علمی : بررسی نقش رسانه در آموزش پیشگیری از ایدز از دیدگاه کارشناسان علوم ارتباطات اجتماعی- قسمت …

کل پرسشنامه

۳۴

۸۱۱/۰

۳-۷ روش تجزیه و تحلیل داده ها
به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی به شرح زیر بهره گرفته شده است.

  • آمار توصیفی : روش های توصیفی مورد نیاز جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات شامل شاخص های گرایش به مرکز همانند میانه ، میانگین با توجه به مقیاس انـدازه گیری ( اسمی ، رتبه ای ) و شاخص های پراکندگی از مرکز نظیر انحراف از معیار خواهد بود.
  • آمار استنباطی : در بخش استنباطی از آزمون کلموگروف اسمیرنوف، آزمون t یک جامعه، آزمون دوجمله ای و آزمون فریدمن استفاده شده است.

آزمون کلموگروف اسمیرنوف :
آزمون کلموگروف اسمیرنوف به بررسی نرمال بودن توزیع متغیر های مورد بررسی می پردازد. در آزمون کلموگروف اسمیرنوف فرض صفر برابر است با نرمال بودن توزیع متغیر مورد نظر.در صورتی که سطح معنی داری آزمون کمتر از ۰٫۰۵ باشد فرض صفر رد شده و توزیع متغیر نرمال نیست.در صورتی که توزیع متغیرهای مورد نظر نرمال باشد از آزمون‌های پارامتریک جهت بررسی فرضیه‌ها استفاده شود در غیر این صورت از آزمون های ناپارامتریک جهت بررسی فرضیه‌ها استفاده می‌کنیم. آماره آزمون بر مبنای توابع توزیع تجمعی دو نمونه صورت می گیرد.اگر تابع احتمال تجمعی تجربی بر مبنای مقادیر و هما کمیت بر مبنای نمونه های باشد، آزمون به صورت دو دنباله ای بر مبنای اختلاف بین دو توزیع تجربی شکل می گیرد.در آزمون دو دنباله ای، آماره :
با کمک آزمون t تک نمونه ای به بررسی وضعیت هر یک از متغیرها می‌پردازیم. در آزمون t یک جامعه عدد ۳ را به عنوان عدد خنثی در نظر می گیریم. با توجه به کدگذاری میانگین کمتر از عدد ۳ (عدم تاثیرگذاری) و بیشتر از ۳ (تاثیرگذاری) تعریف می شود. در صورتی که مقدار آماره t محاسبه شده بیشتر از مقدار t جدول باشد فرض صفر رد می شود. ناحیه بحرانی به صورت تعریف می شود. آماره آزمون t از طریق فرمول زیر محاسبه می گردد.
t=
آزمون فریدمن :
این آزمون هنگامی بکار می رود که داده های آماری حداقل ترتیبی باشند و بتوان با مفهوم ترتیب آنها را در رده بندی دو طرفه مرتب نمود.آمار آزمون فریدمنبه شرح زیر تعریف می شود.
 
که در آن: تعداد موارد یا پاسخ دهندگان = n.
تعداد متغییرهایی که رتبه بندی می گردند = k.
حاصل جمع رتبه های داده شده به متغییرها از سوی پاسخ دهندگان = k.
در این تحقیق برای پیاده سازی فنون آماری از نرم افزار SPSS16استفاده خواهد شد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
یافته‌ها و دستاوردهای پژوهش عبارت است از نتایج محاسبه و تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده. به بیانی دیگر، تعبیر و تفسیر داده‌ها را یافته های پژوهش گویند.یافته‌ها و دستاوردهای پژوهش اطلاعات واقعی است که از فرآیند پژوهش علمی به دست آمده است.
از اینرو داده های تحقیق که اطلاعات خام و غیر تجربی و تنها آماره های کمی هستند باید با توجه به اهداف و فرضیه‌های تحقیق تفسیر و تعبیر شوند تا به یافته ها و دستاوردهای پژوهش تبدیل گردند.در این مرحله اطلاعات و داده های کد گذاری شده پس از تجزیه و تحلیل و پردازش به وسیله رایانه با کمک نرم افزار spss، توسط محقق مورد تفسیر و تعبیر قرار می‌گیرند.
شایان ذکراست که فصل حاضر دردو بخش زیرارائه شده است:
بخش اول:توصیف دادههابااستفاده ازآمارتوصیفی(جداول فراوانی و رسم نمودار)
بخش دوم:بررسی فرضیه هابااستفادهازآماراستنباطی (آزمون های آماری)
۴-۱آمار توصیفی :
در این نوع تجزیه و تحلیل ، پژوهشگر داده‌های جمع آوری شده را با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی، خلاصه و طبقه بندی می کند. درسطح توصیفی از شاخص‌های فراوانی( فراوانی،درصد فراوانی و … ) و نمودار دایره‌ای استفاده شده است.
در این قسمت جداول آماری و نمودار مربوط به جنسیت، سن و سوالات پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفته اند.
۴-۱-۱: تفکیک نمونه بر حسب متغیر جنسیت

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.