سامانه پژوهشی – بررسی ویژگی های بیوفیزیکی و بیوشیمیایی سوسیس تخمیری ماهی کپور معمولی(Cyprinus carpio) تلقیح …

Mix

۰

Ba015/0 ±۳۴/۳

Ba015/0 ±۳۳/۳

۴۸

Ab015/0±۷۳/۳

Aa01/0 ±۹۵/۳

میانگین ± انحراف معیار (۳ =n Mean ± Standard Deviation;)
حروف کوچک متفاوت نشان دهنده ی اختلاف معنی دار در سطح احتمال پنج درصد در هر ردیف می باشد.
حروف بزرگ متفاوت نشان دهنده ی اختلاف معنی دار در سطح احتمال پنج درصد در هر ستون می باشد
۴-۵- نتایج آزمایشات میکروبی:
۴-۵-۱- شمارش جمعیت باکتری های اسید لاکتیک (LAB) سوسیس تخمیری ماهی
تغییرات میکروبی سوسیس تخمیری در شکل ۴-۱ نشان داده شده است. مقدار اولیه باکتری های اسید لاکتیک (LAB)، در نمونههای تلقیح شده به طور معناداری بیش تر از نمونههای شاهد بود (۰۵/۰p<) که این تفاوت ناشی از تلقیح سویه های آغازگر بود. به گونه ای که تعداد اولیه LAB، به ترتیب log cfu/g3 و log cfu/g 6 در گروه شاهد و تلقیح شده بود که پس از ۴۸ ساعت تخمیر به سطح حدود log cfu/g 3/6 در گروه شاهد و log cfu/g8/9 در گروه تلقیح شده رسید. با توجه به نتایج به دست آمده، در هر دو گروه، باکتری های LAB، جزء میکروارگانیسم های غالب در طول تخمیر بودند(۰۵/۰P<)..
شکل ۴-۱: تغییرات باکتریهای اسیدلاکتیک (LAB) در دو گروه شاهد (Control) و تلقیح شده با کشت ترکیبی (Mix) در بازهی زمانی ۴۸ ساعت
حروف متفاوت نشان دهنده اختلاف معنی دار در سطح احتمال پنج درصد بین گروه های مورد بررسی است.
۴-۵-۲- مقادیر کل جمعیت باکتری های سودوموناس در سوسیس تخمیری ماهی
تعداد اولیه ی سودوموناس ها نیز درگروه شاهد و تلقیح شده حدود log cfu/g 1/4 بود که تفاوت معنی داری در ابتدای تخمیر در دو گروه مشاهده نشد (۰۵/۰p>) با پیشرفت تخمیر مقدار آن در گروه شاهد تا سطح log cfu/g 5/8 افزایش یافت. بر اساس نتایج بدست آمده، گروه تلقیح شده در مقایسه با گروه شاهد تا حد قابل توجهی رشد سودوموناس ها را مهار کرده بود (۰۵/۰p>)، به گونه ای که تعداد آن ها به حدود log cfu/g 3 رسید.
شکل ۴-۲: تغییرات باکتری های سودوموناس در دو گروه شاهد (Control) و تلقیح شده با کشت ترکیبی (Mix) در بازه ی زمانی ۴۸ ساعت
حروف متفاوت نشان دهنده اختلاف معنی دار در سطح احتمال پنج درصد بین گروه های مورد بررسی است.
۴-۵-۳- مقادیر جمعیت انتروباکتریاسه درسوسیس تخمیری ماهی
شمارش اولیه انتروباکتریاسه در دو گروه شاهد و تلقیح شده با کشت ترکیبی مشابه و در حدود log cfu/g 30/3 بود؛ که تفاوت معنی داری در ابتدا بین دو گروه مشاهده نشد (۰۵/۰p>). با گذشت ۴۸ ساعت از تخمیر مقدار انتروباکتریاسه ها در نمونه های شاهد افزایش یافت و به حدود log cfu/g 8/6 رسید اما در گروه تلقیح شده به طور قابل توجهی کاهش یافت به گونه ای که به سطح log cfu/g 3/2 رسید و تا حد زیادی انتروباکتریاسه ها را مهار نمود (۰۵/۰p<).
شکل ۴-۳: تغییرات باکتری های انتروباکتریاسه در دو گروه شاهد (Control) و تلقیح شده با کشت ترکیبی (Mix) در بازه زمانی ۴۸ ساعت
حروف متفاوت نشان دهنده اختلاف معنی دار در سطح احتمال پنج درصد بین گروه های مورد بررسی است.
۴-۵-۴- مقادیر کل باکتری های هوازی و بی هوازی اختیاری درسوسیس تخمیری ماهی
با توجه به شکل ۴-۴ مقدار باکتری های هوازی در نمونه های شاهد و تلقیح شده به ترتیب ۸۶/۷ و log cfu/g 46/7 بودکه در گروه تلقیح شده تا حد قابل توجهی بیشتر بود (۰۵/۰P<). با شروع تخمیر مقدار کل باکتری های هوازی افزایش یافت و پس از ۴۸ ساعت تخمیر به ۲۴/۱۰ و log cfu/g 10/10 در گروه شاهد و تلقیح شده رسید. میزان باکتری های هوازی در گروه حاوی کشت ترکیبی آغازگر به طورقابل توجهی کمتر از مقدار آنها در گروه شاهد بود (۰۵/۰P<).
شکل ۴-۴: تغییرات باکتری های هوازی و بی هوازی اختیاری در دو گروه شاهد (Control) و تلقیح شده با کشت ترکیبی (Mix) در بازه زمانی ۴۸ ساعت
حروف متفاوت نشان دهنده اختلاف معنی دار در سطح احتمال پنج درصد بین گروه های مورد بررسی است.
۴-۶- ظرفیت نگهداری آب WHC:
نتایج مربوط به ظرفیت نگهداری آب در جدول ۴-۶ آورده شده است. در ابتدا و قبل از شروع تخمیر میزان ظرفیت نگهداری آب در دو گروه شاهد و تلقیح شده با کشت ترکیبی اختلافات معنی داری را نشان نداد (۰۵/۰p>)؛ اما پس از ۴۸ ساعت تخمیر میزان ظرفیت نگهداری آب به طور قابل توجهی در گروه تلقیح شده کاهش یافت در حالی که در گروه شاهد تغییر چندانی مشاهده نشد (۰۵/۰P<).
جدول ۴-۶:تغییرات ظرفیت نگهداری آب در سوسیس های شاهد و تلقیح شده با کشت ترکیبی