بررسی میزان اثربخشی نتایج پروژه‌های تحقیقاتی انجام شده در شرکت برق منطقه‌ایی …

دستیابی به ارزش‌های اساسی و محقق کردن اهداف در هر فرایندی مستلزم تدوین برنامه های استراتژیک پیش از مبادرت ورزیدن به اجرا و در ادامه اجرای کامل آنهاست. ارزیابی عملکرد ابزاری موثر برای اندازه گیری میزان دستیابی به اهداف (چه در بعد سازمانی، فردی و یا پروژه ای) است. بررسی میزان تحقق اهداف با ارزیابی و بازنگری میسر خواهد بود و مدیران در سایه ارزیابی عملکرد است که می توانند مدیریت موثر خود را بر فرایندها اعمال کنند و به نتایج واقعی محقق شده از انجام کارها دست پیدا کنند. از این رو هر سازمانی نیازمند طراحی سیستمی برا ی اندازهگیری عملکرد می‌باشد که در خصوص کارایی و اثر بخشی فعالیتهای بخشهای مختلف سازمان، اطلاعات دقیق، مربوط و به موقع برای تصمیمگیران ارائه نمایند. برای ارزیابی عملکرد پروژههای تحقیقاتی و واحدهای تحقیقاتی در سازمان نیز باید معیار قابل اندازهگیری وجود داشته باشد و نتایج این اندازهگیری باید برای بهبود عملکرد و کسب مزیت برای سازمان مربوطه به کار گرفته شود.
لذا با توجه به هدف این پژوهش که سنجش اثربخشی پروژههای تحقیقاتی با روش های تصمیم گیری چند معیاره می‌باشد، در این فصل به ارائه خلاصهای از تعاریف و تاریخچه از موضوعات ارزیابی عملکرد، سنجش اثربخشی پروژه، روش های تصمیم‌گیری چند معیاره مورد استفاده برای سنجش و از آنتروپی برای وزن دهی و اهمیت نسبی شاخص ها پرداخته شد.
فصل سوم
روش پژوهش
۳-۱- مقدمه
تقریبا پیشرفت در هر زمینه از علم، تابع تلاشهای پژوهشی نظاممند است، از همین رو است که از تحقیق و پژوهش به عنوان زیربنای پیشرفت علمی نام برده میشود(مارکزیک و همکاران[۶۷]، ۲۰۰۵).
تحقیق را میتوان روشی منظم دانست که در نتیجهی آن پاسخهایی برای سوالهای مطرح شده پیرامون موضوع تحقیق به دست میآید. همچنین روش تحقیق مجموعهای از قواعد، ابزار و راههای معتبر (قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیتها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است. آنچه که نتایج برآمده از یک تحقیق را ارزشمند و قابل استناد میکند، روش تحقیق ساختارمند، هدفمند و علمی می‌باشد (خاکی, ۱۳۸۷). چنانچه روش شناسی صحیح صورت نپذیرد، نتایج تحقیق، پژوهشگر و استفاده کنندگان را به بیراهه خواهد برد. بنابراین اتخاذ یک روش عقلایی برای دستیابی به نتایج مطلوب امری ضروری است (پاشا شریفی و شریفی, ۱۳۸۳)
در این فصل که در واقع زیربنای علمی تحقیق به شمار میرود، به بررسی روش تحقیق، شیوه گردآوری دادهها، قلمرو تحقیق و جامعه و نمونه آماری و در ادامه شیوههای تجزیه و تحلیل دادهها و همچنین تکنیک‌هایی که در این پژوهش مورد استفاده قرار میگیرد، پرداخته شده است.
۳-۲- روش تحقیق
یکی از مهمترین ویژگی یک مطالعه و بررسی علمی، روش تحقیق و عبارت دیگر نحوه گردآوری، تجزیه و تحلیل و پردازش دادهها می‌باشد.
منظور از روش در تحقیق، ارائه مهارتها و تعریفهایی است که دستیابی به هدف را آسانتر وعملیتر میسازد. این نکته در تمامی روشها مطرح است. یعنی هر کاری بر مبنای روشهای برگرفته از تجربهها و موفقیتها انجام پذیرد، تضمین بیشتری برای بهرهدهی آن خواهد بود.
تحقیقات علمی از سه بعد مورد بررسی قرار میگیرند:
هدف: از نظر هدف تحقیقات به انواع کاربردی، بنیادی و توسعهای تقسیم میگردند (خاکی, ۱۳۸۷؛دانایی فرد و همکاران،۱۳۸۳).
تحقیق بنیادی(پایهای): هدف اساسی این نوع تحقیقات آزمون نظریهها، تبیین روابط بین پدیدهها و افزودن به مجموعه دانش موجود در یک زمینه خاص است. تحقیقات بنیادی، نظریهها را بررسی کرده، آنها را تایید،تعدیل یا رد میکند. با تبیین روابط میان پدیدهها، تحقیق بنیادی به کشف قوانین و اصول علمی میپردازد. با این اهداف،تحقیقات بنیادی در صدد توسعه مجموع دانستههای موجود درباره اصول و قوانین علمی هستند (بازرگان, ۱۳۸۳).
تحقیق کاربردی: هدف از تحقیق کاربردی به دست، آوردن درک یا دانش لازم برای تعیین ابزاری است که به وسیله آن نیازی مشخص و شناخته شده برطرف گردد. به عبارت دقیقتر، تحقیق کاربردی تلاشی برای پاسخ دادن به یک معضل و مشکل علمی است که در دنیای واقعی وجود دارد (خاکی, ۱۳۸۷).
تحقیق و توسعه: فرآیندی است که به منظور تدوین و تشخیص مناسب بودن یک فرآیند، روش و برنامه، شناسایی نیاز یا استعداد، معرفی و انتشار یک محصول و فرایند یا نظام فن‌آوری تازه، انجام میشود. هدف اصلی فعالیتهای تحقیق و توسعه نظریهپردازی یا آزمون نظریه نیست، بلکه توسعه محصولات یا فرآیندهای جدید، تدوین یا تهیه برنامهها و طرحها است (بازرگان, ۱۳۸۳؛خاکی ۱۳۸۲).
تحقیق حاضر از حیث هدف کاربردی است زیرا هدف تحقیق شناسایی شاخصها و بررسی هریک از آن‌ها برای سنجش اثربخشی پروژه‌ها می‌باشد.
میزان کنترل متغیرها: چنانچه تمامی متغیرهای اثرگذار بر تحقیق تحت کنترل محقق باشند، تحقیق آزمایشگاهی است. ولی چنانچه این امکان برای محقق وجود نداشته باشد ( که در اغلب تحقیقات علوم انسانی چنین است)، آن تحقیق توصیفی است. تحقیق حاضراز نوع توصیفی-پیمایشی می‌باشد.
روش گردآوری دادهها: مرحله گردآوری دادهها آغاز فرایندی است که طی آن محقق دادههای میدانی و کتابخانهای را گردآوری میکند. روشهای متعددی برای گردآوری دادهها، از جمله روشهای میدانی (پرسشنامه و مصاحبه)، مشاهده مستقیم، روش کتابخانهای، مراجعه به اسناد، سوابق و مدارک و … وجود دارد. در این پژوهش، به منظور کسب دادههای مورد نیاز از روشهایی چون مرور ادبیات تحقیق، مصاحبههای نیمه ساختار یافته و پرسشنامه استفاده شده است.
۳-۳- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق
با توجه به موضوع تحقیق که عبارت است از ارائه الگویی به منظور سنجش اثربخشی پروژه‌های تحقیقاتی انجام شده در شرکت برق منطقه ایی یزد ( با استفاده از روش دلفی فازی و تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند معیاره، لذا قلمرو مکانی تحقیق شرکت برق منطقهای یزد و قلمرو زمانی آن سال ۱۳۹۲می‌باشد و پروژههای مورد بررسی مربوط به ۵ سال اخیر می‌باشند.
۳-۳-۱- معرفی شرکت برق منطقهای یزد
چشم انداز، ماموریت و وظیفه شرکت برق منطقهای یزد که در راستای دستیابی به اهداف عالی این سازمان تدوین گردیده است، به شرح زیر می‌باشد.
چشمانداز شرکت: برترین شرکت برق منطقهای در سطح ملی با ایجاد بستری مطمئن و مناسب برای سرمایهگذاری، فعالیت و پیشرفت
وظیفه شرکت: تامین،تولید، فرآوری،انتقال و توزیع انرژی الکتریکی در استان یزد
ماموریت شرکت: تامین،تولید،انتقال، توزیع و فروش انرژی برق و نظارت بر آنها به گونهای که مطابق با استاندارد و ودر جهت رضایتمندی ذینفعان باشد.
شرکت برق منطقهای در راستای تامین ماموریت و چشم انداز خود سالانه تعدادی طرح تحقیقاتی را به مراکز دانشگاهی و پژوهشی اعلان میدارد. از آنجا که حوزه مرتبط با این پژوهش دفتر تحقیقات شرکت می‌باشد، در این راستا اهم فعالیتها و موفقیتهای دفتر تحقیقات شرکت در سال ۱۳۹۱ را میتوان در قالب موارد زیر خلاصه نمود:
جمع بندی و اعلام ۴۰ عنوان اولویت پژوهشی شرکت به مراکز دانشگاهی و پژوهشی
برگزاری جلسات متعدد با دفتر تحقیقات شرکت توانیر در خصوص محدودیتها و قوانین ایجاد شده در تحقیقات
بررسی پروژه‌های تحقیقاتی پیشنهادی به شرکت و عقد قرارداد تنها یک عنوان پروژه در سال ۹۱
پیگیری انجام ۱۰ پروژه تحقیقاتی منعقده از سال‌های قبل.
پیگیری در خصوص فاز نهایی تجهیز آزمایشگاه فشار قوی دانشگاه یزد.
جدول ۳- ۱٫ پروژههای تحقیقاتی شرکت برق منطقهای

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

ردیف عنوان پروژه
۱ راهکارهای تسریع در اجرای پروژه‌های طرح و توسعه با توجه به شناسایی علل تاخیرات