فایل دانشگاهی – بررسی نقش رسانه در آموزش پیشگیری از ایدز از دیدگاه کارشناسان علوم ارتباطات …

تلویزیون O رادیو Oروزنامه O رسانه های اعلامیه ای و پیامکیO اینترنت و فضای مجازی O سایرO
۱۳-به نظر شما کدام یک از برنامه های تلویزیون می توانند در آموزش و پیشگیری موفق تر عمل کنند؟
فیلم O مستند O برنامه های طنز O برنامه های خانوادگی O برنامه های اجتماعی-فرهنگی O برنامه های سلامت O سایرO
۱۴-به نظر شما مردم از کدامیک از رسانه های جمعی در خصوص برنامه های آموزشی استقبال می کنند؟
تلویزیونO رادیوO روزنامه O رسانه های اعلامیه ای و پیامکیO اینترنت و فضای مجازی O سایرO
۱۵-به نظر شما زمان پخش برنامه های آموزشی تلویزیون تا چه اندازه در آموزش و پیشگیری از بیماری ایدز تاثیر گذار است؟
خیلی زیادO زیاد O متوسط O کم O خیلی کمO
۱۶-به نظر شما برنامه های تلویزیون جهت آموزش و پیشگیری از بیماری ایدز برای گروه های سنی مختلف مناسب است؟
خیلی زیادO زیاد O متوسط O کم O خیلی کمO
۱۷-شما تا چه اندازه از زمان و میزان پخش برنامه های آموزش و پیشگیری از بیماری ایدز در تلویزیون رضایت دارید؟
خیلی زیادO زیاد O متوسط O کم O خیلی کمO
۱۸-به نظر شما تا چه اندازه رسانه های مکتوب به برنامه های آموزش و پیشگیری از ایدز توجه دارند؟
خیلی زیادO زیاد O متوسط O کم O خیلی کمO
۱۹- به نظر شما تا چه اندازه رادیو به برنامه های آموزش و پیشگیری از ایدز توجه دارند؟
خیلی زیادO زیاد O متوسط O کم O خیلی کمO
۲۰- به نظر شما تا چه اندازه اینترنت و فضای مجازی به برنامه های آموزش و پیشگیری از ایدز توجه دارند؟
خیلی زیادO زیاد O متوسط O کم O خیلی کمO
۲۱-شما تا چه اندازه به برنامه های آموزشی و پیشگیری از بیماری های خطرناک از سوی تلویزیون توجه دارید؟
خیلی زیادO زیاد O متوسط O کم O خیلی کمO
۲۲- شما تا چه اندازه به برنامه های آموزشی و پیشگیری از بیماری های خطرناک از سوی رادیو توجه دارید؟
خیلی زیادO زیاد O متوسط O کم O خیلی کمO
۲۳- شما تا چه اندازه به برنامه های آموزشی و پیشگیری از بیماری های خطرناک از سوی رسانه های مکتوب توجه دارید؟
خیلی زیادO زیاد O متوسط O کم O خیلی کمO
۲۴- شما تا چه اندازه به برنامه های آموزشی و پیشگیری از بیماری های خطرناک از سوی اینترنت و فضای مجازی توجه دارید؟
خیلی زیادO زیاد O متوسط O کم O خیلی کمO
۲۵- شما تا چه اندازه به برنامه های آموزشی و پیشگیری از بیماری های خطرناک از سوی رسانه های اعلامیه ای و پیامکی توجه دارید؟
خیلی زیادO زیاد O متوسط O کم O خیلی کمO
۲۶-آیا برنامه های آموزش و پیشگیری از بیماری ایدز در تلویزیون به اندازه لازم کفایت می کند؟
خیلی زیادO زیاد O متوسط O کم O خیلی کمO
۲۷- آیا برنامه های آموزش و پیشگیری از بیماری ایدز در رادیو به اندازه لازم کفایت می کند؟
خیلی زیادO زیاد O متوسط O کم O خیلی کمO
۲۸- آیا برنامه های آموزش و پیشگیری از بیماری ایدز در اینترنت و فضای مجازی به اندازه لازم کفایت می کند؟
خیلی زیادO زیاد O متوسط O کم O خیلی کمO
۲۹- آیا برنامه های آموزش و پیشگیری از بیماری ایدز در رسانه های مکتوب به اندازه لازم کفایت می کند؟
خیلی زیادO زیاد O متوسط O کم O خیلی کمO
۳۰- آیا برنامه های آموزش و پیشگیری از بیماری ایدز در رسانه های اعلامیه ای و پیامکی به اندازه لازم کفایت می کند؟
خیلی زیادO زیاد O متوسط O کم O خیلی کمO

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است