تاثیر مدیریت تحول گرا بر نوآوری و تغییر در جمعیت هلال احمر- قسمت …

۱-۸ متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….۹
۱-۹ قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….۹
۱-۹-۱ قلمرو مکانی تحقیق……………………………………………………………………………………………………….۹
۱-۹-۲ قلمرو موضوعی تحقیق………………………………………………………………………………………………..۱۰
۱-۹-۳ قلمرو زمانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۱۰
۱۰-۱ تعریف عملیاتی واژه ها………………………………………………………………………………………………..۱۰
فصل دوم:(ادبیات پژوهش)
۲-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳
۲-۲ تاریخچه تحول سازمانی……………………………………………………………………………………………………۱۵
۲-۲-۱ بررسی علمی و عقلانی سازمان……………………………………………………………………………………..۱۵
۲-۲-۲ بررسی سازمان از دیدگاه روابط انسانی…………………………………………………………………………..۱۶
۲-۲-۳ بررسی سازمان از دیدگاه نگرش اقتضایی……………………………………………………………………….۱۶
۲-۳ زمینه های بنیادی مدیریت تحول……………………………………………………………………………………….۱۷
۲-۴ تحولات تدریجی و تحولات محیطی………………………………………………………………………………….۱۸
۲-۵ بررسی استراتژی های تحول در دو سطح خرد و کلان………………………………………………………….۱۸
۲-۶ اهمیت رهبری…………………………………………………………………………………………………………………۱۹
۲-۷ روند تاریخی تئوری رهبری در سازمان……………………………………………………………………………….۲۰
۲-۸ تعاریف رهبری……………………………………………………………………………………………………………….۲۱
۲-۹ مهارت های رهبری…………………………………………………………………………………………………………۲۱
۲-۱۰ نقش حساس رهبری سازمان در هدف گذاری برای مدیریت تحول…………………………………….۲۲
۲-۱۱ رویکردهای رهبری تحول گرا………………………………………………………………………………………..۲۲
۲-۱۱-۱ نظریه رهبری تحول گرا برنز………………………………………………………………………………………۲۲
۲-۱۱-۲ نظریه رهبری تحول گرا بنیس و نانوس……………………………………………………………………….۲۳
۲-۱۱-۳ نظریه رهری تحول گرا تی چی و دیوانا……………………………………………………………………..۲۴
۲-۱۱-۴ نظریه رهبری تحول آفرین بس………………………………………………………………………………….۲۵
۲-۱۲ عناصر رهبری……………………………………………………………………………………………………………….۲۵
۲-۱۲-۱ نفوذ آرمانی………………………………………………………………………………………………………………۲۷
۲-۱۲-۲ موارد نفوذ آرمانی……………………………………………………………………………………………………..۲۸
۲-۱۲-۳ تحریک فرهیختگی……………………………………………………………………………………………………۲۹
۲-۱۲-۴ الهام بخشی……………………………………………………………………………………………………………..۳۲
۲-۱۲-۵ ملاحظات فردی……………………………………………………………………………………………………….۳۴
۲-۱۳ ویژگی ها و رفتارهای رهبری تحول آفرین……………………………………………………………………….۳۶
۲-۱۳-۱ بینش و بصیرت………………………………………………………………………………………………………..۳۶
۲-۱۳-۲ چارچوب دهی و چشم انداز سازمانی………………………………………………………………………….۳۷
۲-۱۳-۳ مدیریت اثر گذاری……………………………………………………………………………………………………۳۸
۲-۱۴ تحول و نوآوری در اندیشه گری همل……………………………………………………………………………..۴۰
۲-۱۵ اهداف مدیریت تحول……………………………………………………………………………………………………۴۰
۲-۱۶ مدل های تحول سازمانی……………………………………………………………………………………………….۴۱
۲-۱۶-۱ مدل سه مرحله ای کرت لوین……………………………………………………………………………………۴۳
۲-۱۶-۲ مدل شش بخشی ویس بورد………………………………………………………………………………………۴۴
۲-۱۶-۳ مدل اثر بخشی کامینگرواورلی…………………………………………………………………………………….۴۵

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir