سایت مقالات فارسی – تاثیر مدیریت تحول گرا بر نوآوری و تغییر در جمعیت هلال احمر- قسمت ۲۴

میانگین کل

۷۷%

۳-۱۰ معرفی متغیر ها ونحوه محاسبه آنها:
۳-۱۰-۱ متغیر وابسته و نحوه تعیین آنها :
متغیر وابسته تغییر و نوآوری می باشد که از داده های خروجی از پرسش نامه های تغییر و نوآوری بدست آمده است.
۳-۱۰-۲ متغیر مستقل و نحوه تعیین آنها:
متغیر مستقل مدیریت تحول گرا و ابعاد آن می باشد که از پرسش نامه های مدیریت تحول گرا استخراج گردیده است.
۳-۱۱ روش های آماری و شیوه تحلیل داده ها:
داده های این تحقیق از نوع اطلاعات جمع آوری شده از طریق اطلاعات بدست آمده از پرسش نامه های تکمیل شده توسط کارمندان و مدیران می باشد. از آنجا که در این تحقیق نمونه ای از جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفت، لذا از روش های آمار استنباطی و آزمون همبستگی برای تجزیه و تحلیل داده ها واز آزمون کولموگوروف –اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها و تحلیل واریانس جهت بررسی معنی داربودن تفاوت متغیر ها بهره گرفته شد. به منظور افزایش سرعت و دقت از نرم افزارهای آماری SPSS و برای برقراری ارتباط بین متغیر های مستقل و وابسته تحلیل های لازم انجام شد. همچنین به منظور ارائه تفسیر مناسبی از داده ها با استفاده از تحلیل های توصیفی به بررسی جامعه آماری مورد مطالعه پرداخته می شود. هدف از این تحلیل ارزیابی طیف جنسیتی، تحلیلی و جمعیت شناختی نمونه های مورد مطالعه است به طوری که بتوان در نگاهی توصیفی نمایی کامل از آزمودنی ها بدست آورد. پس از بررسی توصیفی نمونه آماری پژوهش با استفاده از روش های استنباطی به تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات بدست آمده برای آزمون فرضیه ها مبادرت می شود.
۳-۱۱-۱ همبستگی:
تحلیل همبستگی ابزار آماری است که به کمک آن می توان درجه ای را که یک متغیر به متغیر دیگر از نظر خطی مرتبط است اندازه گیری کرد. همبستگی معمولا با تحلیل رگرسیون به کار می رود. همبستگی معیاری است برای تعیین میزان ارتباط بین دو متغیر. در همبستگی درباره دو معیار بحث می شود: ضریب تعیین و ضریب همبستگی.
۳-۱۱-۲ ضریب تعیین
ضریب تعیین مهمترین معیاری است که با آن می توان رابطه بین دو متغیر X و Yرا توضیح داد . ضریب تعیین که با R square نشان داده میشود . همیشه دارای مقداری بین ۰ تا ۱ است. اگر مقدار ۱=R square باشد به این مفهوم است که خط رگرسیون دقیقا توانسته تغییرات Y را به خط
X نسبت دهد.مقادیر دیگر بین این دو واحد قرار می گیرند
۳-۱۱-۳ ضریب همبستگی:
بهترین معیار تشخیص وجود یا عدم همبستگی حتی جهت و میزان همبستگی خط است. به عبارتی ضریب همبستگی شدت رابطه و نیز نوع رابطه مستقیم و یا معکوس را نشان می دهد. ضریب همبستگی در واقع ریشه دوم ضریب تعیین است که با r نشان داده می شود. از آنجا که همواره بین ۰ و ۱ است و ریشه دوم آن همواره بین ۱ و ۱- است. وقتی که دو متغیر از طریق مقیاس فاصله ای اندازه گیری شده باشند. به منظور تعیین میزان رابطه بین آنها از همبستگی پیرسون استفاده می شود
۳-۱۱-۴ تحلیل رگرسیون:
در اکثر روش های تحلیلی که با استفاده از ضرایب همبستگی بین دو متغیر صورت می گیرد می توانیم پی ببریم که اولا آیا بین دو متغیر رابطه وجود دارد یا خیر و در صورت وجود رابطه شدت آن چقدر است . اما در صورتی که بخواهیم اطلاعات بیشتری از رابطه و شدت بین ۲ و یا چند متغیر داشته باشیم از تحلیل رگرسیون استفاده می شود(جهانبخش، ۱۳۸۲، ۶۵).
۳-۱۱-۵ رگرسیون چند گانه:
در رگرسیون چندگانه به جای ضریب همبستگی معمولی، ضریب همبستگی چندگانه داریم که میزان شدت رابطه متغیر های مستقل با متغیر های وابسته را به طور کامل نشان می دهد.
۳-۱۱-۶ آزمون فرض معنی دار بودن ضریب همبستگی:
چون ضرایب همبستگی محاسبه شده از یک نمونه تصادفی بدست می آیدبرای امکان تعمیم آن به جامعه باید معنی دار بودن ضریب همبستگی نمونه یعنی r را آزمون نمود. به عبارتی پس از تعیین ضریب همبستگی دو یا چند متغیر، معنی دار بودن را آزمون می کنیم. برای آزمون معنی دار بودن و استنباط در خصوص ضریب همبستگی جامعه از خروجی SPSS تحلیل های لازم انجام شده است.
۳-۱۱-۷ تحلیل واریانس :
تحلیل واریانس روشی است که می توان میزان انحرافات کل در مجموعه داده ها را به مولفه هایی افراز کرد. هر مولفه به دلیل خاصی قابل تشخیص بوده و می توان آن را به یک منبع انحراف نسبت داد. همچنین یک مولفه انحراف حاصل از عامل های کنترل نشده و خطاهای تصادفی مربوط به اندازه پاسخ ها را نشان می دهد. چنانچه تحلیل واریانس بر اساس مشاهداتی که بر مبنای واحدی طبقه بندی شده اند صورت گیرد. آن را تحلیل واریانس یک عامله گویند. ولی اگر بر روی مشاهداتی که بر اساس دو معیار طبقه بندی شده اند صورت گیرد آن را تحلیل واریانس دو عامله گویند. برای آزمون فرضیه ها از تحلیل واریانس دو عامله بدون تاثیر متقابل استفاده می شود. که در آن از آماره های F و Tاستفاده می شود.
۳-۱۲ فرضیه های تحقیق:
تحقیق پیش رو دارای یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی به شرح زیر می باشد:
۳-۱۲-۱ فرضیه اصلی:
۱- مدیریت تحول گرا منجر به نوآوری و تغییر در جمعیت هلال احمر می شود.
۳-۱۲-۲ فرضیه های فرعی :

  1. توانایی پیش بینی آینده منجر به نوآوری و تغییر در جمعیت هلال احمر می شود.
  2. ملاحظات فردی منجر به نوآوری و تغییر در جمعیت هلال احمر می شود.
  3. <

    دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

    br/>

  4. چشم انداز سازمانی منجر به نوآوری و تغییر در جمعیت هلال احمر می شود.
  5. ایجاد انگیزه در کارکنان منجر به نوآوری و تغییر در جمعیت هلال احمر می شود.