دسترسی متن کامل – بررسی نقش رسانه در آموزش پیشگیری از ایدز از دیدگاه کارشناسان علوم ارتباطات اجتماعی- قسمت …

۲-ارائه برنامه های آموزشی برای تمامی گروه های سنی و آموزش به نوجوانان و جوانان در زمینه بیماری های خطرناک و واگیردار
۳-همکاری سازمان صدا و سیما با سایر ارگان های دیگر از قبیل وزارت بهداشت و درمان جهت تنظیم برنامه های سلامت
۴-همکاری سازمان صدا و سیما با وزارت آموزش و پرورش و گذاشتن برنامه های ویژه برای دانش آموزان در رسانه های دیداری و شنیداری
۵-مراقبت خانواده ها به عنوان مهمترین و کوچنرین نهاد اجتماعی جهت آموزش به کودکان و نوجوانان خود جهت برنامه های خود مراقبتی
۶-کنترل خانواده ها از نوجوانان خود جهت استفاده از برنامه های اینترنتی و فضاهای مجازی
۷-همکاری سازمان صدا و سیما با شرکت مخابرات ایران برای دریافت و ارسال پیام های کوتاه آموزشی ویژه سلامت و بیماری های خطرناک
۸-اجازه اختصاص دادن صفحاتی به بعضی از روزنامه های کثیرالانتشار برای آموزش و پیشگیری از بیماری های واگیردار و خطرناک
پیشنهادات پژوهشی

 1. با توجه به تعداد کم پژوهش‌های انجام شده در خصوص نقش رسانه ها و بیماری های واگیردار و خطرناک پیشنهاد می‌شود این مهم در پژوهش‌های آتی مورد توجه قرار گیرد.

۲-به پژوهشگران آینده پیشنهاد می شود که نقش وزارتخانه ها و ارگان های دیگر در زمینه سلامت جامعه را مورد سنجش قرار دهند.
۳-به پژوهشگران آینده پیشنهاد می شود که تاثیر آموزش مهارت های زندگی را در پیشگیری از بیماری های خطرناک را انجام دهند.
 منابع:
-.آبرکرامبی، هیل ؛۱۳۸۹، فرهنگ جامع‌شناسی، ترجمۀ پویان، بی‌جا، چاپخش، چاپ اوّل
– باقریان،امیر، ۱۳۸۷، رسانه ها، زندگی شهری و حقوق شهروندان، دانشجوی دوره روزانه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران و وکیل دادگستری،کتاب سمینار رسانه و آموزش شهروندی.
– بیات سید شهابی، علی ،۱۳۸۶، بررسی نقش رسانه ملی دراثر بخشی آموزش های شهروندی بر روی شهروندانمطالعه موردی : آموزش تفکیک زباله ازمبدا،کتاب سمینار رسانه و آموزش شهروندی
– بصیریان راد –محمد(۱۳۸۶)–روابطعمومیتوانمندیبازویمدیریت–انتشاراتروابطعمومیکرمان
-.تامپسون، جان،۱۳۸۰، رسانه‌ها و مدرنیته، ترجمه اَوحدی، تهران: سروش، چاپ اوّل، ص۳۷۱٫
. توسلی، غلام عباس،۱۳۸۵، نظریه‌های جامعه‌شناسی‌، انتشارات سمت.
– جامع، رقیه و شاکری، عبدالرضا،۱۳۹۰، رسانه های نوین و آموزش،کتاب سمینار رسانه و آموزش شهروندی

 • جانباز، مجتبی،۱۳۸۷«رسانه سنتی، رسانه مدرن»ماهنامه رواق هنر و اندیشه، سال ۷، ش ۲۲ (اردیبهشت ۱۳۸۷): ۵۸ـ۶۲٫

خجسته، حسن، ۱۳۸۸،«مقایسه کارکرد واقعیت‌های سیاسی رسانه‌ای از رادیو و تلویزیون»، درآمدی بر جامعه‌شناسی رادیو، اداره کل تحقیق و توسعه رادیو، ویرایش دوم

 • خسروشاهی،مهتاب،۱۳۸۸ «جامعه سالم، رسالت رسانه…: جایگاه رسانه‌ها در ارتقای سلامت اجتماعی و فردی ». روزنامه همشهری، سال ۱۶، ش ۶۴۲۹ (۳۰ مرداد ۱۳۸۸): ۱۳ و ۲۰٫
  • چگینی، سهیلا،۱۳۸۹«جایگاه زن و اصلاح نگرش رسانه‌ای» ماهنامه کتاب ماه علوم اجتماعی، سال ۱۲، ش ۳ (خرداد ۱۳۸۹): ۶۷ـ۷۲٫
 • حسنی،کیوان،۱۳۸۷،«نقش و جایگاه رسانه‌های گروهی را باز تعریف کنیم». روزنامه کیهان، ش ۱۹۱۵۰ (۱۶ خرداد ۱۳۸۷): ۵٫
 • حیاتی،احمد،۱۳۸۷، «نوآوری و رسانه». ماهنامه رواق هنر و اندیشه، سال ۷، ش ۲۳ (خرداد ۱۳۸۷): ۶ـ۱۶٫

– حکیم آراء، محمدعلی (۱۳۸۴) : ارتباطات متقاعدگرایانه و تبلیغ، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‎ها (سمت).

 • جعفری، سارا. (۱۳۸۵). تاریخچه ایدز در جهان. ماهنامه دانشگاه علوم پزشکی ایران. سال چهاردهم، آذر ماه، شماره ۳، صص ۲۰-۱۸٫
 • ذوفن، شهناز. (۱۳۸۵). کاربرد فناوری‌های جدید در آموزش. تهران: انتشارات سمت.

  دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است