سامانه پژوهشی – بررسی نقش رسانه در آموزش پیشگیری از ایدز از دیدگاه کارشناسان علوم …

Commission on Gllobal Governance, (1995).Our globalneigborhood. New York, NY: Oxford University Press.
Drucker,P.F. (1994, November). The age of Socialtransformation. The Atlantic Monthly, pp,53-80.
Hamelink,C. (1995). World Communication: Dismpowerment&Self – empowerment. London : Zed Books.
Hamelink, C. (1994). The Politics of worldCommunication. London : Sage.
Kamalipour, Y.R.. (Ed). (1995). The U.S.media and theMiddle East : Image and perception. Westport , CT : Greenwood.
پیوست
بسمه تعالی
پاسخگوی گرامی
ضمن سپاس از همکاری و دراختیار نهادن زمان خود جهت پاسخگویی به این پرسشنامه، از شما تقاضا می شود با قبول زحمت صادقانه به سؤالات جواب بدهید. لازم به ذکر است که اطلاعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازی به ذکر نام نیست. امید است با همکاری و مساعدت شما، این امر مهم حاصل گردد.
مشخصات فردی:
سن: زیر ۳۰ سال ۴۰-۳۰ ۴۵ -۵۰ سال۴۵-۵۰ سال۵۰ به بالا
جنسیت: مرد زن
میزان تحصیلات: دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری
لطفاً با علامت زدن هر کدام از گزینه ها نظر خود را در رابطه با نقش و تاثیر رسانه های جمعی در آموزش و پیشگیری از بیماری ایدز بیان فرمایید.
۱-به نظر شما رسانه های ارتباط جمعی در آگاهی دهی به خانواده ها در پیشگیری از بیماری ایدز تا چه اندازه تاثیرگذار هستند؟
خیلی زیادO زیاد O متوسط O کم O خیلی کمO
۲-آیا برنامه های تلویزیونی در آموزش پیشگیری از ایدز تاثیرگذار است؟
خیلی زیادO زیاد O متوسط O کم O خیلی کمO
۳-به نظر شما تا چه اندازه برنامه های تلویزیونی توانسته اند در پیشگیری از بیماری ایدز مثمر ثمر واقع شده باشند؟
خیلی زیادO زیاد O متوسط O کم O خیلی کمO
۴-آیا برنامه های رادیویی در آموزش پیشگیری از ایدز تاثیرگذار است؟
خیلی زیادO زیاد O متوسط O کم O خیلی کمO
۵-به نظر شما تا چه اندازه برنامه های رادیویی توانسته اند در پیشگیری از بیماری ایدز مثمر ثمر واقع شده باشند؟
خیلی زیادO زیاد O متوسط O کم O خیلی کمO
۶-آیا رسانه های مکتوب در آموزش پیشگیری از ایدز تاثیرگذار است؟
خیلی زیادO زیاد O متوسط O کم O خیلی کمO
۷-به نظر شما تا چه اندازه رسانه های مکتوب توانسته اند در پیشگیری از بیماری ایدز مثمر ثمر واقع شده باشند؟
خیلی زیادO زیاد O متوسط O کم O خیلی کمO
۸-آیا اینترنت و فضای مجازی در آموزش پیشگیری از ایدز تاثیرگذار است؟
خیلی زیادO زیاد O متوسط O کم O خیلی کمO
۹-به نظر شما تا چه اندازه اینترنت و فضای مجازی توانسته اند در پیشگیری از بیماری ایدز مثمر ثمر واقع شده باشند؟
خیلی زیادO زیاد O متوسط O کم O خیلی کمO
۱۰-آیا رسانه های اعلامیه ای و پیامکی در آموزش پیشگیری از ایدز تاثیرگذار است؟
خیلی زیادO زیاد O متوسط O کم O خیلی کمO
۱۱-به نظر شما تا چه اندازه رسانه های اعلامیه ای توانسته اند در پیشگیری از بیماری ایدز مثمر ثمر واقع شده باشند؟
خیلی زیادO زیاد O متوسط O کم O خیلی کمO
۱۲-به نظر شما کدامیک از رسانه های جمعی نقش بیشتری در آموزش و پیشگیری از ایدز می توانند موثر واقع شوند؟