پژوهش – بررسی نقش رسانه در آموزش پیشگیری از ایدز از دیدگاه کارشناسان علوم …

 • ذکایی، محمدسعید ،۱۳۸۷«چالش‌های پژوهش کیفی در علوم اجتماعی ایران». فصلنامه رسانه، سال ۱۹، ش ۷۳ (بهار ۱۳۸۷): ۱۱ـ۲۲٫
 • -.ساروخانی، باقر؛ ۱۳۸۳،جامع‌شناسی ارتباطات، تهران: اطلاعات، چاپ چهاردهم، ص۸۳-
  – ساروخانی، باقر(۱۳۷۵)، جامعه شناسی ارتباطات، تهران: نشر اطلاعات.
  – سرفراز، حسین،۱۳۸۸ ،آموزش سواد رسانه ای: خلاقیت و نقادی شهروندان درفرهنگ رسانه ایِ امروز،کتاب سمینار رسانه و آموزش شهروندی

  • سیّدحسینی، حسین،۱۳۸۶،«چیستی فلسفه رسانه». ماهنامه روزنامه‌نگار، ش ۶۴ (اسفند ۱۳۸۶): ۳۳٫
   •  ساعی،منصور،۱۳۸۷،«روش تحقیق تاریخی: شیوه‌ها و کاربردهای آن در ارتباطات». فصلنامه رسانه، سال ۱۹، ش ۷۳ (بهار ۱۳۸۷): ۱۶۶ـ۱۸۵٫
   سبحانی، حسین،۱۳۸۷،«نقش آموزشی فیلم‌ها و سریال‌های رسانه ملی». ماهنامه روابط‌عمومی، ش ۶۰ (تیرـ مرداد ۱۳۸۷): ۳۹ـ۴۱٫

  – سلطانیفر –محمد:،۱۳۸۲، پوشش خبری –انتشاراتسیمایشرق
  – سیدمحسنی –سیدشهاب: ۱۳۸۱، ارتباطات رسانه‌ای در روابط عمومی –انتشاراتپارسسینا
  – ساروخانی، باقر (۱۳۸۳): اندیشههای بنیادین علم ارتباطات، تهران، نشر آفتاب.
  ضیایی‌پرور، حمید،۱۳۸۷«فراگیری و دسترسی در رسانه‌های الکترونیک». روزنامه همشهری، سال ۱۶، ش ۴۶۲۷ (۲۸ مرداد ۱۳۸۷): ۲۴٫
  – قاسمی، حمید (۱۳۹۲)، نظریه ها و مبانی ارتباط جمعی، دانشگاه پیام نور.
  – کازنو،ژان (۱۳۸۵)، جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی،ترجمه ،باقر ساروخانی و منوچهر محسنی، تهران: اطلاعات.
  کیا،علی‌اصغر ،۱۳۸۷،«جوانان، رسانه‌ها و جهانی شدن». ماهنامه کتاب‌ماه (علوم اجتماعی)، سال ۱۲، ش ۳ (خرداد ۱۳۸۷): ۶ـ۱۴٫
  – کریمی، حسن، ۱۳۸۱،رسانه و آموزش شهروندی، موسسه آموزش عالی نور طوبی،کتاب سمینار رسانه و آموزش شهروندی
  – کاروثر، سوزان (۱۳۸۱): رسانهها و فناوری ارتباطات؛ (مجموعه مقالات) ویراسته برایان وایت، مایکل اسمیت و ریچارد لیتل، ترجمه سیدمحمد کمال سروریان، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
  – کمال پور، یحیی (۱۳۸۶)، رسانه‎ها و تبلیغات، ترجمه: عباس کاردان و حسن سعید کلاهی خیابان، تهران، موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران.
  – لانگو، آنجلا (۱۳۸۲): اینترنت و فضای مجازی، مترجم : پ.کریمی، فصلنامه رسانه ، شماره ۱
  – محمدی ، بهنام، ۱۳۸۲، رسانه؛ نقش آموزشی رسانه های استان آذربایجان غربی بر کاهش اختلافات قومی و هم سویی منافع میان قومیت های مختلف در شهر ارومیه،کتاب سمینار رسانه و آموزش شهروندی
  – مشکینی، ابوالفضل ،۱۳۹۰، بررسی تاثیررسانه ها بر آموزش سلامت شهروندان منطقه شش تهران.
  – معتمدنژاد –کاظم:۱۳۸۳، وسایل ارتباط جمعی (جلد نخست)، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی

  • معتمدنژاد، کاظم،۱۳۸۷، «ضرورت تشکیل شورای ملی جامه اطلاعاتی ». ماهنامه دنیای کامپیوتر و ارتباطات، سال ۷، ش ۶۷ (تیر ۱۳۸۷): ۵۷ـ۶۰٫
  • مهدوی،وحید،۱۳۸۷«وضعیت فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در جهان». روزنامه رسالت، سال ۲۳، ش ۶۴۸۹ (۸ مرداد ۱۳۸۷)
  • مسعودی، کوثر،۱۳۸۷،«نشانه‌شناسی رسانه‌های جمعی». فصلنامه رسانه، سال ۱۹، ش ۷۳ (بهار ۱۳۸۷): ۳۱ـ۵۶٫

  – نیازی کومله، اعظم،۱۳۸۸، نقش رسانه ها در سبک زندگی شهروندان، دانشجوی ارشد توسعه روستاییتوسعه اجتماعی دانشگاه تهران، کتاب سمینار رسانه و آموزش شهروندی.
  وادی‌پور، مریم،۱۳۸۷، «شبکه اینترنتی “ایران” با سه حرف: پایگاه خبری inn.ir راه‌اندازی شد». روزنامه ایران، سال ۱۴، ش ۴۰۰۰ (۲۳ مرداد ۱۳۸۷): ۳۰٫
  سکاران، اوما،(۱۳۸۵). روش های تحقیق در مدیریت، ترجمه محمد صائبی و محمود شیرازی . تهران موسسه عالی آموزش و مدیریت و برنامه ریزی
  بست، جان، ۱۳۶۹، « روش های تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری » ، ترجمه حسن پاشا شریفی و نرگس طالقانی ، چاپ سوم ، انتشارات سرمد،تهران
  خاکی،غلامرضا،۱۳۸۴ ” روشتحقیقبارویکردپایاننامهنویسی ” ( تهران،انتشراتبازتاب ۱۳۸۲ )
  مومنی.منصور،۱۳۸۶٫ تحلیلهایآماریبااستفادهاز spss.تهران. انتشاراتکتابنو ۱۳۸۶٫
  Alleyne, M.D. (1995) International Power andinternational Communication.New York, NY: st. Martin’s Press.
  Altschull,J.H. (1995). Agents of power: The media andPublic policy. New York ,, NY : Longman. Barnet, R.J, &Cavanagh, J. (1994). Global dreams: Imperial Corporations and the new world ordr. New York , NY : Simon&Schuster.

  دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.