جستجوی مقالات فارسی – بررسی میزان اثربخشی نتایج پروژه‌های تحقیقاتی انجام شده در شرکت برق منطقه‌ایی یزد …

۱۵

۴-۳- تعیین وزن شاخص های موثر بر سنجش اثربخشی با استفاده از روش آنتروپی
پس از شناسایی معیارهای موثر با توجه به نظر کارشناسان به وزن دهی با اهمیت نسبی شاخص‌ها می رسیم. در این مرحلع از کار با توجه به پرسشنامه ایی که برای هر پروژه با این معیارها و با طیف لیکرت ۵ تایی آماده شده است را در اختیار کارشناسان و ناظران و افراد قسمت فنی مهندسی اداره برق منطقه‌ایی یزد قرار داده ایم. با توجه به تعداد خبرگان این بخش که ۱۱ نفر بوده‌اند، تعداد ۱۱ نفر به پروژه‌ها براساس شاخص‌های موثر بدست آمده از مرحله قبل امتیاز دهی نموده اند.
با توجه به این امر که ذهنیت افراد متفاوت می‌باشد و همچنین معیار و شاخص‌ها هر کدام دارای معیار و ویژگی خاصی هستند که در مجموع باعث تداخل نتایج بر یکدیگر نمی‌شوند از تکنین آنتروپی شانون برای وزن‌دهی این شاخص‌ها با توجه به این امتیاز دهی‌ها پرداخته ایم.
در این تکنین بجای ۱۵ شاخص موثر بدست آمده به‌ترتیب از علامت‌های انگلیسی X1 و X2 و … و X15 برای معرفی ان‌ها استفاده نموده ایم با این توضیح داریم جدول شاخص های موثر و علامت های معرف آن‌ها و همچنین در ادامه جدول نهایی وزن این شاخص‌ها با تکنیک آنتروپی نمایش داده شده است.
جدول ۴-۴: شاخص‌های موثر بر اثربخشی

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

شاخص‌های موثر نماد شاخص
سابقه کاری مسئولین و تیم همکار پروژه X1
تناسب و ترکیب تخصصی پرسنل درگیر در پروژه X2
خلاقیت و نوآوری در انجام پروژه X3
مهارت اعضای تیم پروژه در ارتباط با موضوع پروژه X4
کیفیت شرح خدمات و پروپوزال تدوین شده توسط تیم پروژه X5
ارتباط و هماهنگی مستمر مدیر پروژه با حوزه مربوطه X6
ارائه گزارش پیشرفت کار توسط مدیر پروژه به دفتر تحقیقات در زمان مقرر شده X7