علمی : بررسی نقش رسانه در آموزش پیشگیری از ایدز از دیدگاه کارشناسان علوم ارتباطات اجتماعی- قسمت ۶۰

۴-۲-آمار استنباطی:
در این فصل به تجزیه وتحلیل داده های آماری پرداخته می شود. در قسمت دوم به تحلیل استنباطی داده ها پرداخته و با استفاده از آزمون آماری مناسب به تجزیه وتحلیل فرضیات پرداخته شده است.
دراین بخش جهت بررسی فرضیه های پژوهش پس از کمی سازی و جمع بندی امتیاز پاسخ سؤالات مربوط به هر سؤال پژوهشی به بررسی فرضیات پرداخته شده است. برای کمی سازی نیز امتیازات (۱تا۵) سؤالات مربوط به هرمتغیر باهم جمع شده است .
ابتدا به کمک آزمون کلموگروف اسمیرنوف به بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق می پردازیم. در صورتی که سطح معنی داری آزمون کمتر از ۰۵/۰ باشد توزیع متغیر نرمال نیست، بنابراین جهت بررسی فرضیه های تحقیق از آزمون‌های ناپارامتری استفاده می‌نماییم. جهت بررسی فرضیه‌های تحقیق از آزمون t یک جامعه (پارامتریک) و آزمون دوجمله ای (ناپارامتری) استفاده می‌نماییم.
با کمک آزمون t تک نمونه ای به بررسی وضعیت هر یک از متغیرها می‌پردازیم. در آزمون t یک جامعه عدد ۳ را به عنوان عدد خنثی در نظر می گیریم. با توجه به کدگذاری میانگین کمتر از عدد ۳ (عدم تاثیرگذاری) و بیشتر از ۳ (تاثیر گذاری) تعریف می شود. در صورتی که مقدار آماره T محاسبه شده بیشتر از مقدار t جدول باشد فرض صفر رد می شود. ناحیه بحرانی به صورت تعریف می شود.
در صورتی که توزیع داده ها نرمال نباشد از آزمون ناپارامتری دوجمله ای[۷۷] استفاده می نماییم. این آزمون گاهی آزمون نسبت نیز نامیده می شود و زمانی به کار می رود که می خواهیم نسبت خاصی را در جامعه بسنجیم. این آزمون معادل ناپارامتری آزمون میانگین یک جامعه است. در این تحقیق فرض بر این است که افراد در دو گروه با نمره کمتر از ۳ و بیشتر از ۳ دسته بندی می شوند و افراد با نمره بیشتر از ۳ عامل مورد نظر را موثر می دانند.
آزمون فریدمن :
این آزمون هنگامی بکار می رود که داده های آماری حداقل ترتیبی باشند و بتوان با مفهوم ترتیب آنها را در رده بندی دو طرفه مرتب نمود.آمار آزمون فریدمنبه شرح زیر تعریف می شود.
 
که در آن: تعداد موارد یا پاسخ دهندگان = n.
تعداد متغییرهایی که رتبه بندی می گردند = k.
حاصل جمع رتبه های داده شده به متغییرها از سوی پاسخ دهندگان = k.
۴-۲-۱ بررسی نرمال بودن داده ها
در این قسمت ابتدا به بررسی نرمال بودن متغیرها با کمک آزمون کلموگروف اسمیرنوف می‌پردازیم.
در صورتی که سطح معنی داری آزمون کمتر از ۰۵/۰ باشد فرض صفر را رد کرده و با اطمینان ۹۵% می‌توان گفت توزیع داده‌ها نرمال نیست. در صورتی که سطح معنی داری آزمون بیشتر از ۰۵/۰ باشد فرض صفر را می‌پذیریم و توزیع داده‌ها نرمال است.
جدول ۴-۱۲بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها

متغیر آماره K.S سطح معنی‌داری (sig) نتیجه
شناخت تاثیر برنامه های تلویزیونی ۸۸۶/۰ ۴۱۳/۰ sig>0.05 – توزیع متغیر نرمال است.
شناخت تاثیر برنامه های رادیویی ۶۳۰/۰ ۸۲۲/۰ sig>0.05 توزیع متغیر نرمال است.
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.