دسترسی به منابع مقالات : بررسی نقش رسانه در آموزش پیشگیری از ایدز از دیدگاه کارشناسان علوم ارتباطات اجتماعی- قسمت …

پایان نامه مقطع دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان اصفهان،۱۳۸۸
نوشته: حمید گودرزی
چکیده: تجربیات نشان می دهند که هراندازه ارتباط میان فرزندان و والدین وهمچنین ارتباط میان همسران به دلیل تغییر مخاطب کاهش یابد ، فاصله عاطفی وهیجانی وهمچنین فاصله شناختی میان اعضاء نظام خانواده بیشتر می شود. آمارهای رسمی نشان می دهند که میزان مشاهده تلویزیون توسط افراد ایرانی نزدیک به چهار ساعت ونیم در روز است. این میزان بسیار زیاد است ومی تواند به کاهش فضای گفت وگو میان اعضای خانواده گردد. این روند به افزایش فردگرایی وکاهش جمع گرایی منجر خواهد شد که عامل مهمی در آسیب دیدن انسجام خانواده قلمداد می شود. این تحقیق بر روی تاثیر رسانه های جمعی بر پیوند عاطفی خانواده ها صورت گرفته است و نشان داده که خانواده هایی که بیشتر اوقات خود را به جای صحبت و همزبانی با یکدیگر بگذرانند به نشستن پای تلویزیون می گذرانند از عواطف خانوادگی بهره کمی برده و فضای عاطفی خانواده صمیمی نیست. و فرضیه تاثیر برنامه های رسانه تلویزیون بر روی عواطف خانوادگی تاثیر گذار است، به اثبات رسید. این تحقیق در بین ۱۵۰ خانواده شهر نجف آباد اصفهان صورت گرفته و نحوه نمونه گیری نیز به صورت طبقه ای بوده است.
۲-۲۱-۲-پیشینه خارجی تحقیق
۱-موسی و سایملن[۷۰]،در سال ۱۹۹۹در پژوهشی تحت عنوان «بررسی نقش آگهی های تلویزیونی در کاهش جرایم رانندگی» به پژوهش پرداخته اند. نتایج تحقیق به شرح زیر می باشد: در خصوص واکنش در مقابل پیام های تیزر تبلیغاتی از مجموع نظرات جمع آوری شده بیش از ۹۳ درصد مخاطبان به تاثیر مثبت و مستقیم تیزرها در تغییر اصلاح رفتار آنها در زمینه رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی معتقد بوده اند. با توجه به این که بیش از ۹۳درصد از مخاطبین معتقد به تاثیر گذاری پیام های ترافیکی تیزرهای تبلیغاتی راهنمایی و رانندگی بوده اند روش مذکور مورد تایید قرار می گیرد. یافته های پژوهش نشان می دهد که بیش از ۶۵ درصد مخاطبین پس از دیدن تیزرهای آموزشی و تبلیغاتی مرتکب جرم رانندگی نشده اند.(محمدی اطهر،۱۳۸۷)
۲-نتایج پژوهش آرمسترانگ[۷۱]، در سال ۲۰۰۲ تحت عنوان«بررسی نقش رسانه های ارتباط جمعی در آموزش مصرف بهینه برق از دیدگاه متخصصان صنعت برق به این شرح می باشد:» بیشترین جمعیت آماری مورد مطالعه تاثیر رسانه های جمعی در تنظیم رفتار مصرفی برق و تبلیغات آموزشی توجه داشته اند، تعداد غریب به اتفاقی از افراد مورد مطالعه به تاثیر رسانه های جمعی را در کودکان می بینند و از سوی دیگر تعداد زیادی از افراد مورد مطالعه هم مدت زمان پخش این پیام ها را ناکافی می دانند، بیشترین کاربرد نقش رسانه های جمعی در تنظیم رفتار مصرفی برق، کاربرد پیام ها در مسایل مربوط به صرفه جویی و مصرف بهینه برق می باشد، نقش رسانه های جمعی در تنظیم رفتار مصرفی برق و انجام فعالیت های آموزشی و فرهنگی با هدف صرفه جویی بدون در نظر گرفتن طبقه اقتصادی، فرهنگی، میزان تحصیلات می تواند در افزایش انگیزه صرفه جویی نقش داشته باشد(نعمت الهی،۱۳۸۰).
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
مقدمه
تحقیق را می‌توان تلاشی منظم و سازمان یافته برای بررسی مسأله‌ای خاص که به یک راه حل نیاز دارد توصیف کرد و شامل گام هایی است که طراحی و پیگیری می‌شوند تا پاسخ‌هایی برای مسأله‌‌ی مورد علاقه‌‌ی ما در محیط کاری به دست آید. (سکاران، ۱۳۸۵ ، ۶)
در حقیقت، تحقیق اطلاعاتی را برای مدیران فراهم می‌کند تا بتوانند بر پایه‌‌ی آن تصمیم بگیرند و مشکلات را برطرف کنند. این اطلاعات نتیجه‌‌ی تجزیه و تحلیل دقیق داده‌هایی است که به صورت دست اول گردآوری شده است یا حتی داده هایی که پیشتر (در مؤسسه یا در رشته‌‌ی صنعتی، بایگانی‌ها یا….) تهیه شده است. (سکاران،۱۳۸۵ ، ۷).
هر تحقیق و پژوهشی با یک مسأله آغاز میگردد. مسأله تحقیق موجب ایجاد سوالاتی در ذهن محقق گردیده و به ارائه فرضیه منجر می شود. بنابراین وظیفه اصلی و اساسی هر محقق، بررسی و پژوهش جهت تایید یا رد فرضیات می باشد. جهت پاسخگویی به سوالات تحقیق و نتیجه گیری در خصوص فرضیات داده های جمع آوری شده در خصوص تحقیق، ورودی اساس و پایه تحقیق می باشد ودر نهایت محقق بایستی با توجه به داده های گردآوری شده، در خصوص پاسخگویی به سوالات تحقیق اقدام نماید. اما همانگونه که آشکار و محرز می باشد داده ها، اطلاعات خام و غیر قابل اتکایی می باشند که جهت تبدیل شدن به اطلاعات قابل استفاده بایستی تحلیل گردند، تا با تبدیل داده ها به اطلاعات بتوان اقدام به تصمیم گیری نمود.
لذا در این فصل به بررسی چگونگی گردآوری داده ها، تحلیل آنها جهت استفاده از داده های خام در راستای سوالات تحقیق پرداخته می شود. همچنین در این فصل تعریف و تفصیل مفاهیم اساسی همچون (روش تحقیق ،جامعه آماری، نمونه گیری ، اعتبار و روایی و چگونگی آزمون فرضیات ) ارائه گردیده و مفاهیم اساسی فوق برای تحقیق حاضر بررسی می گردد.
۳-۱ روش پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و بر اساس چگونگی بدست آوردن داده های مورد نظر می‌توان در زمره تحقیق توصیفی- پیمایشی به شمار آورد. از آنجا که رایج‌ترین ابزار مورد استفاده در تحقیق زمینه‌یابی، پرسشنامه و مصاحبه است پس از تعیین و طراحی ابزار می‌توان آن را برای جمع‌آوری داده از افراد نمونه انتخابی در نظر گرفت و در نهایت پس از تنظیم و تحلیل داده‌ها، یافته‌ها و نتایج حاصله از تحقیق

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

را گزارش نمود. به طور کلی ابتدابااستفادهازمطالعاتمیدانیوتحقیقاتکتابخانهایدادههاومتغیرهایتحقیقازادبیاتمرتبطباموضوعانتخابشدوسپسبااستفادهازیکیازمعتبرترینابزارهایجمعآوریدادههاکهپرسشنامهمیباشدبهجمعآوریاطلاعاتاقدامشد.
تحقیق حاضر به لحاظ دسته بندی بر مبنای هدف تحقیقی از نوع کمّی و کاربردی است . در این تحقیق بنا به ماهیت موضوع، اهداف پژوهش، سوال ها و وسعت امکانات اجرایی آن از روش توصیفی ( پیمایشی) استفاده شده است. دراین نوع تحقیقات پژوهشگر سعی می کند تا آنچه را که هست توصیف و تفسیر کند و به شرایط و روابط موجود، عقاید متداول، فرآیندهای جاری، آثار مشهود و یا روندهای در حال گسترش توجه دارد و توجه آن در درجه اول به زمان حال است ( بست، ۱۳۶۹، ۱۲).
تحقیق توصیفی ،آن چه راکه هست توصیف وتفسیر می کند و به شرایط یا روابط موجود، عقاید متداول، فرآیندهای جاری، آثارمشهود یا روندهای درحال گسترش توجه دارد. تمرکز آن در درجه اول به زمان حال است، هر چند غالباً رویدادها وآثارگذشته را نیز که به شرایط موجود مربوط می شوند مورد بررسی قرار میدهد. تحقیق توصیفی شامل جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سؤالات مربوط به وضعیت فعلی مورد استفاده می گیرد. (خاکی، ۱۳۸۴، ص۴۷)
پیمایش روشی درتحقیق است که فراتر از یک فن خاص در گردآوری اطلاعات است و هدف آن اکتشافی، توصیفی و یا تبیینی است هرچند عمدتاً درآن از پرسشنامه استفاده می شود اما ابزار دیگری ازقبیل مصاحبه، مشاهده، تحلیل محتوا و… هم به کار می رود. مشخصه روش پیمایش ، مجموعه ساختمند یا منظمی از داده هاست که آن را « ماتریس صفت ویژگی » می گویند هر مورد از آن برحسب متغیر گردآوری می شود وبا کنار هم گذاشتن این اطلاعات به مجموعه ساختمندی از داده ها می رسیم . با این همه تا جایی که بتوانیم ویژگی هرمورد را برحسب متغیر به دست آوریم لزومی ندارد که گرد آوری داده ها خیلی ساختمند باشد ، از آن جایی که پرسشنامه ساده ترین راه تهیه ماتریس داده های ساختمند است، لذا رایج ترین ابزار مورد استفاده درتحقیق پیمایشی است ، اما ضرورتاً پیوندی بین تحقیق پیمایشی وپرسشنامه وجود ندارد.
تحقیق میدانی تحقیقی است که پژوهشگر به کمک مطالعه علمی بزرگ یا کوچکی که روابط را بطور نظام یافته دنبال کند، فرضیه ها را بیازماید، غیر آزمایشی باشد و در شرایط واقعی مثل جوامع محلی، مدارس، کارخانه ها، سازمان ها و موسسات اجرا گردد مطالعه میدانی تلقی می گردد.
برای شروع کار، مطالعات نظری مربوط به تحقیق از طریق بررسی و مطالعات کتابخانه ای انجام شده است. دراین راستا، مبانی نظری، تئوری ها، مجلات، مقالات، منابع معتبر بررسی شده است. در این تحقیق از پرسشنامه در مقیاس لیکرت (likert) استفاده شده است.
۳- ۲ گامهای اجرای تحقیق

  1. تدوین چارچوب مفهومی با استفاده از اطلاعات کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک موجود و مشاهده سایت های اینترنتی مرتبط .
  2. تدوین فرضیه هایی با استفاده از مبانی نظری، پیشینه تجربی تحقیق.
  3. طراحی ابزار پرسشنامه با همکاری و راهنمایی اساتید محترم راهنما و سایر صاحبنظران و جمع آوری اطلاعات بر اساس چارچوب نظری و فرضیه های تحقیق.
  4. توزیع پرسشنامه به صورت محدود برای پیش آزمون اولیه
  5. توزیع ابزار پژوهش در جامعه آماری مورد نظر
  6. انجام تجزیه و تحلیل آماری داده های بدست آمده از مرحله قبل بمنظور پاسخ گویی به سوالات و فرضیات تحقیق.
  7. ارایه نتایج تحقیق و همچنین پیشنهادات کاربردی با توجه به نتایج بدست آمده.

۳-۳ جامعه آماری
جامعه آماری به کل گروه افراد، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق می خواهد به تحقیق در مورد انها بپردازد. همچنین یک عضو جامعه آماری جزیی از کل جامعه آماری است (سکاران، ۱۳۸۸، ۲۹۴).
جامعهآماریبکارگرفتهشدهکلیهدانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکده های علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحدمیبد می‌باشد.
۳-۴ نمونه و نمونه گیری
تعیین حجم نمونه اهمیت فراوانی در قابلیت تعمییم نتایج آزمون به جامعه دارد. روش های مختلفی جهت تعیین حجم نمونه وجود دارد که دقیق ترین روش ها روش های ریاضی جهت تعیین حجم نمونه است. در تعیین حجم نمونه عواملی چون، واریانس داده ها(هرچه پراکندگی داده ها بیشتر باشد حجم نمونه افزایش می یابد)، سطح اطمینان(هر چه سطح اطمینان بیشتر باشد حجم نمونه افزایش می یابد)، دقت مورد نظر، حجم جامعه و توزیع جامعه آماری موثر می باشند(مومنی،۱۳۸۶).
در تحقیق حاضر، از روش نمونه گیری دردسترس استفاده شده است. حجم نمونه آماری ۲۷۰ نفر از دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکده های علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحدمیبد می باشد.
۳-۵- معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات