پژوهش – تاثیر مدیریت تحول گرا بر نوآوری و تغییر در جمعیت هلال احمر- قسمت …

۳-۱۶-۴ عناصر تحول……………………………………………………………………………………………………………..۴۶
۲-۱۷ شاخص های آماری مورد نیاز برای مدیریت تحول سازمانی……………………………………………….۴۶
۲-۱۷-۱ اهداف……………………………………………………………………………………………………………………..۴۷
۲-۱۷-۲ ساختار……………………………………………………………………………………………………………………۴۷
۲-۱۷-۳ رهبری…………………………………………………………………………………………………………………….۴۷
۲-۱۷-۴ ارتباطات………………………………………………………………………………………………………………….۴۸
۲-۱۷-۵ پاداش……………………………………………………………………………………………………………………..۴۸
۲-۱۷-۶ مکانیزم های مفید……………………………………………………………………………………………………..۴۹
سطوح تغییر…………………………………………………………………………………………………………………………….۴۹
۲-۱۸ تغییر…………………………………………………………………………………………………………………………….۴۹
۲-۱۹ انواع تغییر…………………………………………………………………………………………………………………….۴۹
۲-۲۰ سه نوع تغییر سازمانی……………………………………………………………………………………………………۵۰
۲-۲۰-۱ تغییرات توسعه ای……………………………………………………………………………………………………۵۰
۲-۲۰-۲ تغییرات انتقالی…………………………………………………………………………………………………………۵۰
۲-۲۰-۳ تغییرات دگرگونی…………………………………………………………………………………………………….۵۰
۲-۲۱ تغییر افزون ساز در برابر تغییر دگرگون ساز……………………………………………………………………..۵۱
۲-۲۲ تغییر با برنامه و تغییر بدون برنامه…………………………………………………………………………………..۵۱
۲-۲۳ طبقه بندی برنامه های تغییر…………………………………………………………………………………………….۵۲
۲-۲۳-۱ فعالیت های تشخیص……………………………………………………………………………………………….۵۲
۲-۲۳-۲ فعالیت های تیم سازی……………………………………………………………………………………………..۵۲
۲-۲۳-۳ فعالیت های بین گروهی……………………………………………………………………………………………۵۳
۲-۲۳-۴ فعالیت های بررسی بازخورد……………………………………………………………………………………..۵۳
۲-۲۳-۵ فعالیت های آموزشی و کاربردی………………………………………………………………………………..۵۳
۲-۲۳-۶ فعالیت های فنی – ساختاری…………………………………………………………………………………….۵۳
۲-۲۳-۷ فعالیت های مشاوره – فرآیندی………………………………………………………………………………….۵۴
۲-۲۳-۸ فعالیت های شبکه تحول سازمانی……………………………………………………………………………….۵۴
۲-۲۳-۹ فعالیت های مصالحه گری شخص ثالث………………………………………………………………………۵۴
۲-۲۳-۱۰ فعالیت های رایزنی مشورتی……………………………………………………………………………………۵۵
۲-۲۳-۱۱ فعالیت های برنامه ریزی مسیر پیشرفت شغلی……………………………………………………………۵۵
۲-۲۳-۱۲ فعالیت های برنامه ریزی هدفگذاری…………………………………………………………………………۵۵
۲-۲۳-۱۳ فعالیت های مدیریت راهبردی…………………………………………………………………………………۵۵
۲-۲۳-۱۴ فعالیت های تغییر اساسی سازمان……………………………………………………………………………..۵۶
۲-۲۴ تغییر سازمانی……………………………………………………………………………………………………………….۵۶
۲-۲۵ ماهیت و ابعاد تغییر در سازمان………………………………………………………………………………………..۵۷
۲-۲۶ شرایط ایجاد تغییر در سازمان………………………………………………………………………………………….۵۸
۲-۲۶-۱ مقاومت در برابر تغییر در سازمان………………………………………………………………………………..۵۹
۲-۲۶-۲ آمادگی برای تغییر در سازمان…………………………………………………………………………………….۶۰
۲-۲۶-۳ مبانی نظری آمادگی در برابر تغییر……………………………………………………………………………..۶۲
۲-۲۷ تاثیر مدیران تحول گرا بر تغییر در سازمان………………………………………………………………………..۶۳
۲-۲۸ تعریف خلاقیت از دیدگاه سازمان………………………………………………………………………………….۶۴
۲-۲۹ نوآوری……………………………………………………………………………………………………………………….۶۵

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir