تاثیر مدیریت تحول گرا بر نوآوری و تغییر در جمعیت هلال احمر- …

Tichy &Devanna-1
۲-۱۱-۴ نظریه رهبری تحول آفرین بس۱۹۸۵-۱۹۹۹):
بس با استفاده از یافته های برنز مفهوم توسعه یافته تری از رهبران تحول گرا ارایه داد. بس بر این نظر بود که رهبران تحول گرا از از توجه به نیازهای موجود و پیش پا افتاده پیروان پا فراتر نهاده و همواره سعی می کنند با نفوذ به عمق باور افراد، ساختار ساسله مراتب نیازهای پیروان را به گونه ای دستخوش دگر گونی و تحول قرار دهند که به هرچه فعال تر شدن نیازهای برتر بیانجامد و موجب تکاپو و درخشش عملکرد آنان را فراهم سازد.
۲-۱۲ عناصررهبری و عوامل رهبری تحول گرا :
رهبری تحول گرا زمانی اتفاق می افتد که رهبران وپیروان برای ارتقای یکدیگر به سطوح بالاتر انگیزش، برانگیخته شوند .
برنز بیان کرد که فرایند تحول آفرینی اساس قدرت رهبر و پیروان در جهت یک هدف مشترک و طرز فکر اعمال هر فرد را در سازمان متحول میکند او استدلال کرد که رهبری تحول گرا سرانجام به صورت اخلاقی در می آید که سطح رهبری انسان را ارتقا میدهد و بنابراین یک تلاش برای تغییر باعث ارتقای پیرو و رهبر میشود و این یک رهبری پویا ست که در آن رهبران شروع به ایجاد رابطه با پیروانی میکنند که تمایل به ترقی دارند و خودشان را برای یک ساختار جدید رهبری ایجاد گردد فعال تر میسازند .
محققان رهبری تحول گرا جنبه های متفاوت و متنوعی را از ارزیابی رفتارهای این رهبران به دست آوردند که دارای یک دیدگاه مشترک است بدین معنی که رهبران موثر، ارزشها باورها و نگرشهای پیروانی را که مشتاق فعالیت ماواری انتظارات هستند متحول میکنند .
نظریه بنیادی در این تحقیق مطالعات رهبری تحول گرای برنارد بس است. رهبری تحول گرا طبق مدل برنارد بس بر اساس چهار عامل: نفوذ ارمانی، تحریک فرهیختگی، الهام بخشی و ملاحظات فردی تحقق می یابد .
__________________________________
Bess1

  • افتخار و اعتقاد و احترام را القا می کند ,احساس ما موریت سازمان را انتقال می دهد
  • اهدافی را بیان می کند که فرا سوی تمایلات شخصی است . ماموریت شخصی را برای زیر دستان معنی دار می نماید.
  • خود یابی زیر دستان از را طریق سهیم شدن در بینش عمومی و یک تعهد متقابل ارایه می دهد
  • به عنوان یک مدل نقش مثبتی را برای ارتقا ایفا می کند.
۱٫نفوذ آرمانی
  • باعث ارتقا فرهنگی می شود که به ریسک پذیری پاداش می دهد و از طریق تسهیل فرایند نو آوری پاسخ به ارزش هایی که مدیریت عالی در تفکرات کارمندان جای داده است باعث رشد سازمان می شود
  • نقش مجددی در نوآوری به وسیله ایجاد و انتقال یک روش آموزشی که یاد گیری سازمانی را تسهیل کند .
۲٫تحریک فرهیختگی
  • بر انگیختن و بالا بردن انگیزش در پیروان که با توسل به احساسات زیر دستان صورت می پذیرد
  • تاکید انگیزش الهام بخش بر احساست و درونیات است نه بر تبادلات روزانه بین رهبر وپیرو
۳٫الهام بخشی
(ایجاد انگیزه در کارکنان)
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.