سامانه پژوهشی – تاثیر مدیریت تحول گرا بر نوآوری و تغییر در جمعیت هلال احمر- قسمت ۲۲

۳-۶-۱ داده های اولیه :
به طور مستقیم در رابطه با موضوع و برای اولین بار برای یک پروژه خاص تحقیقاتی جمع آوری می شود.
۳-۶-۲ داده های ثانویه
آن دسته از اطلاعات که قبلا جمع آوری شده و هدف از جمع آوری آنها اجرای پروژه تحقیقاتی کنونی نبوده است.
۳-۷ ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق به دو صورت بوده است :
ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق به دو صورت بوده است : روش کتابخانه ای – روش میدانی
۳-۷-۱ روش کتابخانه ای:
برای تدوین تاریخچه ، ادبیات موضوعی و مبانی نظری تحقیق از اسناد و مدارک، کتاب ها و مقالات موجود در کتابخانه ملی و پایگاه های علمی اینترنتی شده است.
۳-۷-۲ روش میدانی :
داده ها و آمار و اطلاعات مورد نیاز این تحقیق از طریق داده های بدست آمده از پرسش نامه های تکمیل شده توسط کارمندان و مدیران در تمامی سطوح سازمانی بدست آمده است.
۳-۸ ابزار اندازه گیری:
ابزار اندازه گیری در این پایان نامه پرسش نامه می باشد که برای هر سه متغیر مدیریت تحول گرا ، تغییر و نوآوری پرسش نامه ای جداگانه استفاده شده است. برای تغییر از پرسش نامه تغییر که شامل ۱۸ سوال است و برای نوآوری از پرسش نامه ابتکار و نوآوری شغلی که شامل ۶ سوال است و برای مدیریت تحول گرا از از دو پرسش نامه جداگانه برای مدیران و کارکنان به صورت جداگانه استفاده شده است که هر کدام شامل ۲۰ سوال می باشد پاسخ تمام پرسش نامه ها بر مبنای طیف لیکرت می باشد. اعتبار این پرسش نامه ها با روش های مربوطه محاسبه شده است و در بیش از هزار سازمان در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته است.
۳ -۱جدول طیف لیکرت

خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم گزینه انتخابی
۵ ۴ ۳ ۲ ۱ امتیاز

۳-۹ روایی و پایایی ابزاراندازه گیری (پرسش نامه):
در این تحقیق برای تعیین روایی پرسش نامه ها از روش روایی سوری استفاده شده است که بعد از بررسی- ها و مطالعات انجام گرفته در مورد پرسش نامه و انجام پیش از آزمون، پرسش نامه مورد تایید اساتید راهنما و مشاور قرار گرفته است.
همچنین برای تعیین پایایی ابزار اندازه گیری(پرسش نامه) از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های هر زیر مجموعه سوال های پرسش نامه و واریانس کل را محاسبه کرد. سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه نمود.
= – ۱
J= تعداد زیر مجموعه سوال های پرسش نامه
= واریانس زیر آزمون j ام
= واریانس کل آزمون
(سرمد، بازرگان، حجازی ۱۳۸۴، ۱۶۶ – ۱۶۹)

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.