مقاله – بررسی نقش رسانه در آموزش پیشگیری از ایدز از دیدگاه کارشناسان علوم …

 • به نظر می رسد رسانه های جمعی در آموزش پیشگیری از ایدز تاثیرگذار هستند.
 • فرضیات فرعی
  ۱-به نظر می رسد برنامه های تلویزیونی در آموزش پیشگیری از ایدز تاثیرگذار است.
  ۲-به نظر می رسد برنامه های رادیویی در آموزش پیشگیری از ایدز تاثیرگذار است.
  ۳-به نظر می رسد رسانه های مکتوب در آموزش پیشگیری از ایدز تاثیرگذار است.
  ۴- به نظر می رسد اینترنت و فضای مجازی در آموزش پیشگیری از ایدز تاثیرگذار است.
  ۵- به نظر می رسد رسانه های اعلامیه ای و پیامکی در آموزش پیشگیری از ایدز تاثیرگذار است.
  ۱-۵-سوالات اساسی تحقیق
  سوال کلی تحقیق
  آیا رسانه های جمعی در آموزش پیشگیری از ایدز تاثیرگذار هستند؟
  سوالات فرعی تحقیق
  ۱-آیا برنامه های تلویزیونی در آموزش پیشگیری از ایدز تاثیرگذار است؟
  ۲-آیا برنامه های رادیویی در آموزش پیشگیری از ایدز تاثیرگذار است؟
  ۳-آیا رسانه های مکتوب در آموزش پیشگیری از ایدز تاثیرگذار است؟
  ۴- آیا اینترنت و فضای مجازی در آموزش پیشگیری از ایدز تاثیرگذار است؟
  ۵- آیا رسانه های اعلامیه ای و پیامکی در آموزش پیشگیری از ایدز تاثیرگذار است؟
  ۱-۶-تعاریف اصطلاحات و واژگان اساسی پژوهش
  رسانه:
  رسانه وسیله ای است که فرستنده به کمک آن معنا و مفهوم موردنظر خود (پیام) را به گیرنده منتقل می کند. به عبارت دیگر، رسانه، وسیله حامل پیام از فرستنده به گیرنده است. کتاب، روزنامه، مجلّه، عکس، فیلم، نوار صوتی و تصویری، رادیو، تلویزیون، ماهواره و… نمونه هایی از رسانه هستند(سید محسنی،۱۳۸۱).
  روزنامه:
  رسانه ای است که هر روز چاپ شده، در اختیار مخاطبان قرار می گیرد(سید محسنی،۱۳۸۱).
  رادیو:
  به عنوان رسانه ای صوتی، که پیام را به صورت امواج به مخاطبان می رساند(سید محسنی،۱۳۸۱).
  تلویزیون:
  دارای خصوصیاتی منحصر به فرد است که آن را از سایر رسانه های جمعی، حتی روزنامه و رادیو، متمایز می سازد(سید محسنی،۱۳۸۱).
  سینما:
  سینما رسانه ای تصویری است که پیام خود را در قالب تصویر به همراه صدا در اختیار مخاطبان خود قرار می دهد، هرچند از لحاظ قدرت تأثیر شباهت زیادی با تلویزیون دارد، اما به سبب محدودیت هایی همچون مکان و نیز گرانی آن برای مخاطب، بسیار محدودتر از روزنامه، رادیو و تلویزیون است. اما به لحاظ تأثیر، بسیار اثرگذار است(سید محسنی،۱۳۸۱).
  رسانه های مکتوب:
  نشریات به عنوان مهمترین رسانه نوشتاری به علت برخورداری از ویژگیهای خاصی مانند امکان حفظ و نگهداری، قادر به جذب مخاطبان باسوادتر بیشتری نسبت به رسانههای شنیداری و دیداری است و کاربرد وسیعی در روند آموزش دارد(سید محسنی،۱۳۸۱).
  اینترنت:
  ظهور و گسترش سریع شبکه جهانی اینترنت و سایر شبکههای رایانهای در دهههای اخیر، موجب شده تا این شبکهها به دلیل دارا بودن توانمندیها و ویژگیهای خاصی از جمله تجمیع بسیاری از موارد نقاط قوت سایر رسانهها، کاربرد وسیعی در تمام عرصههای حیات بشری از جمله آموزش کسب کنند(سید محسنی،۱۳۸۱).
  پیامک:
  در طول مدت اندکی که از گسترش استفاده از تلفن همراه در جهان می گذرد بهگونهای توسعه یافته است که میتوان پیامک را حداقل ابزاری مؤثر در راستای آموزش دانست(سید محسنی،۱۳۸۱).
  آموزش:
  آموزش به‌معنی آموختن، یاددادن و تعلیم در برابر تربیت می‌‌باشد. آموزش تجربه‌ای است مبتنی بر یادگیری و به‌منظور ایجاد تغییرات نسبتا پایدار در فرد، تا او را قادر به انجام کار و بهبود بخشی توانایی‌ها، تغییر مهارت‌ها، دانش، نگرش و رفتار اجتماعی نماید(کریمی،۱۳۸۱).
  بیماری ایدز:

  برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.