مقاله – بررسی نقش رسانه در آموزش پیشگیری از ایدز از دیدگاه کارشناسان علوم …

استفاده مؤثر از ابزارها و ارکان تبلیغاتی؛ عالیترین سطوح استفاده از عناصر و اجرای مختلف فیلم مانند سناریو، تجهیزات و جلوههای بصری و سمعی، بازیگران و .. را میتوان در سینما جستجو کرد. هالیوود به عنوان مهمترین کانون تولید فیلم در سطح جهان، توانمندترین و خلاقترین عناصر مرتبط با صنعت فیلمسازی را جذب میکند و به کار می گیرد و کانون اصلی تولید جریانات اصلی سینمایی در جهان به شمار میآید(مسعودی،۱۳۸۷).
توان تثبیت موقعیت و پایدار کردن میزان جذابیت تولیدات سینما از طریق برگزاری جشنوارهها و اهدای جوایز متعدد؛ اگر فیلمی برنده جایزهای از یکی از جشنوارههای مشهور مانند اسکار، گلدن کلاپ، ونیز، کن و .. شود، این جایزه ابزار بسیار مؤثری برای تبلیغ فیلم و جذب تماشاگر به شمار خواهد آمد.
تأثیرگذاری زیاد بر مخاطبان؛ الگوبرداری مخاطبان از ستارههای سینما با هیچ رسانه دیگری قابل مقایسه نیست به گونه ای که بسیاری از افراد جامعه در رفتارهایی مانند لباس پوشیدن، سیگار کشیدن، حرف زدن و … از هنرپیشههای سینما تقلید می کنند.
سودآور بودن؛ صنعت سینما به رغم هزینه سنگین اولیه برای تولید فیلم به دلیل دریافت هزینه از تماشاگران (به طور مستقیم از طریق فروش بلیت و به طور غیرمستقیم از طریق دریافت حق پخش از شبکههای تلویزیونی و ….) سودآور است در حالی که هیچ رسانه دیگری چنین شرایطی ندارد(حسنی،۱۳۸۷).
شبکه توزیع جهانی؛ شاید هیچ نقطه ای از جهان را نتوان یافت که صنعت سینما در آنجا حضور نداشته باشد و کمتر فردی را می توان یافت که به تماشای فیلم علاقه ای نداشته باشد.
ناتوانی دولتها در جلوگیری از ورود و پخش تولیدات سینما؛ شاید نتوان هیچ ابزاری را یافت که با استفاده از آن بتوان مسیر ورود و پخش فیلمهای سینمایی را سد کرد. مهمتر از فرایند ورود فیلم به کشورها، اجبار شبکههای تلویزیونی دولتی (تقریباً) تمام کشورها در خرید و پخش محصولات سینمایی دیگر کشورها (بویژه تولیدات هالیوود و بالیوود) است(حیاتی،۱۳۸۷).
ب- موانع و محدودیتهای استفاده از سینما
-امکان جلوگیری مقطعی دولتها از ورود و پخش برخی فیلمها و کاهش دامنه جذب مخاطبان در جامعه مورد نظر
-طولانی و زمانبر بودن فرایند تولید فیلم سینمایی
-هزینه اولیه بسیار زیاد برای تولید فیلم و احتمال شکست تجاری فیلم در گیشه و جذب مخاطب
-احتمال بروز واکنش منفی نسبت به پیام فیلم نزد جامعه و مخاطبان موردنظر(حیاتی،۱۳۸۷).
۶ اینترنت
ظهور و گسترش سریع شبکه جهانی اینترنت و سایر شبکههای رایانهای در دهههای اخیر، موجب شده تا این شبکهها به دلیل دارا بودن توانمندیها و ویژگیهای خاصی از جمله تجمیع بسیاری از موارد نقاط قوت سایر رسانهها، کاربرد وسیعی در تمام عرصههای حیات بشری از جمله آموزش کسب کنند. اینترنت توان ایفای نقش دوگانه در فرایند آموزش را دارا است؛ بدین معنا که از یک سو خود میتواند بهعنوان رسانه مستقل عمل، و پیامهای موردنظر را به مخاطبان منتقل کند و از سوی دیگر میتواند به عنوان بستر و زمینهای برای حضور و فعالیت سایر رسانههای مورداستفاده در آموزش عمل کند.
«پدیده موسوم به جنگ صفحه کلیدها در فضای مجازی بیانگر دگرگونی اساسی در تفکر استراتژیک است و رویکرد ما را نسبت به جنگ تغییر میدهد. اینترنت به عنوان محیط واسط اطلاعاتی و رسانه فراگیر از ابزارهای نیرومند جوامعی است که در آنها، نگاه کلی به جهان خارج، بیشتر از طریق صفحات وب، پست الکترونیکی (ایمیل) و اتاقهای گفتوگو حاصل میشود. این ابداع الکترونیکی به عنوان رسانهای برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی برای عامل آموزش، موفقیتآمیز است»(مهدوی،۱۳۸۷).
اینترنت میتواند رسیدن به اثربخشی دقیق و امکان تلفیق آموزش هدایت شده را در فضای سایبر محقق سازد. بهینهسازی امور فرماندهی، کنترل و پشتیبانی نقش دیگری بود، که پیشرفت رایانهها در هموار کردن مسیر انقلاب آموزش ایفا کردند» .
الف- نقاط قوت و توانمندیهای اینترنت (و سایر شبکه های رایانهای)
-ظرفیت بسیار زیاد فضای مجازی در انتقال اطلاعات و دادهها ( مقایسه این ظرفیت با ظرفیت سایر رسانهها تقریباً غیرممکن است.)
-نبودن موانع فیزیکی و جغرافیایی در دسترسی مخاطبان به اینترنت
-ازبین رفتن یا به حداقل رسیدن نقش ممانعتی زمان و مکان در انتقال اطلاعات در فضای سایبر(سبحانی،۱۳۸۷)
-گسترش شبکههای رایانهای به اغلب نقاط جهان (نقاط بسیار معدودی در جهان را میتوان یافت که شبکههای رایانهای به گونهای در آنها حضور نداشته باشد.)
-دسترسی سریع، ارزان و دائم به شبکه جهانی اینترنت.
ب- موانع و محدودیتهای استفاده از اینترنت
-فیلترکردن توسط برخی از نظامهای حکومتی (این مانع در اغلب موارد قابل حذف است و به عنوان مانع اساسی به شمار نمی رود.)
-منوط بودن استفاده از شبکههای رایانهای به وجود رایانه و شبکههای مخابراتی و ارتباطی(مهدوی،۱۳۸۷)
-محدودیت شبکههای ارتباطی در انتقال دادهها (بویژه در کشورهای جهان سوم)
-استقرار مراکز کنترل شبکههای رایانهای (اینترنت) در کشورهای غربی و توان امریکا و برخی از کشورهای غربی (بویژه ژاپن و … ) برای اعمال مدیریت بر این شبکه ها
-محدودیت ظرفیت زیرساختهای مورد نیاز برای گسترش شبکه اینترنت بویژه در جهان سوم.
۷ – پیامک
هرچند پیامهای ارسالی در فضای شبکه مخابراتی تلفن همراه را به سختی می توان رسانه دانس

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

ت (حداقل در مقطع زمانی کنونی که هنوز کارکرد آن تثبیت نیافته است.)، بهرهبرداری از پیامهایی که با استفاده از تلفن همراه و تلفن ثابت (که اخیراً زمینههای آن فراهم شده و در حال گسترش است.) در طول مدت اندکی که از گسترش استفاده از تلفن همراه در جهان می گذرد بهگونهای توسعه یافته است که میتوان پیامک را حداقل ابزاری مؤثر در راستای آموزش دانست(خجسته،۱۳۸۸).
هرچند بیشترین استفاده از این ابزار در راستای فرستادن و دریافت پیامهای مناسبتی و تبلیغات کالاهای تجاری صورت گرفته است با توجه به افزایش جهش گونه ضریب نفوذ تلفن همراه و هم چنین آسان بودن دسترسی به شبکه، استفاده از پیامک در راستای فرستادن پیامهای آموزشی روند روبهفزونی داشته و حجم پیامکهای ارسالی در خصوص آموزش نشانگر ایجاد فضای تبلیغاتی تأثیرگذاری در شبکه مخابراتی است.
الف- نقاط قوت و توانمندیهای پیامک
-آسان بودن دسترسی به شبکه مخابراتی
-هزینه اندک استفاده از پیامک در مقایسه با سایر ابزارها و رسانههای مورد استفاده در آموزش
-گسترش شبکه تلفن همراه و ثابت در تمام سطوح و اقشار جامعه
-آسان بودن استفاده از پیامک و نیازنداشتنی به تخصصهای فنی و جانبی
-اثربخشی بیشتر پیامک در مقایسه با سایر ابزارها به دلیل کوتاه بودن، جذابیت و موزون بودن
-بهروز بودن اغلب پیامکها و سرعت بسیار زیاد در فرایند تولید و انتشار آنها