تأثیر دو نوع تمرین یک جلسه ای با شدت های سبک و زیادبر شاخص …

ضرورت و اهمیت تحقیق:
در طراحی برنامه تمرینی ورزشکاران، شناسایی نیازهای فیزیولوژیک رشته های متفاوت ورزشی، همچنین شناخت روش های تمرینی مناسب و مؤثر برای بهبود عامل های تعیین کننده ضروری است(۶۲). برای توسعه استقامت به ویژه در طول مرحله رقابتی، طرح برنامه تمرینی با شدت های متفاومت می تواند اثر تمرینی قابل ملاحظه ای داشته باشد(۶۳). با این وجود درباره مطلوب ترین برنامه تمرینی اطلاعات دقیقی در دسترس نیست. حد مطلوب تمرین به شدت فعالیت، نوع فعالیت، تعداد وهله های تمرینی، مدت دوره بازگشت به حالت اولیه و تعداد تکرارها در هفته بستگی دارد(۶۲،۶۴).
در صورتی که تعداد تکرارها متناسب با اضافه بار و زمان استراحت باشد می تواند منجر به حداکثر رشد تمرین پذیری در ورزشکار گردد(۶۳)، اما عدم تناسب بین تمرین شدید با حجم تمرین و زمان استراحت ممکن است به واماندگی و خستگی ورزشکار منتهی شود(۶۳) و همچنین به دلیل ارتباط تنگاتنگ میان خستگی و دوره بازیافت، استراحت میان وهله ها و نوبت های تمرینی در پژوهش ها اهمیت زیادی دارد (۶۵). خستگی ورزشکاران ممکن است باعث افزایش نفوذپذیری غشاء و در پی آن افزایش سطوح آنزیم های سرم گردد (۶۶). شناختن راه ها و چگونگی تولید انرژی لازم برای انجام کارهای بدنی موجب می شود که فرد ضمن درک عوامل خستگی زا، بروز خستگی را به تأخیر بیندازد (۶۷).
از سوی دیگر انجام فعالیت های ورزشی بر اندام های داخلی مانند قلب، کبد و کلیه تأثرگذار است. پیشینه پژوهشی در این زمینه حاکی است که کبد در بسیاری از فرایندهای اساسی فیزیولوژیک، از جمله تنظیم قند، سنتز پروتئین و لپید پلاسما، و نیز سنتز و ترشح اسید صفراوی و ذخیره ویتامین ها (B12، A،D،E و K) نقش محوری دارد (۶۸). برخی از گزارش ها تأثیر ورزش بر کبد را که بزرگترین ارگان داخلی بدن محسوب می شود، بررسی کرده اند (۶۹،۵۸). با توجه به نقش و اهمیت کبد در تعامل ویژگی های هورمونی و متابولیکی با استفاده از آنزیم های مختلف هنگام استراحت، تمرین و بازسازی منابع انرژی در مرحله بازیافت فعالیت های ورزشی، بررسی و مطالعه این اندام هنگام فعالیت های ورزشی اهمیت امکان ناپذیر است (۷۰). مطالعات حاکی از آن است که تمرینات ورزشی نه تنها کبد، بلکه سایر ارگان ها و کل بدن شخص را تحت تأثیر قرار می دهد (۷۱). یکی از آسیب هایی که خستگی تمرینی به همراه دارد، آسیب های حاد کبد می باشد که باعث افزایش آنزیم های آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) و آلانین آمینوترانسفراز (ALT) می شود (۷۲).
بررسی ها نشان می دهند که آنزیم AST در قلب، کبد، عضله اسکلتی، کلیه، مغز، پانکراس، ریه، لکوسیت ها و اریتروسیت ها، آنزیم ALT در کبد، کلیه و با مقادیر کمتر در قلب و عضله اسکلتی یافت می شود (۷۱،۷۲).
تاکنون پژوهشهای اندکی در خصوص اثر فعالیت ورزشی با دو شدت سبک و شدید روی ورزشکاران انجام شده است. بر اساس مطالعات صورت پذیرفته، اجرای تمرینات طولانی مدت منجر به تغییراتی در سطوح آنزیم های کبدی می شود؛ لذا پژوهشی که به بررسی اجرای فعالیت های ورزشی هوازی با دو شدت سبک و شدید بر سطوح آمینوترانسفرازهای سرم ورزشکاران؛ تاکنون انجام نشده است و از طرفی در مطالعات انجام شدهی خارج از ایران، اثرات مداخلهی طولانی مدت مورد بررسی قرار گرفته است و تاکنون اثرات مداخلهی تک جلسه ای در این حوزه مورد مطالعه قرار نگرفته است.
با این حال پژوهشگران در این پژوهش به دنبال مطالعهی تأثیر دو نوع تمرین یک جلسه ای با شدت های سبک و زیاد بر شاخص های عملکردی کبد مردان ورزشکار میباشند و در پایان با مقایسهی این دو روش قصد دارند بهترین شیوهی تمرینی را برای ورزشکاران را معرفی نمایند.
با توجه به هدف اصلی ورزش که حفظ سلامتی می باشد، تجویز تمرینی با شدت مناسب جهت دستیابی به این هدف از اهمیت زیادی برخوردار است. بنا بر توصیه سازمان بهداشت جهانی برای حفظ سلامتی، به ویژه سلامتی سیستم های قلب و ریه، افراد باید ۵-۳ روز در هفته و هر روز به مدت ۳۰ تا ۶۰ دقیقه با ۸۵-۷۰ درصد حداکثر ضربان قلب خود فعالیت کنند(۳۲). لیکن به شدتی از تمرین که کمترین آسیب را به سلول کبدی وارد کند، یا بهترین شرایط را برای سلول کبدی فراهم نماید، اشاره نشده است. هیچ یک از تحقیقات گذشته شدت های مختلف تمرین را با تمرینی یکسان و در شرایط محیطی مشابه با یکدیگر مقایسه نکرده اند. در این تحقیق محقق در نظر دارد تا اثر هر یک از شدت های مختلف تمرین (سبک و زیاد) را در ارتباط با همولیز خون و آسیب سلول کبدی بلافاصله بعد از تمرین در شرایط مشابه با یکدیگر مقایسه نماید تا شاید زمینه ای فراهم شود که نوعی تمرین با شدت مناسب پیشنهاد گردد که همولیز خون و آسیب سلول کبدی در آن به حداقل برسد.
اهداف تحقیق:
هدف کلی:
“تأثیر دو نوع تمرین یک جلسه ای با شدت های سبک و زیاد بر شاخص های عملکردی کبد مردان ورزشکار”
اهداف اختصاصی:
۱- تأثیر تمرین با شدت سبک بر سطح هموگلوبین کل سرم مردان ورزشکار
۲- تأثیر تمرین با شدت زیاد بر سطح هموگلوبین کل سرم مردان ورزشکار
۳- تأثیر تمرین با شدت سبک بر سطح بیلیروبین مستقیم سرم مردان ورزشکار
۴- تأثیر تمرین با شدت زیاد بر سطح بیلیروبین مستقیم سرم مردان ورزشکار
۵- تأثیر تمرین با شدت سبک بر سطح بیلیروبین کل سرم مردان ورزشکار
۶- تأثیر تمرین با شدت زیاد بر سطح بیلیروبین کل سرم مردان ورزشکار
۷- تأثیر تمرین با شدت سبک

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

بر میزان آسپارتات آمینوترانسفراز کل سرم مردان ورزشکار
۸- تأثیر تمرین با شدت زیاد بر میزان آسپارتات آمینوترانسفراز کل سرم مردان ورزشکار
۹- تأثیر تمرین با شدت سبک بر میزان آلانین آمینوترانسفراز کل سرم مردان ورزشکار
۱۰- تأثیر تمرین با شدت زیاد بر میزان آلانین آمینوترانسفراز کل سرم مردان ورزشکار
۱۱- تأثیر تمرین با شدت سبک بر میزان آلکالین فسفاتاز کل سرم مردان ورزشکار
۱۲- تأثیر تمرین با شدت زیاد بر میزان آلکالین فسفاتاز کل سرم مردان ورزشکار
۱۳- مقایسه اثر تمرین سبک و زیاد بر میزان هموگلوبین کل سرم مردان ورزشکار
۱۴- مقایسه اثر تمرین سبک و زیاد بر میزان بیلیروبین مستقیم کل سرم مردان ورزشکار
۱۵- مقایسه اثر تمرین سبک و زیاد بر میزان بیلیروبین کل سرم مردان ورزشکار
۱۶- مقایسه اثر تمرین سبک و زیاد برمیزان آسپارتات آمینوترانسفراز کل سرم مردان ورزشکار
۱۷- مقایسه اثر تمرین زیاد و سبک بر میزان آلانین آمینوترانسفراز کل سرم مردان ورزشکار
۱۸- مقایسه اثر تمرین زیاد و سبک بر میزان آلکالین فسفاتاز کل سرم مردان ورزشکار
فرضیههای تحقیق:
۱- تمرین با شدت سبک بر سطح هموگلوبین مردان ورزشکار تأثیر دارد.
۲- تمرین با شدت زیاد بر سطح هموگلوبین مردان ورزشکار تأثیر دارد.
۳- تمرین با شدت سبک بر سطح بیلیروبین مستقیم مردان ورزشکار تأثیر دارد.
۴- تمرین با شدت زیاد بر سطح بیلیروبین مستقیم مردان ورزشکار تأثیر دارد.
۵- تمرین با شدت سبک بر سطح بیلیروبین کل مردان ورزشکار تأثیر دارد.
۶- تمرین با شدت زیاد بر سطح بیلیروبین کل مردان ورزشکار تأثیر دارد.
۷- تمرین با شدت سبک بر سطح آلانین آمینوترانسفراز مردان ورزشکار تأثیر دارد.
۸- تمرین با شدت زیاد بر سطح آلانین آمینوترانسفراز مردان ورزشکار تأثیر دارد.
۹- تمرین با شدت سبک بر سطح اسپارتات آمینوترانسفراز مردان ورزشکار تأثیر دارد.
۱۰- تمرین با شدت زیاد بر سطح اسپارتات آمینوترانسفراز مردان ورزشکار تأثیر دارد.
۱۱- تمرین با شدت سبک بر سطح آلکالین فسفاتاز مردان ورزشکار تأثیر دارد.