دسترسی به منابع مقالات : تاثیر مدیریت تحول گرا بر نوآوری و تغییر در جمعیت هلال احمر- قسمت …

۴-۴-۱ آزمون فرضیه فرعی اول:
فرضیه فرعی اول این بود توانایی پیش‌بینی آینده منجر به تغییر در جمعیت هلال احمر می شود.
برای بررسی این فرضیه ابتدا پرسش نامه هایی توسط کارمندان و مدیران تکمیل شد
فرضیه صفر بیان می دارد که با ثابت نگه داشتن سایر متغیرهای توضیحی توانایی پیش بینی آینده منجر به تغییر در هلال احمر می شود.
با توجه به خروجی spss ضریب همبستگی پیرسون بین پیش بینی آینده و تغییر ۷۸۹/۰R= می باشد. و حاکی از رابطه مثبت و مستقیم بین این دو متغیر است. در ضمن این شاخص میزان شدت رابطه متغیر های مستقل با متغیر های وابسته را نشان می دهد و در نتیجه فرضیه رد می شود و تایید می شود و با توجه به اینکه ضریب تعیین ۶۲۲/۰ می باشد به ما می گوید که۲/۶۲ درصد از تغییرات مربوط به متغیر مستقل و بقیه مربوط به متغیرهایی است که در این فرضیه در نظر گرفته نشده است. برای قطعیت از وجود رابطه مابین متغیر مستقل و متغیر وابسته به بررسی جدول ANOVA می پردازیم.
با توجه به آنکه sig حاصله کمتر از ۵% درصد است پس فرض رد و فرض پذیرفته می شود. پس می توان گفت رابطه خطی بین دو متغیر وجود دارد.
برای بررسی عدم وجود همبستگی بین خطاها از آزمون دوربین واتسون استفاده می کنیم .
چنانچه این آماره در بازه ۵/۱ الی ۵/۲ قرار گیرد رد می شودولی چون آماره آزمون ۷۳۰/۱ می باشد. یکی از شرایط استفاده از رگرسیون برای این فرض برقرار است .
ونتیجه اینکه رابطه معنی داری بین دو متغیر پیش بینی آینده وتغییر برقرار است وآزمون فرض پذیرفته می شود
برای بررسی هم خطی از آزمون Multicolinearity استفاده می کنیم. لازم به توضیح است که هم خطی وضعیتی است که نشان می دهد یک متغیر مستقل تابع خطی از سایر متغیرهای مستقل است . اگر هم خطی در یک معادله رگرسیون بالا باشد بدین معنی است که بین متغیرهای مستقل همبستگی بالایی وجود دارد و ممکن است با وجود بالا بودن ضریب تعیین تعدیل شده مدل دارای اعتبار بالایی نباشد. به عبارت دیگر با وجودی که مدل خوب به نظر می رسد ولی دارای متغیر های مستقل معنی داری نمی باشد. برای این منظور از خروجی های مقادیر ویژه و شاخص وضعیت استفاده می کنیم. که مقادیر ویژه نزدیک به صفر نشان می دهد . همبستگی داخلی پیش بینی ها زیاد است و تغییرات کوچک در مقادیر داده ها به تغییرات بزرگ در برآورد ضرایب معادله رگرسیون منجر می شود و شاخص وضعیت با مقدار بیش از ۱۵ نشان دهنده احتمال هم خطی بین متغیرهای مستقل می باشد و مقدار بیش از ۳۰ نشان دهنده مشکل جدی در استفاده از رگرسیون در وضعیت موجود می باشد.با توجه به آنکه مقادیر ویژه و شاخص وضعیت در حالت استاندارد می باشد. بنابراین می توان نتیجه گیری کرد مشکلی در استفاده از رگرسیون وجود ندارد.
معادله رگرسیون y=ax+b
فرضیه اول Y=3.147x+1297.762
۴-۴-۲ آزمون فرضیه فرعی دوم:
ملاحظات فردی منجر به تغییر در جمعیت هلال احمر می شود.
فرضیه مذکور که به دنبال بررسی وجود رابطه معناداری بین تغییر و ملاحظات فردی می باشد. در قالب فرضیات آماری به صورت زیر مطرح می گردد.
 
فرضیه صفر بیان میدارد که با ثابت نگه داشتن سایر متغیرها ، ملاحظات فردی هیچ تاثیری بر تغییر ندارد.
با توجه به آنکه sig در جدول ANOVA برابر با صفر و کمتر از ۵ % است . بنابراین رابطه خطی بین متغیر مستقل و وابسته وجود دارد. و با توجه به آنکه ضریب همبستگی ۷۵۸/۰می باشد و همان طور که مشاهده می کنید. این مقدار مثبت است و در نتیجه رد می شود و تایید.از آنجا که در نتیجه تغییرات در متغیر وابسته تعریف می شود .
از آنجا که آماره دوربین واتسون درجدول برابر ۵۲۱/۱ می باشد. پس در بازه ۵/۱ الی ۵/۲ است. و با توجه به نمودار هیستوگرام که نزدیک به نرمال است. شرط دوم و شاخص وضعیت که مقدار آن کمتر از ۱۵ است و مقدار ویژه صفر نیست. شرایط استفاده از رگرسیون برقرار می باشد.
ونتیجه اینکه رابطه معنی داری بین دو متغیر ملاحظات فردی و تغییر برقرار است وآزمون فرض پذیرفته می شود
برای بررسی هم خطی از آزمون Multicolinearity استفاده می کنیم. لازم به توضیح است که هم خطی وضعیتی است که نشان می دهد یک متغیر مستقل تابع خطی از سایر متغیرهای مستقل است . اگر هم خطی در یک معادله رگرسیون بالا باشد بدین معنی است که بین متغیرهای مستقل همبستگی بالایی وجود دارد و ممکن است با وجود بالا بودن ضریب تعیین تعدیل شده مدل دارای اعتبار بالایی نباشد. به عبارت دیگر با وجودی که مدل خوب به نظر می رسد ولی دارای متغیر های مستقل معنی داری نمی باشد. برای این منظور از خروجی های مقادیر ویژه و شاخص وضعیت استفاده می کنیم. که مقادیر ویژه نزدیک به صفر نشان می دهد . همبستگی داخلی پیش بینی ها زیاد است و تغییرات کوچک در مقادیر داده ها به تغییرات بزرگ در برآورد ضرایب معادله رگرسیون منجر می شود و شاخص وضعیت با مقدار بیش از ۱۵ نشان دهنده احتمال هم خطی بین متغیرهای مستقل می باشد و مقدار بیش از ۳۰ نشان دهنده مشکل جدی در استفاده از رگرسیون در وضعیت موجود می باشد.با توجه به آنکه مقادیر ویژه و شاخص وضعیت در حالت استاندارد می باشد. بنابراین می توان نتیجه گیری کرد مشکلی در استفاده از رگرسیون وجود ندارد.
y=ax+bمعادله رگرسیون
فرضیه دوم Y=3.684X+1954.878
۴-۴-۳ آزمون فرضیه فرعی سوم:
چشم انداز سازمانی منجر به تغییر در جم

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

عیت هلال احمر می شود.
با توجه به آنکه مقدار آماره دوربین واتسون در فاصله ۵/۱ الی ۵/۲ قرار نگرفته است فرض عدم وجود ه مبستگی بین خطاها رد می شود و نمی توان از رگرسیون استفاده کرد. و نتیجه اینکه رابطه معنی داری بین دو متغییر چشم اندازسازمانی و تغییر برقرار نیست وآزمون فرض رد می شود
۴-۴-۴ آزمون فرضیه فرعی چهارم:
فرضیه فرعی چهارم این بود که ایجاد انگیزه در کارکنان سازمان منجر به تغییر در جمعیت هلال احمر می شود
فرضیه فوق به دنبال بررسی رابطه معناداری بین ایجاد انگیزه در کارکنان و تغییر می باشد.
فرضیه صفر بیان می دارد که با ثابت نگه داشتن سایر متغیرهای توضیحی، ایجاد انگیزه در کارکنان تاثیری بر تغییر ندارد.
با توجه به خروجی spss ضریب همبستگی پیرسون بین ایجاد انگیزه و تغییر ۹۰۸/۰R= می باشد. و حاکی از رابطه مثبت و مستقیم بین این دو متغیر است. در ضمن این شاخص میزان شدت رابطه متغیرهای مستقل با متغیر های وابسته را نشان می دهد و در نتیجه فرضیه رد می شود و تایید می شود و با توجه به اینکه ضریب تعیین ۸۲۵/۰ می باشد به ما می گوید که ۵/۸۲ درصد از تغییرات مربوط به متغیر مستقل و بقیه مربوط به متغیرهایی است که در این فرضیه در نظر گرفته نشده است. برای قطعیت از وجود رابطه مابین متغیر مستقل و متغیر وابسته به بررسی جدول ANOVA می پردازیم.
با توجه به آنکه sig حاصله کمتر از ۵% درصد است پس فرض رد و فرض پذیرفته می شود. پس می توان گفت رابطه خطی بین دو متغیر وجود دارد.
برای بررسی عدم وجود همبستگی بین خطاها از آزمون دوربین واتسون استفاده می کنیم .
چنانچه این آماره در بازه ۵/۱ الی ۵/۲ قرار گیرد رد می شود ولی چون آماره آزمون ۹۹۷/۱ می باشد. یکی از شرایط استفاده از رگرسیون برای این فرض برقرار است .
ونتیجه اینکه رابطه معنی داری بین دو متغیر ایجاد انگیزه وتغییر برقرار است وآزمون فرض پذیرفته می شود
برای بررسی هم خطی از آزمون Multicolinearity استفاده می کنیم. لازم به توضیح است که هم خطی وضعیتی است که نشان می دهد یک متغیر مستقل تابع خطی از سایر متغیرهای مستقل است . اگر هم خطی در یک معادله رگرسیون بالا باشد بدین معنی است که بین متغیرهای مستقل همبستگی بالایی وجود دارد و ممکن است با وجود بالا بودن ضریب تعیین تعدیل شده مدل دارای اعتبار بالایی نباشد. به عبارت دیگر با وجودی که مدل خوب به نظر می رسد ولی دارای متغیر های مستقل معنی داری نمی باشد. برای این منظور از خروجی های مقادیر ویژه و شاخص وضعیت استفاده می کنیم. که مقادیر ویژه نزدیک به صفر نشان می دهد. همبستگی داخلی پیش بینی ها زیاد است و تغییرات کوچک در مقادیر داده ها به تغییرات بزرگ در برآورد ضرایب معادله رگرسیون منجر می شود و شاخص وضعیت با مقدار بیش از ۱۵ نشان دهنده احتمال هم خطی بین متغیرهای مستقل می باشد و مقدار بیش از ۳۰ نشان دهنده مشکل جدی در استفاده از رگرسیون در وضعیت موجود می باشد.با توجه به آنکه مقادیر ویژه و شاخص وضعیت در حالت استاندارد می باشد . بنابراین می توان نتیجه گیری کرد مشکلی در استفاده از رگرسیون وجود ندارد.
y=ax+b معادله رگرسیون
Y=6.066X+313.398 فرضیه چهارم ۴-۴-۵ آزمون فرضیه اصلی:
فرضیه اصلی بیان می دارد که مدیریت تحول‌گرا منجر به تغییر در جمعیت هلال احمر می‌شود.
با توجه به خروجی حاصل از spss ، ضریب همبستگی پیرسون ۷۹۶/۰ می باشد که حاکی از رابطه مثبت و مستقیم بین این دو متغیر است. در ضمن این شاخص میزان شدت رابطه متغیرهای با متغیر وابسته را نشان می دهد. در نتیجه رد و تایید می شود. ضریب تعیین به ما می گوید که ۴/۶۳ درصد از تغییرات مربوط به متغیر مستقل و بقیه مربوط به متغیرهایی است که در این زمینه در نظر گرفته نشده است. با آنکه می باشد ولی برای اینکه از قطعیت وجود رابطه بین متغیر مستقل و وابسته اطمینان حاصل کنیم به بررسی ANOVA می پردازیم.
با توجه به اینکه sig حاصل کمتر از ۵ % است پس H0 رد و H1 پذیرفته می شود. پس رابطه خطی بین دو متغیر وجود دارد.