تاثیر مدیریت تحول گرا بر نوآوری و تغییر در جمعیت هلال احمر- قسمت …

۲-۳۰ چگونگی ارتباط خلاقیت و نوآوری………………………………………………………………………………..۶۵
۲-۳۱ اجزای تشکیل دهنده نوآوری…………………………………………………………………………………………۶۵
۲-۳۲ تاثیر متغیرهای ساختار بر نوآوری……………………………………………………………………………………۶۶
۲-۳۳ تاثیر فرهنگ سازمانی بر نوآوری……………………………………………………………………………………..۶۷
۲-۳۴ تاثیر متغیر های منابع انسانی بر نوآوری……………………………………………………………………………۶۷
۲-۳۵ تاثیر سبک مدیریت تحول گرا بر نوآوری…………………………………………………………………………..۶۸
تعریف فرهنگ سازمانی……………………………………………………………………………………………………………۶۹
کارکردهای فرهنگ در سازمان……………………………………………………………………………………………………۷۰
فرآیند کلی برای تحول وبهبود سازمان………………………………………………………………………………………..۷۰
۲-۳۶ تاریخجه هلال احمر……………………………………………………………………………………………………..۷۱
۲-۳۷ اصول هفت گانه هلال احمر…………………………………………………………………………………………..۷۲
۲-۳۸ بخش های جمعیت هلال احمر……………………………………………………………………………………..۷۳٫
۲-۳۹ پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………۷۴
۱-۲-۳۹ تحقیقات انجام شده داخلی……………………………………………………………………………………….۷۴
۲-۲-۳۹ تحقیقات انجام شده خارجی……………………………………………………………………………………. ۷۶
فصل سوم:( روش تحقیق)
۳-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..۸۲٫
۳-۲ روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………۸۲
۳-۳ تعریف و تبیین جامعه آماری……………………………………………………………………………………………..۸۳
۳-۴ نمونه آماری و روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………..۸۳
۳-۵ دوره زمانی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..۸۲
۳-۶ روشهای جمع آوری تحقیق………………………………………………………………………………………………..۸۴
۳-۶-۱ داده های اولیه ……………………………………………………………………………………………………………..۸۴
۳-۶-۲ داده های ثانویه ………………………………………………………………………………………………………..۸۴
۳-۷ ابزارگردآوری داده ها………………………………………………………………………………………………………….۸۴
۳-۷-۱روش کتابخانه ای………………. ………………………………………………………………………………………..۸۵٫
۳-۷-۲ روش میدانی………………………………………………………………………………………………………………۸۵
۳-۸ ابزارهای اندازه گیری……………………………………………………………………………………………………….۸۵
۳-۹ روایی وپایایی پرسش نامه ……………………………………………………………………………………………….۸۶
۳-۱۰ معرفی متغیرها و نحوه محاسبه آنها………………………………………………………………………………….۸۷
۳-۱۰-۱ متغیر وابسته و نحوه تعیین آنها……………………………………………………………………………………۸۷
۳-۱۰-۲ متغیر مستقل و نحوه تعیین آنها…………………………………………………………………………………..۸۸
۳-۱۱ روش های آماری و شیوه تحلیل داده ها…………………………………………………………………………..۸۸
۳-۱۱-۱ همبستگی…………………………………………………………………………………………………………………۸۹
۳-۱۱-۲ ضریب تعیین……………………………………………………………………………………………………………۸۹
۳-۱۱-۳ ضریب همبستگی……………………………………………………………………………………………………..۸۹
۳-۱۱-۴ تحلیل رگرسیون……………………………………………………………………………………………………….۹۰
۳-۱۱-۵ رگرسیون چندگانه…………………………………………………………………………………………………….۹۰
۳-۱۱-۶ آزمون فرض معنی دار بودن……………………………………………………………………………………….۹۰
۳-۱۱-۷ تحلیل واریانس…………………………………………………………………………………………………………۹۱
۳-۱۲ فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………۹۱

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir