علمی : بررسی نقش رسانه در آموزش پیشگیری از ایدز از دیدگاه کارشناسان علوم ارتباطات …

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

۵

۴

۳

۲

۱

۳-۶ روایی و پایایی
قبل از بکارگیری ابزارهای اندازه‌گیری لازم است پژوهشگر از طریق علمی، نسبت به روا بودن ابزار اندازه‌گیری مورد نظر و پایایی آن (که مکمل هم به حساب می آیند) اطمینان نسبی پیدا کند.
۳-۶-۱ روایی
روایی به معنای صحیح و درست بودن است (خاکی، ۱۳۸۲). اعتبار یا روایی بدین معنی است که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد خصیصه موردنظر را می‌سنجد. برای اندازه‌گیری روایی پرسشنامه روشهای مختلفی وجود دارد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه‌گیری نامناسب و ناکافی می‌تواند هر پژوهش علمی را بی‌ارزش و ناروا سازد. مهمترین روش تعیین روایی در پرسش نامه این پژوهش، روش منطقی است. در این روش، روایی هم به صورت ظاهری و هم محتوایی مورد بررسی قرار می گیرد.روش ظاهری به این مفهوم است که پرسش نامه باید حداقل دارای روایی ظاهری باشد و شیوه محتوایی به این مفهوم است که کیفیت و کمیت سؤالات از دید صاحب نظران مورد بررسی قرار گیرد.به همین منظور پرسش نامه در اختیار اساتید و صاحب نظران قرار گرفته تا روایی آن تأیید گردد، سپس به کمک تحلیل عاملی اکتشافی به بررسی روایی پرسشنامه پرداخته شده است.
اعتبار عاملی پرسشنامه :
اعتبار عاملی صورتی از اعتبار سازه است که از طریق تحلیل عاملی بدست می آید. تحلیل عاملی یک فن آماری است که در علوم انسانی کاربرد فراوان دارد. در حقیقت استفاده از تحلیل عاملی در شاخه هایی که در آنها آزمون و پرسشنامه استفاده می شود، لازم و ضروری است. با استفاده از تحلیل عاملی می توان مشخص نمود که آیا پرسشنامه شاخص های مورد نظر را اندازه گیری می کند یا خیر. در تحلیل عاملی باید سئوالاتی که برای ارزیابی یک شاخص یا صفت خاص طرح شده اند دارای یک بار عاملی مشترک باشند.
مراحل اجرای تحلیل عاملی
برای اجرای یک تحلیل عاملی چهار گام اصلی ضرورت دارد:
الف: تهیه یک ماتریس همبستگی از تمام متغیرهای مورد استفاده در تحلیل و برآورد اشتراک؛ در تهیه ماتریس همبستگی محقق باید تصمیم بگیرد که در قطر اصلی این ماتریس عدد ۱ یا عدد دیگری بگذارد. این عدد که اشتراک نامیده می شود، نشانگر نسبت واریانس مشترک بین هر متغیر و عامل است. مقدار اشتراک بین صفر و ۱ تغییر می کند. اشتراک صفر حاکی از این است که عامل های مشترک هیچ تغییری را در متغیر خاصی تبیین نمی کند، و اشتراک یک حاکی از این است که عامل های مشترک هیچ تغییری را در متغیر خاصی تبیین نمی کند، و اشتراک یک حاکی از این است که تمام تغییرات متغیر خاص توسط عامل های مشترک تبیین می شود.
ب: استخراج عامل ها؛ هدف مرحله استخراج عامل ها، به دست آوردن سازه های زیربنایی است که تغییرات متغیرهای مورد مشاهده را موجب شده است.
ج و د: انتخاب و چرخش عامل ها، و تفسیر و نامگذاری آنها؛ تمام عامل های استخراج شده مورد علاقه محقق نیست. هدف تحلیل عاملی تبیین پدیده های مورد نظر با تعداد کمتری از متغیرهای اولیه است. در وهله اول هدف تعیین تعداد عامل هایی است که در تحلیل نگه داشته می شوند. بنابراین معمولاً از ملاک های ریاضی مانند ملاک کایزر یا آزمون اسکری کتل برای نگه داشتن عامل ها استفاده می شود.
براساس ملاک کایزر فقط عامل هایی نگه داشته می شوند که مجموع مجذور بارهای عاملی آنها (مقدار ویژه) یک یا بیشتر باشد. پس از انتخاب عامل ها چرخش آنها ضرورت دارد. هدف از چرخش ها رسیدن به یک ساختار عاملی ساده است. چرخش عاملها به دو صورت متعامد (ناهمبسته) و مایل (همبسته) صورت می گیرد. در این تحقیق چرخش عاملها به صورت متعامد صورت گرفته است. این روش، متغیرهایی که دارای بار عاملی بزرگی (و یا صفر) روی هر عامل هستند؛ ایجاد می کند و در نتیجه تفسیر عامل ها را ساده تر می کند. به طور کلی دشوارترین مرحله در تحلیل عاملی نامگذاری عامل ها است زیرا هیچ معیار خاصی برای این کار وجود ندارد و به طور دقیق نمی توان گفت متغیرهایی که از همبستگی بالایی برخوردارند چه وجه مشترکی را اندازه می گیرند. زیرا عامل ها سازه هایی فرضی و تا حدودی قراردادی هستند و ممکن است پژوهشگران مختلف، نامگذاری های متفاوتی را برای عامل ها داشته باشند . در مورد ابزار گردآوری اطلاعات (پرسشنامه) در تحقیق حاضر برای بررسی روایی سازه از تحلیل عاملی تائیدی[۷۲] استفاده شده است. در مدلهای تحلیل عاملی تائیدی همه متغیرها، مکنون برونزا در نظر گرفته می شوند. همانگونه که در مورد متغیرهای برونزا در هر مدلی صادق است، در مدلهای تحلیل عاملی تائیدی نیز تلاش نمی شود، علل روابط فرضی و درونی متغیرها از هم متمایز شود، بلکه هدف معمولاً نیرومند ساختن روابط بین آنها است (هومن، ۱۳۸۴، ص ۲۹۹). پس از انجام تحلیل عاملی تائیدی مشخص گردید که بار عاملی همه سئوالات معنی دار است. بنابراین می توان گفت، ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش کنونی دارای اعتبار سازه است.
الف) شاخص کفایت نمونه گیری و آزمون بارتلت
برای کسب اطمینان از کفایت نمونه در جدول ۳-۱ نتایج آزمون بارتلت ارائه شده است.
شاخص KMO :
شاخصی از کفایت نمونه گیری است که کوچک بودن همبستگی جزیی بین متغیرها را بررسی می کند و از این طریق مشخص می سازد آیا واریانس متغیرهای تحقیق،تحت تاثیر واریانس مشترک برخی عامل های پن

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

هانی و اساسی است یا خیر.این شاخص در دامنه صفر تا یک قرار دارد.اگر مقدار شاخص نزدیک به یک باشد، داده های مورد نظر برای تحلیل عاملی مناسب هستند و در غیر این صورت (معمولا کمتر از ۰٫۶) نتایج تحلیل عاملی برای داده های مورد نظر چندان مناسب نمی باشد.
آزمون Bartlett :
این آزمون بررسی می کند چه هنگام ماتریس همبستگی،شناخته شده است و برای شناسایی ساختار مدل عاملی نامناسب می باشد.ماتریس همبستگی دارای دو حالت است: حالت اول زمانی که ماتریس همبستگی بین متغیر ها، یک ماتریس واحد و همانی باشد،در این صورت متغیرها ارتباط معنی داری با هم نداشته و در نتیجه امکان شناسایی عامل های جدید بر اساس همبستگی متغیرها با هم وجود ندارد.حالت دوم ، هنگامی که ماتریس همبستگی بین متغیر ها، یک ماتریس واحد و همانی نباشد،در این صورت متغیرها ارتباط معنی داری با هم داشته، در این صورت متغیرها ارتباط معنی داری با هم داشته و در نتیجه امکان شناسایی عامل های جدید برا ساس همبستگی متغیرها با هم وجود دارد. در صورتی که سطح معنی داری آزمون از ۰۵/۰ کمتر باشد با اطمینان ۹۵% تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار مدل عاملی مناسب است.
جدول ۴-۲نتایج آزمون کفایت نمونه گیری