بـررسی سبـک پوشش زنـان و عـوامل موثر بر آن در شـهر مشهد- قسمت ۱۶

درامد

 

 

دارای های شخصی

 

 

 

سطح سنجش

 

 

ترتیبی

 

 

ترتیبی وفاصله ای

 

 

 

شماره در پرسشنامه

 

 

۲۰-۱۹

 

 

۱۷-۱۶-۱۵

 

 

۳-۹-۲-۳ مصرف رسانه ای :
تعریف مفاهیم
رسانه های جمعی،انتقال و هدایت دامنه گسترده ای از نمادها ،هنجارها،ارزش ها ،عقاید،پیام ها و افکار درون جوامع را به عهده گرفته اند تا جایی که برخی صاحب نظران معتقدند که رسانه های گروهی کل زندگی فرهنگی و اجتماعی را دگرگون می کنند(تامپسون،۴۵:۱۹۹۵)در مورد تاثیر پذیری بدن از رسانه ها ، صاحب نظران معتقدند:زنان و مردان در تلاش هستند تا بتوانند با بالا بردن کیفیت تظاهر(نمایش)بدنی،خود را با انتظارات اجتماعی و فرهنگی جامعه که از سوی رسانه ها ترویج می شود هماهنگ سازند(tsianakas,2005:3)همچنین روزنامه ها ،مجلات و تلویزیون همگی سر شار از ویژگی های هستند که چگونگی جذاب سازی را ترویج می کنند(شلینگ،۱:۱۹۹۳)
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
تعریف عملیاتی
در این تحقیق منظور از مصرف رسانه ای میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی شامل رادیو، رادیوهای خارج از کشور، تلویزیون ملی، ماهواره و اینترنت می باشد که مورد استفاه فرد قرار می گیرید.متغیر مستقل با شاخص میزان استفاده از این وسایل توسط افراد سنجیده می شود.میزان استفاده عبارت از مدت زمانی از شبانه روز که فرد از وسایل ارتباط جمعی استفاده می کند.
تعریف عملیاتی و سنجش مفاهیم و شاخص های متغیر مصرف رسانه ای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مفهوم ابعاد معرف
مصرف رسانه ای رادیو ملی
رادیو خارج از کشور
تلویزیون ملی
ماهواره
اینترنت
مصرف رسانه ای
سطح سنجش ترتیبی
شماره در پرسشنامه ۵-۸ تا ۱-۸

 

۳-۹-۲-۴ دینداری
تعریف مفاهیم
“گلارک و استارک[۴۲] معتقدند که علی رغم تفاوت ادیان،وجوه مشترکی بین آنها می توان یافت که ابعاد اصلی دینداری را تشکیل می دهند.این مقیاس دارای پنج بعد است و با توجه به شرایط خاص فرهنگی و نوع آموزش در ایران ،بعد فکری آن حذف شده است.(سراج زاده،۱۳۸۳)
بعد اعتقادی(باورهای دینی): باورهایی که انتظار است پیروان یک دین به آن ها اعتقاد داشته باشند؛برای مثال در اسلام، اعتقاد به وجود خدا،وجود فرشتگان وجود شیطان و دیگر مفاهیم
بعد تجربی(عواطف دینی)این بعد به درک و آگاهی مستقیم از واقعیت غایی و عواطف و احساسات دینی ناشی از آن ،نظیر ستایش ،تواضع و ترس می پردازد.
بعد پیامدی(آثار دینی)به تاثیر باورها،تجارب،اعمال و دانش های دینی بر روی پیروان یک آیین ،که رابطه ی فرد را با دیگران متاثر می ساز،می پردازد.
بعد مناسکی(اعمال دینی) منظور اعمال و مناسکی است که انتظار است پیروان یک دین آنها را انجام دهند،برای مثال در مورد اسلام،نماز ،روزه،زکات و مانند آن.که به دو حوزه فردی و جمعی تقسیم می شود.
تعریف عملیاتی
مفهوم میزان دینداری بر طبق نظریات گلارک و استارک با ۴ بعد اعتقادی،تجربی،پیامدی و اعتقادی عملیاتی شد و از طیف لیکرت با سئوالات چند گزینه ای و مقیاس ترتیبی استفاده شده است.و در مقیاس ۱۰۰-۰ یکسان سازی شده اند.
تعریف عملیاتی و سنجش مفاهیم و شاخص های متغیر دینداری

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

 

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *