متن کامل – بررسی نقش رسانه در آموزش پیشگیری از ایدز از دیدگاه کارشناسان علوم ارتباطات …

۱-۶-تعاریف واژگان اساسی پژوهش……………………………………………………………………………………………۱۷
۱-۷-روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….۱۹
فصل دوم ادبیات و مبانی نظری تحقیق……………………………………………………………………………………….۲۱
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………۲۲
۲-۱-رسانه چیست………………………………………………………………………………………………………………….۲۴
۲-۲-کارکردهای رسانه های جمعی…………………………………………………………………………………………….۳۰
۲-۳- رسالترسانه‌هایجمعی………………………………………………………………………………………………….۳۲
۲-۴-کارکردهای رسانه های جمعی در امر آموزش بهداشت و سلامت…………………………………………………..۳۴
۲-۵-شهرنشینی، رسانه و سلامت اجتماعی…………………………………………………………………………………………۴۶
۲-۶-نقش وکارکرد رسانه ها در زندگی روزمره…………………………………………………………………………………۴۸
۲-۷-کارکردهای رسانه ها برای فرد…………………………………………………………………………………………..۵۲
۲-۸-کارکردهای اجتماعی رسانه ها…………………………………………………………………………………………..۵۳
۲-۹-وظایف اجتماعی وسایل ارتباط همگانی ……………………………………………………………………………………۵۷
۲-۱۰-کارکردهای فرهنگی رسانه ها…………………………………………………………………………………………..۵۸
۲-۱۱-کارکردهای دیگر رسانه ها………………………………………………………………………………………………۵۹
۲-۱۲-روش های آموزش شهروندی……………………………………………………………………………………………۶۳
۲-۱۳-نقش رسانه ها در آموزش مهارت های شهروندی……………………………………………………………………….۶۴
۲-۱۴-تأثیر تکنولوژی های جدید بر آموزش شهروندی………………………………………………………………………..۶۵
۲-۱۵-مبانی نظری پژوهش……………………………………………………………………………………………………….۶۶
۲-۱۶-عصر دوم رسانه ها…………………………………………………………………………………………………………۹۸
۲-۱۷-گونه شناسی رسانه ها……………………………………………………………………………………………………۱۰۶
۲-۱۸-تعامل پذیری، نقطه عطف رسانه های نوین……………………………………………………………………………..۱۰۷
۲-۱۹-مدل مفهومی پژوهش…………………………………………………………………………………………………….۱۱۵
۲-۲۰-تاریخچه ایدز در جهان………………………………………………………………………………………………………….۱۱۵
۲-۲۱-مرور سوابق داخلی و خارجی تحقیق………………………………………………………………………………………۱۱۵
۳-فصل سوم روش شناسی تحقیق………………………………………………………………………………………………۱۴۴
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۵
۳-۱-روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………۱۴۵
۳-۲-گام های اجرایی تحقیق……………………………………………………………………………………………………..۱۴۷
۳-۳-جامعه آماری تحقیق………………………………………………………………………………………………………….۱۴۸
۳-۴-نمونه و نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………….۱۴۸
۳-۵-معرفی ابزارهای جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………….۱۴۸
۳-۶-روایی و پایایی…………………………………………………………………………………………………………………۱۵۰
۳-۷-روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………….۱۵۸
۴-فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………..۱۶۰
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶۱
۴-۱-آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶۱

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است