بررسی نقش رسانه در آموزش پیشگیری از ایدز از دیدگاه کارشناسان علوم ارتباطات اجتماعی- …

۱ـ راه‌های انتقال، انتشار و زمینه ساز ایدز در جامعه را برای دانش‌آموزان مدارس، تشریح نمایند.
۲ـ ایدز را به عنوان یک بیماری مُسری قابل پیشگیری و نه یک بَلا و عذاب آسمانیِ غیرقابل اجتناب، معرفی کنند.
۳ـ تاثیر بی سوادی، کم سوادی و ترک تحصیل، بر ابتلاء به ایدز و انتشار آن را مورد تاکید قرار دهند.
۴ـ مربیان بهداشت مدارس، پس از مطالعه این مباحث و در صورت لزوم، بعد از حضور در یک جلسه مشورتی با اساتید برخی از رشته‌های علوم پزشکی. بایستی قادر باشند :
۱ـ با دید تخصصی و گرایش‌های علمی خود، عوامل زمینه ساز ایدز را با دانش‌پژوهان خود به بحث و گفتگو بگذارند.
۲ـ برقراری و اجرای موازین عدالت اجتماعی را به عنوان ابزار مبارزه با عوامل زمینه ساز ایدز، مطرح نمایند.
۳ـ عواملی نظیر ازدواج به موقع، وفاداری به همسر و شغل شرافتمندانه و مولّد را به عنوان ابزارهای اصلی پاکدامنی و راه‌های اصلی مبارزه با ایدز، معرفی نموده به بحث بگذارند.
۴ـ ایدز را به عنوان یک بیماری مُسری و نه جُرم و جُنحه، معرفی نموده بر اهمیت شناخت و رعایت حقوق مبتلایان به این بیماری نظیر هر بیماری مُسری و غیر مُسری دیگر تاکید کنند.
۵ـ اثرات مخرب طَرد و انزوای اجتماعی مبتلایان به ایدز بر کلّ شئون جامعه و مخصوصا به خطر افتادن امنیت اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی مردم در صورت تنفر کاذب از مبتلایان و به انزوا کشاندن آنان را صراحتا مورد تاکید قرار دهند.
۶ـ فرد مبتلا به ایدز را عضو به درد آمده‌ای از اعضاء جامعه انسانی، معرفی کنند و حسّ همدردی مخاطبین خود را چنان برانگیزند که تا زمان حلّ این معضل، ـ به عنوان قشر متفکّر و دانشگاه رفته این مملکت ـ قرار و آرام را جایز ندانند
(چو عضوی بدرد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار ـ سعدی ـ).
د ـ روحانیون معظم و طلاب علوم دینی به عنوان متولّیان و حافظین حدود و ثغور باورهای عقیدتیِ گروه‌های اجتماعی مختلف، انتظار می‌رود پس از مطالعه این مباحث و بهره گیری از نظریات مشورتی متخصصین دانشگاه‌های علوم پزشکی، قادر باشند :
۱ـ عامل مولّد ایدز را به عنوان نوعی ویروس مُسری و ابتلاء به این بیماری را نوعی ناآگاهی بهداشتی، معرفی کنند و عواملی نظیر فقر، بی خانمانی، بیکاری و عدم تقیّد به اصول عقاید توحیدی را به عنوان عوامل زمینه ساز گسترش ایدز، مورد تاکید قرار دهند.
۲ـ ازدواج به موقع در سایه دارا بودن شغل شرافتمندانه را مهمترین راه جلوگیری از گرایش به فحشاء و ابتلاء به ایدز معرفی نمایند.
۳ـ مردم را علاوه بر حقوق اجتمــاعی، با حقوق اقتصادی نیز آشنـا کننـد تا زمینه برای تکاثر ثروت‌های بادآورده، نامساعد و جهت اجرای عدالت اجتماعی، اشتغال به کار مولّد و ازدواج به موقع و حفظ، ارتقاء و اعاده سلامتی، مساعد و مهیّا گردد (سلامت به اقلیم آسودگیست ـحکیم نظامی ـ).
بدیهی است که با توجه به اینکه در عصر ارتباطات به سر می‌بریم و رسالت هسته‌های دانش آموزی و انجمن‌های گروهی و مخصوصا صدا و سیمای استان و مطبوعات محلی، به عنوان مهمترین وسایل ابلاغ پیام بهداشتی و موثرترین سلاح‌های مبارزه با جهل، مطرح می‌باشند و لازم است با بهره گیری از جامعه تعلیم دیده هدف که مختصرا به نقش آنان اشاره شد، پیام‌های بهداشتی مربوطه را در قالب فیلم، داستان، طنز، نقاشی میزگرد و.. سخنرانی به اقشار مختلف جامعه، ابلاغ نمایند.
۲-۲۱-مرور سوابق داخلی و خارجی تحقیق
۲-۲۱-۱-پیشینه داخلی تحقیق
۱-تاثیر استفاده از چند رسانه ای ها بر یادگیری و یادداری بیماری ایدز
پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، دانشکده علوم اجتماعی و روانشناسی،۱۳۸۹
نوشته: رمضانی فر، علی
چکیده: مطالعه تاثیر چند رسانه‌ایی بر یادگیری و یادداری بیماری ایدز را انجام داده است، وی به همین منظور نرم افزاری طراحی نمود و در گروه آزمایش مورد بررسی قرار داد و نتایج آن با کلاس‌های متداول مقایسه شد. پژوهشگر در این راستا مطالعه خود را با انتخاب یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل هر کدام مشتمل بر ۳۰ دانش‌آموز به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای از جامعه آماری دانش‌آموزان دختر پایه سوم مقطع دبیرستان شهر تهران واقع در منطقه ۱۳ با امکانات رایانه‌ای مناسب در طول دو جلسه بر روی یک درس کتاب انجام داده است. در گروه آزمایش دو جلسه آموزش به جای کلاس درس به شیوه متداول، در سایت رایانه‌ای با استفاده از نرم افزار محقق ساخته به اجرا در آمده است. این پژوهش به روش شبه تجربی بوده و برای تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی بهره گرفته ایم. نتایج پژوهش دال بر افزایش یادگیری در سطح معناداری در مقایسه با گروه کنترل است و افزایش یاد داری در سطح معناداری در مقایسه با گروه کنترل است و در نهایت تاثیر چند رسانه‌ایی را بر یادگیری و یادداری تایید می‌کند. این به این معناست که چند رسانه‌ای‌ها می‌توانند بر یادگیری و یاد داری بیماری ایدز موثر باشد.
۲-نقش رسانه های دیداری و شنیداری در پیشگیری از بیماری ایدز
پایان نامه کارشناسی ارشد، اصفهان، دانشگاه پیام نور واحد اصفهان،۱۳۹۰
نوشته: صغرا اعظمی
چکیده: رسانه های جمعی نقش موثر و بسزایی در ایفای سلامت جامعه دارند و میتوانند در یادگیری و آموزش بهداشت مثمر ثمر واقع شوند. تحقیق حاضر نیز به نقش رسانه های دیداری و شنیداری در پیشگیری از بیماری ایدز پرد

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

اخته است. روش تحقیق به صورت پیمایش در بین شهروندان تهرانی صورت گرفته است. از نظر پاسخگویان رادیو، تلویزیون و ماهواره از سایر منابع در کسب آگاهی نسبت به ایدز نقش و تاثیر بیشتری داشته است. پاسخگویان برای کسب آگاهی نسبت به ایدز از فیلم های مستند بیشتر استفاده کرده بودند و برنامه هایی با قالب میز گردهای تخصصی بیشتر از سایر برنامه ها در کسب آگاهی آنها نقش و تاثیر داشته است و همچنین پاسخگویانی که از اینترنت و مجموعه ترکیبی از رسانه ها (رادیو، تلویزیون و ماهواره، منابع درسی، سمینار و مجلات فارسی و کتب) استفاده کرده بودند نسبت به سایرین آگاهی بیشتری درمورد ایدز داشتند. پاسخگویانی که از همه موارد شامل (فیلم داستانی، فیلم مستند، آگهی، خبر، گزارش و تحقیق، عکس و پوستر، سخنرانی، میزگرد، مصاحبه) استفاده کرده بودند بیشتر از سایرین نسبت به ایدز آگاهی داشتند و بین میزان استفاده از اینترنت و میزان آگاهی در دانشجویان رابطه مثبت و معنی داری بود.با توجه به نتایج به دست آمده لزوم افزایش فیلم های مستند به ویژه در تلویزیون و تشویق جوانان و نوجوانان برای مطالعه درباره ایدز و افزایش میزگردهای تخصصی درباره آن در طول تمام سال مطرح است. همچنین استفاده از تمامی ابزارهای رسانه ای و تمامی انواع موارد اطلاع رسانی درباره ایدز برای افزایش آگاهی جامعه نسبت به این بیماری خطرناک و در نتیجه پیشگیری از شیوع آن توصیه می شود.
۳-نقش رسانه های ارتباط جمعی در آگاهی دهی به خانواده ها در پیشگیری از بیماری اعتیاد
پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، ۱۳۸۷
نوشته: اعظم فضلی
چکیده: وسایل ارتباطی جمعی درجامعه نقش بسیار موثری در کاهش آسیب اجتماعی از جمله اعتیاد علی الخصوص در بین خانواده ها و نسل جوان می توانند داشته باشند . برنامه های فرهنگی و اجتماعی رسانه های همگانی در کاهش آسیب اجتماعی اعتیاد نوعی الگوی مرجع افراد و خانواده های آسیب دیده می تواند محسوب شود؛ ولی آنچه که در اینجا باید اذعان کرد این واقعیت است که نقش بی‌ بدیل رسانه ‌ها در پیشگیری از اعتیاد و قاچاق مواد ‌مخدر با وجود تبلیغات زیادی که دراین زمینه صورت گرفته است بخصوص از سوی رسانه ملی تاکنون نادیده انگاشته شده است. شاید به این دلیل که سال ها اساسا این حجم از معتادان و رواج مواد مخدر در جامعه درکشور انکار می‌شد و درنتیجه رسانه‌ها نیز ازاطلاع رسانی درباره این روند وحشتناک دور نگه داشته می‌شدند .
نتایج تحقیق صورت گرفته درمورد روزنامه‌های ایران (چهارروزنامه دولتی و پرتیراژ کشور ) بیانگر آن‌ است که این رسانه‌ها در برنامه‌های پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر کارکرد فعالی نداشته‌اند. مقالات، اخبار، گزارش‌ها، مصاحبه‌ها و سایر مطالب این روزنامه ‌ها به مواد مخدر و مسئله اعتیاد تنها بعنوان یک موضوع خبرساز و مهیج نگریسته‌اند و تنها به بعد برخورد موضوع توجه شده است و کمتر مطلبی درزمینه آموزشی و پیشگیری از مواد مخدر را در این روزنامه‌ها می‌توان مطالعه کرد. روش این تحقیق به صورت تحلیل محتوا بوده است.
۴-نقش رسانه های گروهی در پیشگیری از وقوع جرم و بزهکاری
پایان نامه کارشناسی، دانشکده علوم اجتماعی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز،۱۳۸۶
نوشته:اصغر محمدی
چکیده: یکی از موضوعاتی که از منظر افزایش جرم در جامعه مورد توجه جرم شناسان و جامعه شناسان قرار گرفته‏‌،‌ انعکاس مستقیم خشونت در برنامه ها و مطالب رسانه‌هاست. جامعه آماری تحقیق، نوجوانان و جوانان ۱۷-۳۴ سال شهر تهران به تعداد ۱۱۰۰ نفر بوده است. نحوه نمونه گیری او در تحقیق به صورت تصادفی ساده و یا به عبارتی در دسترس بود. او در تحقیق خود در خصوص خشونت رسانه‌ای چنین گفته است‎: «اگر خشونت را هر گونه هجمه به هنجارهای اجتماعی اعم از قانونی تعریف کنیم ‏، کلیه فیلم ها، نمایش ها و برنامه هایی که اعمال جنایی،‌قتل ‏، دزدی وبه طور کلی نقض قوانین را به نمایش می‌گذارد و همچنین فیلم ها و برنامه‌هایی که با هدف به ابتذال کشاندن زندگی جوانان و القای این مطلب که ارزش گذاری برای لحظات زندگی امری بیهوده است ، به ارائه تصاویر و موضوعات سکس وهرزگی می‌پردازند و یا رفتارهای ناهنجاری نظیر اعتیاد به سیگار و سایر مواد مخدر را تبلیغ می‌کنند،‌ همگی در حوزه خشونت رسانه‌ای قرار می‌گیرند.»
مطبوعات و بویژه سینما و تلویزیون از این منظر مورد انتقاد جرم شناسان قرار گرفته است. تحقیق انجام شده در خصوص رابطه خشونت رسانه‌ای و پرخاشگری اجتماعی در ابتدا بر دو فرضیه رقیب تخلیه هیجانی و تحریک کنندگی متمرکز بود. به موجب فرضیه تخلیه هیجانی ، تماشای صحیح اعمال خشن درمان بخش است و موجب تخلیه عصبانیت و نفرت از خود افرادی می‌شود که فرصت یا امکان بروز احساسات و رفتار خشن را ندارد. اما در فرضیه تحریک کنندگی نظر بر این است که تماشای مستمر رفتارهای خشن تاثیر مخربی بر شخصیت و نگرش انسان دارد. هیچ یک از آن دو کاملاً رد یا پذیرفته نشده است.
۵-تاثیر وسایل ارتباط جمعی بر پیوندهای عاطفی درخانواده ها