توان گفت:
الف –اگر -۱< r<0باشد، رابطه بین متغیر مستقل و متغیروابسته معکوس می باشد.
ب-اگر ۱ < r<0 باشد، رابطه متغیر مستقل و متغیروابسته مستقیم می باشد.
ج- اگر r|=1 | باشد رابطه بین متغیر مستقل و متغیروابسته کامل و اگر r=0 رابطه ی خطی وجود ندارد و در غیر این دو صورت رابطه ی بین متغیر مستقل و متغیروابسته ناقص است.
همانطوری که در نگاره ۴-۳ قابل مشاهده است ضریب همبستگی بین متغیر ها صفر نیست و رابطه بین متغیر بازده سهام با بتا (MKT) مستقیم و رابطه بین بازده سهام و SMB، HML، WML معکوس است.
نگاره ۴-۳ جدول ضرایب همبستگی

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

همبستگی RI-RF RM-RF SMB HML WML
RI-RF ۱٫۰۰۰۰۰۰