تأثیر دو نوع تمرین یک جلسه ای با شدت های سبک و زیادبر شاخص …

۲- شرایط اجرای تستها و آزمونها برای تمام آزمودنیها یکسان بود.
۳- همهی آزمودنیها با انگیزه در برنامهی تمرین ورزشی شرکت میکردند.
۴- همهی آزمودنیها در این تحقیق به نحو مطلوبی با محقق همکاری کردند. به طوری که عدم رعایت هر کدام از دستورالعملهای قراردادی موجب حذف نمونه شد.
محدودیتهای تحقیق:
۱-کنترل دقیق رژیم غذایی آزمودنی ها بصورت کامل تحت کنترل محقق نبوده است.
۲- آزمودنیها از نظر وضعیت اجتماعی- اقتصادی متفاوت بودند.
۳- تفاوتهای فردی و تأثیر وراثت از عواملی است که تحت کنترل محقق نبوده است.
۴- پاسخهای سازشی و سازگاری به برنامهی تمرینی تحت تأثیر تفاوتهای فردی است که به طور مستقیم تحت کنترل محقق نبوده است.
روش آماری:
پس ازجمع آوری و وارد کردن داده ها در محیط نرم افزارآماری SPSS ویرایش ۱۶ و نیز تعیین برچسب هایی برای متغیرها، با استفاده ازاین نرم افزار داده های خام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت؛ به طوری که برای محاسبه شاخص های گرایش مرکزی(میانگین)، پراکندگی(انحراف استاندارد، حداقل و حداکثر) و رسم نمودارها از آمار توصیفی استفاده شد. برای بررسی همگن بودن گروه ها از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه استفاده شد. پس از کسب اطمینان از طبیعی بودن توزیع نظری داده ها توسط آزمون کلوموگروف- اسمیرنوف اکتشافی وحصول اطمینان از همگنی واریانس های بین گروه ها توسط آزمون لون، از آزمون پارامتریک آنالیز واریانس- اندازه های تکراری جهت آزمون فرضیهها استفاده شد.
تشخیص آزمودنی
آگاهسازی آزمودنی
تکمیل پرسشنامههای مورد
اندازهگیری متغیرهای وابسته برای مرحلهی پیش آزمون
فلوچارت پذیرش آزمودنی ها
تشخیص آزمودنی بر اساس معیارهای ورود و خروج
اطلاعات دربارهی ماهیت و نحوهی اجرا، خطرات احتمالی
و نکات لازم برای مشارکت در این تحقیق بیان شد.
رضایتنامهی شرکت و همکاری در کار تحقیق، اطلاعات فردی، سابقهی پزشکی
اندازهگیری ترکیب بدن، اندازههای تنسنجی،
و مصرفی و آمینوترانسفرازهای سرم
فصل چهارم
یافتههای تحقیق
توصیف آماری دادهها
الف آمارههای گرایش مرکزی و پراکندگی سن و اندازههای تنسنجی مردان ورزشکار پیش از مداخلهی متغیر مستقل در جدول ۴-۱ نشان داده شده است.
جدول ۴-۱: آمارههای مرکزی و پراکندگی سن و تنسنجی آزمودنی های تحقیق پیش از مداخله

متغیر ها گروه میانگین انحراف استاندارد
سن
(سال)
تمرین سبک(۸ نفر) ۱/۲۳ ۹۲/۰
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir